Agni Stotram (Markandeya Puranam) Lyrics in Telugu | అగ్ని స్తోత్రం (మార్కండేయ పురాణం)

0
83
Sri Agni Stotram (Markandeya Puranam) Lyrics in Telugu PDF
Sri Agni Stotram (Markandeya Puranam) Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Sri Agni Stotram (Markandeya Puranam) Lyrics in Telugu PDF

అగ్ని స్తోత్రం (మార్కండేయ పురాణం)

శాంతిరువాచ |
ఓం నమః సర్వభూతానాం సాధనాయ మహాత్మనే |
ఏకద్విపంచధిష్ట్యాయ రాజసూయే షడాత్మనే || ౧ ||

నమః సమస్తదేవానాం వృత్తిదాయ సువర్చసే |
శుక్రరూపాయ జగతామశేషాణాం స్థితిప్రదః || ౨ ||

త్వం ముఖం సర్వదేవానాం త్వయాత్తుం భగవన్హవిః |
ప్రీణయత్యఖిలాన్ దేవాన్ త్వత్ప్రాణాః సర్వదేవతాః || ౩ ||

హుతం హవిస్త్వయ్యమలమేధత్వముపగచ్ఛతి |
తతశ్చ జలరూపేణ పరిణామముపైతి యత్ || ౪ ||

తేనాఖిలౌషధీజన్మ భవత్యనిలసారథే |
ఔషధీభిరశేషాభిః సుఖం జీవంతి జంతవః || ౫ ||

వితన్వతే నరా యజ్ఞాన్ త్వత్సృష్టాస్వోషధీషు చ |
యజ్ఞైర్దేవాస్తథా దైత్యాస్తద్వద్రక్షాంసి పావక || ౬ ||

ఆప్యాయ్యంతే చ తే యజ్ఞాస్త్వదాధారా హుతాశన |
అతః సర్వస్య యోనిస్త్వం వహ్నే సర్వమయస్తథా || ౭ ||

దేవతా దానవా యక్షా దైత్యా గంధర్వరాక్షసాః |
మానుషాః పశవో వృక్షా మృగపక్షిసరీసృపాః || ౮ ||

ఆప్యాయ్యంతే త్వయా సర్వే సంవర్ధ్యంతే చ పావక |
త్వత్త ఏవోద్భవం యాంతి త్వయ్యంతే చ తథా లయమ్ || ౯ ||

అపః సృజసి దేవ త్వం త్వమత్సి పునరేవ తాః |
పచ్యమానాస్త్వయా తాశ్చ ప్రాణినాం పుష్టికారణమ్ || ౧౦ ||

దేవేషు తేజోరూపేణ కాంత్యా సిద్ధేష్వవస్థితః |
విషరూపేణ నాగేషు వాయురూపః పతత్త్రిషు || ౧౧ ||

మనుజేషు భవాన్ క్రోధో మోహః పక్షిమృగాదిషు |
అవష్టంభోఽసి తరుషు కాఠిన్యం త్వం మహీం ప్రతి || ౧౨ ||

జలే ద్రవత్వం భగవాన్ జలరూపీ తథాఽనిలే |
వ్యాపిత్వేన తథైవాగ్నే నభస్యాత్మా వ్యవస్థితః || ౧౩ ||

త్వమగ్నే సర్వభూతానామంతశ్చరసి పాలయన్ |
త్వామేకమాహుః కవయస్త్వామాహుస్త్రివిధం పునః || ౧౪ ||

త్వామష్టధా కల్పయిత్వా యజ్ఞవాహమకల్పయన్ |
త్వయా సృష్టమిదం విశ్వం వదంతి పరమర్షయః || ౧౫ ||

త్వామృతే హి జగత్సర్వం సద్యో నశ్యేద్ధుతాశన |
తుభ్యం కృత్వా ద్విజః పూజాం స్వకర్మవిహితాం గతిమ్ || ౧౬ ||

