100 ఏళ్ల తరువాత ఏకంగా 4 మహా రాజయోగాలు, ఈ రాశుల వారికి అపారమైన డబ్బు & పదవి పక్క! | 4 Maha Rajyoga’s

0
1683
4 Maha Rajyoga's
4 Maha Rajyoga’s are at time

Budhaditya Yoga, Shash Maha Purush Rajayog, Kendra Trikona Rajyoga & Samsaptak RajYog

1బుధాదిత్య రాజయోగం, శష్ మహాపురుష రాజయోగం, కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం మరియు సంసప్తక రాజయోగం

వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం 100 ఏళ్ల తర్వాత అత్యంత ముఖ్యమైన 4 మహారాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి.

1. శశ మహాపురుష రాజయోగం (Shash Maha Purush Rajayog)
2. కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం (Kendra Trikona Rajyoga)
3. బుధాదిత్య రాజయోగం (Budhaditya Yoga)
4. సంసప్తక రాజయోగం (Samsaptak RajYog)

గ్రహాలు మారినప్పుడు శుభ మరియు అశుభ యోగాల ఏర్పడతాయి. దీని ప్రభావం ప్రతి జాతకుడుపై పడుతుంది. 100 సంవత్సరాల తరువాత అత్యంత అరుదైనా 4 మహారాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ రాజయోగాలు ఏర్పడటం వల్ల 3 రాశుల వారికి లక్కే లక్కు మరియు అదృష్టం కలిసి రానుంది. మీ రాశి ఉందా? ఒక్కో రాశి గురుంచి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back