అక్టోబర్‌లో సూర్య, చంద్ర గ్రహణాలు | నవరాత్రి పూజపై గ్రహణం ప్రభావం ఎంత వరకు ఉండబోతుంది?! | Solar, Lunar Eclipses Impact on Navratri 2023

The Two Eclipses In October 2023 & Their Impacts on Devi Navratri అక్టోబర్ 2023లో రెండు గ్రహణాలు & దేవి నవరాత్రులపై వాటి ప్రభావం అక్టోబర్ రెండు గ్రహణాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఒక్కటి సూర్యగ్రహణం, రెండు చంద్రగ్రహణం. ఈ 2 గ్రహణాలు దగ్గరిలో రావడం చాలా అరుదు. గర్భిణీ స్త్రీలు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సూర్యగ్రహణం అంటే ఏంటి? (What is a Solar Eclipse?) భూమి మరియు సూర్యుడు మధ్య చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు … Continue reading అక్టోబర్‌లో సూర్య, చంద్ర గ్రహణాలు | నవరాత్రి పూజపై గ్రహణం ప్రభావం ఎంత వరకు ఉండబోతుంది?! | Solar, Lunar Eclipses Impact on Navratri 2023