అచ్యుతాష్టకం

0
1834

13315796_1307097972652387_6439796547667070939_n

అచ్యుతాష్టకం / Achyutashtakam

అచ్యుతాష్టకం

 

అచ్యుతం కేశవం రామ నారాయణం కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిమ్ |
శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే || ౧ ||

అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవం మాధవం శ్రీధరం రాధికాఽరాధితమ్ |
ఇందిరామందిరం చేతసా సుందరం దేవకీనందనం నందజం సందధే || ౨ ||

విష్ణవే జిష్ణవే శంఖినే చక్రిణే రుక్మిణీరాగిణే జానకీజానయే |
వల్లవీవల్లభాయాఽర్చితాయాత్మనే కంసవిధ్వంసినే వంశినే తే నమః || ౩ ||

కృష్ణ గోవింద హే రామ నారాయణ శ్రీపతే వాసుదేవాజిత శ్రీనిధే |
అచ్యుతానంత హే మాధవాధోక్షజ ద్వారకానాయక ద్రౌపదీరక్షక || ౪ ||

రాక్షసక్షోభితః సీతయా శోభితో దండకారణ్యభూపుణ్యతాకారణమ్ |
లక్ష్మణేనాన్వితో వానరైస్సేవితోఽగస్త్యసంపూజితో రాఘవః పాతు మామ్ || ౫ ||

ధేనుకారిష్టహానిష్టకృద్ద్వేషిణాం కేశిహా కంసహృద్వంశికావాదకః |
పూతనాకోపకః సూరజాఖేలనో బాలగోపాలకః పాతు మామ్ సర్వదా || ౬ ||

విద్యుదుద్యోతవత్ప్రస్ఫురద్వాససం ప్రావృడంభోదవత్ప్రోల్లసద్విగ్రహమ్ |
వన్యయా మాలయా శోభితోరఃస్థలం లోహితాంఘ్రిద్వయం వారిజాక్షం భజే || ౭ ||

కుంచితైః కుంతలైర్భ్రాజమానాననం రత్నమౌళిం లసత్కుండలం గండయోః |
హారకేయూరకం కంకణప్రోజ్జ్వలం కింకిణీమంజులం శ్యామలం తం భజే || ౮ ||

అచ్యుతస్యాష్టకం యః పఠేదిష్టదం ప్రేమతః ప్రత్యహం పూరుషః సస్పృహమ్ |
వృత్తతస్సుందరం వేద్య విశ్వంభరం తస్య వశ్యో హరిర్జాయతే సత్వరమ్ || ౯ ||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here