ప్రయాతి హవ్యకవ్యాద్యైః స్వధాస్వాహాభ్యుదీరణాత్ |
పరిణామాత్మవీర్యా హి ప్రాణినామమరార్చిత || ౧౭ ||

దహంతి సర్వభూతాని తతో నిష్క్రమ్య హేతయః |
జాతవేదస్తవైవేయం విశ్వసృష్టిమహాద్యుతే || ౧౮ ||

తవైవ వైదికం కర్మ సర్వభూతాత్మకం జగత్ |
నమస్తేఽనల పింగాక్ష నమస్తేఽస్తు హుతాశన || ౧౯ ||

పావకాద్య నమస్తేఽస్తు నమస్తే హవ్యవాహన |
త్వమేవ భుక్తపీతానాం పాచనాద్విశ్వపావకః || ౨౦ ||

శస్యానాం పాకకర్తా త్వం పోష్టా త్వం జగతస్తథా |
త్వమేవ మేఘస్త్వం వాయుస్త్వం బీజం శస్యహేతుకమ్ || ౨౧ ||

పోషాయ సర్వభూతానాం భూతభవ్యభవో హ్యసి |
త్వం జ్యోతిః సర్వభూతేషు త్వమాదిత్యో విభావసుః || ౨౨ ||

త్వమహస్త్వం తథా రాత్రిరుభే సంధ్యే తథా భవాన్ |
హిరణ్యరేతాస్త్వం వహ్నే హిరణ్యోద్భవకారణమ్ || ౨౩ ||

హిరణ్యగర్భశ్చ భవాన్ హిరణ్యసదృశప్రభః |
త్వం ముహూర్తం క్షణశ్చ త్వం త్వం త్రుటిస్త్వం తథా లవః || ౨౪ ||

కలాకాష్ఠానిమేషాదిరూపేణాసి జగత్ప్రభో |
త్వమేతదఖిలం కాలః పరిణామాత్మకో భవాన్ || ౨౫ ||

యా జిహ్వా భవతః కాలీ కాలనిష్ఠాకరీ ప్రభో |
భయాన్నః పాహి పాపేభ్యః ఐహికాచ్చ మహాభయాత్ || ౨౬ ||

కరాలీ నామ యా జిహ్వా మహాప్రలయకారణమ్ |
తయా నః పాహి పాపేభ్యః ఐహికాచ్చ మహాభయాత్ || ౨౭ ||

మనోజవా చ యా జిహ్వా లఘిమాగుణలక్షణా |
తయా నః పాహి పాపేభ్యః ఐహికాచ్చ మహాభయాత్ || ౨౮ ||

కరోతి కామం భూతేభ్యో యా తే జిహ్వా సులోహితా |
తయా నః పాహి పాపేభ్యః ఐహికాచ్చ మహాభయాత్ || ౨౯ ||

సుధూమ్రవర్ణా యా జిహ్వా ప్రాణినాం రోగదాహికా |
తయా నః పాహి పాపేభ్యః ఐహికాచ్చ మహాభయాత్ || ౩౦ ||

స్ఫులింగినీ చ యా జిహ్వా యతః సకలపుద్గలాః |
తయా నః పాహి పాపేభ్యః ఐహికాచ్చ మహాభయాత్ || ౩౧ ||

యా తే విశ్వా సదా జిహ్వా ప్రాణినాం శర్మదాయినీ |
తయా నః పాహి పాపేభ్యః ఐహికాచ్చ మహాభయాత్ || ౩౨ ||

పింగాక్ష లోహితగ్రీవ కృష్ణవర్ణ హుతాశన |
త్రాహి మాం సర్వదోషేభ్యః సంసారాదుద్ధరేహ మామ్ || ౩౩ ||

ప్రసీద వహ్నే సప్తార్చిః కృశానో హవ్యవాహన |
అగ్నిపావకశుక్రాది నామాష్టభిరుదీరితః || ౩౪ ||

