అహల్యాకృత రామస్తోత్రం – Ahalya Kruta Sri Rama stotram

0
866

అహల్యోవాచః |
అహో కృతార్థాఽస్మి జగన్నివాస తే పాదాబ్జసంలగ్నరజః కణాదహమ్ |
స్పృశామి యత్పద్మజశంకరాదిభిః విమృగ్యతే రంధితమానసైః సదా || ౧ ||

అహో విచిత్రం తవ రామ చేష్టితం మనుష్యభావేన విమోహితం జగత్ |
చలస్యజస్రం చరణాదివర్జితః సంపూర్ణ ఆనందమయోఽతిమాయికః || ౨ ||

యత్పాదపంకజపరాగపవిత్రగాత్రా భాగీరథీ భవవిరించిముఖాన్ పునాతి |
సాక్షాత్స ఏవ మమ దృగ్విషయో యదాఽఽస్తే కిం వర్ణ్యతే మమ పురాకృతభాగధేయమ్ || ౩ ||

మర్త్యావతారే మనుజాకృతిం హరిం రామాభిధేయం రమణీయదేహినమ్ |
ధనుర్ధరం పద్మవిశాలలోచనం భజామి నిత్యం న పరాన్ భజిష్యే || ౪ ||

యత్పాదపంకరజః శ్రుతిభిర్విమృగ్యం యన్నభిపంకజభవః కమలాసనశ్చ |
యన్నామసారరసికో భగవాన్పురారిః తం రామచంద్రమనిశం హృది భావయామి || ౫ ||

యస్యావతారచరితాని విరించిలోకే గాయంతి నారదముఖా భవపద్మజాద్మాః |
ఆనందజాశ్రుపరిషిక్తకుచాగ్రసీమా వాగీశ్వరీ చ తమహం శరణం ప్రపద్యే || ౬ ||

సోఽయం పరాత్మా పురుషః పురాణ ఏషః స్వయంజ్యోతిరనంత ఆద్యః |
మాయాతనుం లోకవిమోహనీయాం ధత్తే పరానుగ్రహ ఏష రామః || ౭ ||

అయం హి విశ్వోద్భవసంయమానామ్ ఏకః స్వమాయాగుణబింబితో యః |
విరించివిష్ణ్వీశ్వరనామభేదాన్ ధత్తే స్వతన్త్రః పరిపూర్ణ ఆత్మా || ౮ ||

నమోఽస్తు తే రామ తవాంఘ్రిపంకజం శ్రియా ధృతం వక్షసి లాలితం ప్రియాత్ |
ఆక్రాంతమేకేన జగత్త్రయం పురా ధ్యేయం మునీంద్రైరభిమానవర్జితైః || ౯ ||

జగతామాదిభూతస్త్వం జగత్త్వం జగదాశ్రయః |
సర్వభూతేష్వసంయుక్త ఏకో భాతి భవాన్పరః || ౧౦ ||

ఓంకారవాచ్యస్త్వం రామ వాచామవిషయః పుమాన్ |
వాచ్యవాచకభేదేన భవానేవ జగన్మయః || ౧౧ ||

కార్యకారణకర్తృత్వసఫలసాధనభేదతః |
ఏకో విభాసి రామ త్వం మాయయా బహురూపయా || ౧౨ ||

త్వన్మాయామోహితధియస్త్వాం న జానంతి తత్వతః |
మానుషం త్వాఽభిమన్యంతే మాయినం పరమేశ్వరమ్ || ౧౩ ||

ఆకాశవత్త్వం సర్వత్ర బహిరంతర్గతోఽమలః |
అసంగో హ్యచలో నిత్యః శుద్ధో బుద్ధః సదవ్యయః || ౧౪ ||

యోషిన్మూఢాఽహమజ్ఞాతే తత్వం జానే కథం విభో |
తస్మాత్తే శతశో రామ నమస్కుర్యామనన్యధీః || ౧౫ ||

దేవ మే యత్రకుత్రాపి స్థితాయా అపి సర్వదా |
త్వత్పాదకమలే సక్తా భక్తిరేవ సదాఽస్తు మే || ౧౬ ||

నమస్తే పురుషాధ్యక్ష నమస్తే భక్తవత్సల |
నమస్తేఽస్తు హృషీకేశ నారాయణ నమోఽస్తు తే || ౧౭ ||

భవభయహరమేకం భానుకోటిప్రకాశం కరధృతశరచాపం కాలమేఘావభాసమ్ |
కనకరుచిరవస్త్రం రత్నవత్కుండలాఢ్యం కమలవిశదనేత్రం సానుజం రామమీడే || ౧౮ ||

స్తుత్వైవం పురుషం సాక్షాద్రాఘవం పురతః స్థితమ్ |
పరిక్రమ్య ప్రణమ్యాశు సానుజ్ఞాతా యయౌ పతిమ్ || ౧౯ ||

అహల్యయా కృతం స్తోత్రం యః పఠేద్భక్తిసంయుతః |
స ముచ్యతేఽఖిలైః పాపైః పరం బ్రహ్మాధిగచ్ఛతి || ౨౦ ||

పుత్రాద్యర్థే పఠేద్భక్త్యా రామం హృది నిధాయ చ |
సంవత్సరేణ లభతే వంధ్యా అపి సుపుత్రకమ్ || ౨౧ ||

సర్వాంకామానవాప్నోతి రామచంద్రప్రసాదతః || ౨౨ ||

బ్రహ్మఘ్నో గురుతల్పగోఽపి పురుషః స్తేయీ సురాపోఽపి వా
మాతృభ్రాతృవిహింసకోఽపి సతతం భోగైకబద్ధాదరః |
నిత్యం స్తోత్రమిదం జపన్ రఘుపతిం భక్త్యా హృదిస్థం స్మరన్
ధ్యాయన్ ముక్తిముపైతి కిం పునరసౌ స్వాచారయుక్తో నరః || ౨౩ ||

|| ఇతి శ్రీమదధ్యాత్మరామాయణే శ్రీ అహల్యావిరచితం శ్రీ రామచంద్రస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Downlaod PDF here Ahalya Kruta Sri Rama stotram in Telugu – అహల్యాకృత రామస్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here