పురాణముల ప్రకారం దేవలోకంలో ఎందరు అప్సరసలు ఉన్నారు ?

0
7675
Danseuses_kmer_2-300x200
Angel Exist In Deva Lokam

Angels Exist In Deva Lokam

బ్రహ్మ పురాణం ప్రకారము 31 మంది అప్సరసల పేర్లు ఇచ్చి ఉన్నారు

రంభ
ఊర్వశి
తిలోత్తమ
మేనక
ఘృతాచి
సహజన్య
నిమ్లోచ
వామన
మండోదరి
సుభగ
విశ్వాచి
విపులానన
భద్రాంగి
చిత్రసేన
ప్రమ్లోచ
మనోహర
మనోమోహిని
రామ
చిత్రమధ్య
శుభానన
సుకేశి
నీతకుంతల
మన్మధోద్దీపిని
అలంబుష
మిత్రకేసి
ముంజికస్థల
క్రతుస్థల
వలాంగి
పరావతి
మహారూప
శశిరేఖ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here