17 ఆగష్టు రవి మార్పు, ఈ నాలుగు రాశులకు రాజయోగము

వార ఫలాలు (15 ఆగష్టు నుండి 21 ఆగష్టు వరకు)