Achyuthashtakam

0
2822
13315796_1307097972652387_6439796547667070939_n
Achyuthashtakam

Achyuthashtakam

Achutham kesavam Rama narayanam Krishna Damo Dharam Vasudeva M harim  !

Sri-dharam madhavam gopika vallabham janaki nayakam ramachandram bhaje   !!    1    !!

Achutham kesavam satyabhamadhavam Madhav am Sri Dharam Radhika radhithaam  !

Indhira mandhiram chethasa Sundaram devakinandhanam nandhajam sandhadhe   !!   2  !!

Vishnave jishnave sankhine chakrine rukmini ragine janakijaaniye  !

Vallavi vallabhaya richathayathmane kamsa vidvamsine vamsine te namaha  !!   3  !!

Krishna Govinda hey  Rama Narayana Sri pathe vasu devajitha Sri nidhe !

Achuthanantha hey madhavadhokshaja Dwaraka nayaka Draupadi rakshaka  !!  4  !!

Raksha sankshobithaha sitaya shobitho dhanda karanya bhupunyathakaranam !

Lakshmanenanvitho vanaraisevitho gasthya sampoonjitho ragavaha pathu maam !!  5  !!

Dhenukarishtahanishta krudveshinaam kesiha kamsa hrudhvamsaka vadhakaha!

Poothana kopakaha soorajakhelano bala gopalakaha paathu mam sarvadaha !!  6  !!

Vidyudyothavrathaspuradvasanam pravrudambhodhava  tropalla sadvigraham !

Vanyaya maalaya shobitoraha sthalam lohithamghridvayam  vaari jaksham bhaje !!  7  !!

Kunchithaih kunthalairbhajamananam rathna moulim lasthkundalam gundayo !

Harakeyurakam kankanaprojwalam kinkini manjulam syamalam tam bhaje  !!  8  !!

Achthashtakam yah patedisthadham premataha pratyuham purushaha sasruham !

Vruthathasundharam vedya viswambharam tasya vasyo harirarjithaye satwaram  !!  9  !! …..

 

” Use our HariOme App for your day in – day out spiritual activities .

Our team of renowned astrologers will provide answers to your problems based on some of your details.

We also help in identifying auspicious day and time for all your occasions.

Download our Hari Ome App App for Daily Horoscopes, Spiritual Information, Moral Stories and Many more.

Already have the App?? Make sure it’s the latest version.

Android

iOS

For More Updates Please Visit www.Hariome.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here