అగజానన పద్మార్కం అర్ధం & వివరణ | Agajanana Padmarkam In Telugu

1
15784
Agajanana Padmarkam / అగజానన పద్మార్కం వివరణ
Agajanana Padmarkam

Agajanana Padmarkam Meaning in Telugu

అగజానన పద్మార్కం వివరణ

అగజానన పద్మార్కం గజాననం అహర్నిశం

అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదం తం ఉపాస్మహే

ఆగ=న+గ = (కదలిక లేనిది ) పర్వతము

జ = జన్మించినది

ఆనన పద్మ = ముఖము అనబడు పద్మమునకు

అర్కం = సూర్యుని వంటి వాడు ( సూర్యుని చూస్తూనే కమలము వికసించుతుంది కదా! )

గజాననం = ఏనుగు ముఖము కలిగినవాడు

అహర్నిశం = రేబవళ్లు

తం భక్తానాం = నీ భక్తులైన

అనేకదం = అనేకులలో

ఏకదం = ఒకడినైన నేను

తం ఉపాస్మహే = నిన్ను ఉపాసించుచున్నాను

నగరాజ తనయ పార్వతి ముఖ  కమలమునకు సూర్యుడవై యోప్పారు ఓ గజముఖా! రేయింబవళ్ళు నిన్నారాధించే అనేకమైన భక్తులలో నేను ఒకడిని నిన్ను ఉపాసించుచున్నాను.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here