అగ్నేఽగ్రే సర్వభూతానాం సముద్భూత విభావసో |
ప్రసీద హవ్యవాహాఖ్య అభిష్టుత మయావ్యయ || ౩౫ ||

త్వమక్షయో వహ్నిరచింత్యరూపః
సమృద్ధిమన్ దుష్ప్రసహోఽతితీవ్రః |
త్వమవ్యయం భీమమశేషలోకం
సమూర్తికో హంత్యథవాతివీర్యః || ౩౬ ||

త్వముత్తమం సత్త్వమశేషసత్వ-
-హృత్పుండరీకస్త్వమనంతమీడ్యమ్ |
త్వయా తతం విశ్వమిదం చరాచరం
హుతాశనైకో బహుధా త్వమత్ర || ౩౭ ||

త్వమక్షయః సగిరివనా వసుంధరా
నభః ససోమార్కమహర్దివాఖిలమ్ |
మహోదధేర్జఠరగతంచ వాడవో
భవాన్విభూత్యా పరయా కరే స్థితః || ౩౮ ||

హుతాశనస్త్వమితి సదాభిపూజ్యసే
మహాక్రతౌ నియమపరైర్మహర్షిభిః |
అభిష్టుతః పివసి చ సోమమధ్వరే
వషట్కృతాన్యపి చ హవీం‍షి భూతయే || ౩౯ ||

త్వం విప్రైః సతతమిహేజ్యసే ఫలార్థం
వేదాంగేష్వథ సకలేషు గీయసే త్వమ్ |
త్వద్ధేతోర్యజనపరాయణా ద్విజేంద్రా
వేదాంగాన్యధిగమయంతి సర్వకాలే || ౪౦ ||

త్వం బ్రహ్మా యజనపరస్తథైవ విష్ణుః
భూతేశః సురపతిరర్యమా జలేశః |
సూర్యేందు సకలసురాసురాశ్చ హవ్యైః
సంతోష్యాభిమతఫలాన్యథాప్నువంతి || ౪౧ ||

అర్చిర్భిః పరమమహోపఘాతదుష్టం
సంస్పృష్టం తవ శుచి జాయతే సమస్తమ్ |
స్నానానాం పరమమతీవ భస్మనా సత్
సంధ్యాయాం మునిభిరతీవ సేవ్యసే తత్ || ౪౨ ||

ప్రసీద వహ్నే శుచినామధేయ
ప్రసీద వాయో విమలాతిదీప్తే |
ప్రసీద మే పావక వైద్యుతాద్య
ప్రసీద హవ్యాశన పాహి మాం త్వమ్ || ౪౩ ||

యత్తే వహ్నే శివం రూపం యే చ తే సప్త హేతయః |
తః పాహి నః స్తుతో దేవ పితా పుత్రమివాత్మజమ్ || ౪౪ ||

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే భౌత్యమన్వంతరే అగ్ని స్తోత్రం నామ ఏకోనశతోఽధ్యాయః ||

Related Stotras

Agni Suktam Lyrics in Telugu – అగ్ని సూక్తం

Sri Kubera Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu | శ్రీ కుబేర అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ స్తోత్రం (అగ్నిపురాణం) – Sri Stotram (Agni Puranam) in Telugu

శమీ ప్రార్థన – Sami Vruksha Prarthana

విజ్ఞాననౌకాష్టకం – Vignana Nauka Ashtakam

యతిపంచకం – Yati Panchakam

మణికర్ణికాష్టకం – Manikarnika ashtakam

Pratasmarana Stotram | ప్రాతఃస్మరణ స్తోత్రం, Pratah Smarana Stotra

నిర్గుణమానసపూజా – Nirguna manasa puja

యతిరాజవింశతిః – Yathiraja Vimsathi

ధన్యాష్టకం – Dhanyashtakam