శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం

0
601

Gayatri Maa

॥ శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం ॥

 

నమస్తేదేవిగాయత్రీసావిత్రీత్రిపదేఽక్షరీ।

అజరేఅమరేమాతాత్రాహిమాంభవసాగరాత్॥౧॥

 

నమస్తేసూర్యసఙ్కాశేసూర్యవావిత్రికేఽమలే।

బ్రహ్మవిద్యేమహావిద్యేవేదమాతర్నమోఽస్తుతే॥౨॥

 

అనన్తకోటి-బ్రహ్మాణ్డవ్యాపినీబ్రహ్మచారిణీ।

నిత్యానన్దేమహామయేపరేశానీనమోఽస్తుతే॥౩॥

 

త్వంబ్రహ్మాత్వంహరిఃసాక్షాద్రుద్రస్త్వమిన్ద్రదేవతా।

మిత్రస్త్వంవరుణస్త్వంచత్వమగ్నిరశ్వినౌభగః॥౪॥

 

పూషాఽర్యమామరుత్వాంశ్చఋషయోఽపిమునీశ్వరాః।

పితరోనాగయక్షాంశ్చగన్ధర్వాఽప్సరసాంగణాః॥౫॥

 

రక్షో-భూత-పిశాచాచ్చత్వమేవపరమేశ్వరీ।

ఋగ్-యజు-స్సామవిద్యాశ్చఅథర్వాఙ్గిరసానిచ॥౬॥

 

త్వమేవసర్వశాస్త్రాణిత్వమేవసర్వసంహితాః।

పురాణానిచతన్త్రాణిమహాగమమతానిచ॥౭॥

 

త్వమేవపఞ్చభూతానితత్త్వానిజగదీశ్వరీ।

బ్రాహ్మీసరస్వతీసన్ధ్యాతురీయాత్వంమహేశ్వరీ॥౮॥

 

తత్సద్బ్రహ్మస్వరూపాత్వంకిఞ్చిత్సదసదాత్మికా।

పరాత్పరేశీగాయత్రీనమస్తేమాతరమ్బికే॥౯॥

 

చన్ద్రకలాత్మికేనిత్యేకాలరాత్రిస్వధేస్వరే।

స్వాహాకారేఽగ్నివక్త్రేత్వాంనమామిజగదీశ్వరీ॥౧౦॥

 

నమోనమస్తేగాయత్రీసావిత్రీత్వంనమామ్యహమ్।

సరస్వతీనమస్తుభ్యంతురీయేబ్రహ్మరూపిణీ॥౧౧॥

 

అపరాధసహస్రాణిత్వసత్కర్మశతానిచ।

మత్తోజాతానిదేవేశీత్వంక్షమస్వదినేదినే॥౧౨॥

 

॥ ఇతిశీవసిష్ఠసంహితోక్తంగాయత్రీస్తోత్రంసమ్పూర్ణమ్॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here