Anamaya Stotram Lyrics in Telugu | అనామయ స్తోత్రమ్

0
226
Anamaya Stotram Lyrics in Telugu
Anamaya Stotram Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Anamaya Stotram Lyrics in Telugu

1అనామయ స్తోత్రమ్

తృష్ణాతన్త్రే మనసి తమసా దుర్దినే బన్ధువర్తీ
మాదృగ్జన్తుః కథమధికరోత్యైశ్వరం జ్యోతిరగ్ర్యమ్ |
వాచః స్ఫీతా భగవతి హరేస్సన్నికృష్టాత్మరూపా-
స్స్తుత్యాత్మానస్స్వయమివముఖాదస్య మే నిష్పతన్తి || ౧ ||

వేధా విష్ణుర్వరుణధనదౌ వాసవో జీవితేశ-
శ్చన్ద్రాదిత్యౌ వసవ ఇతి యా దేవతా భిన్నకక్ష్యాః |
మన్యే తాసామపి న భజతే భారతీ తే స్వరూపం
స్థూలే త్వంశే స్పృశతి సదృశం తత్పునర్మాదృశోఽపి || ౨ ||

తన్నస్థాణోస్స్తుతిరతిభరా భక్తిరుచ్చైర్ముఖీ చే-
ద్గ్రామ్యస్తోతా భవతి పురుషః కశ్చిదారణ్యకో వా |
నో చేద్భక్తిస్త్వయి చ యది వా బ్రహ్మవిద్యాత్వధీతే
నానుధ్యేయస్తవ పశురసావాత్మకర్మానభిజ్ఞః || ౩ ||

విశ్వం ప్రాదుర్భవతి లభతే త్వామధిష్ఠాయకం చే-
న్నేహ్యుత్పత్తిర్యది జనయితా నాస్తి చైతన్యయుక్తః |
క్షిత్యాదీనాం భవ నిజకలావత్తయా జన్మవత్తా
సిధ్యత్యేవం సతి భగవతస్సర్వలోకాధిపత్యమ్ || ౪ ||

భోగ్యామాహుః ప్రకృతిమృషయశ్చేతనాశక్తిశూన్యాం
భోక్తా చైనాం పరిణమయితుం బుద్ధివర్తీ సమర్థః |
భోగోప్యస్మిన్ భవతి మిథునే పుష్కలస్తత్ర హేతు-
ర్నీలగ్రీవ త్వమసి భువనస్థాపనాసూత్రధారః || ౫ ||

భిన్నావస్థం జగతి బహునా దేశకాలప్రభేదా-
ద్ద్వాభ్యాం పాపాన్యభిగిరి హరన్ యోనవద్యః క్రమాభ్యామ్ |
ప్రేక్ష్యారూఢస్సృజతి నియమాదస్య సర్వం హి యత్త-
త్సర్వజ్ఞత్వం త్రిభువన సృజా యత్ర సూత్రం న కిఞ్చిత్ || ౬ ||

చారూద్రేకే రజసి జగతాం జన్మసత్వే ప్రకృష్టే
యాత్రాం భూయస్తమసి బహులే బిభ్రతస్సంహృతిం చ |
బ్రహ్మాద్యైతత్ప్రకృతిగహనం స్తంభపర్యన్తమాసీ-
త్క్రీడావస్తు త్రినయన మనోవృత్తిమాత్రానుగం తే || ౭ ||

కృత్తిశ్చిత్రా నివసనపదే కల్పితా పౌణ్డరీకీ
వాసాగారం పితృవనభువం వాహనం కశ్చిదుక్షా |
ఏవం ప్రాహుః ప్రలఘుహృదయా యద్యపి స్వార్థపోషం
త్వాం ప్రత్యేకం ధ్వనతి భగవన్నీశ ఇత్యేష శబ్దః || ౮ ||

క్లృప్తాకల్పః కిమయమశివైరస్థిముఖ్యైః పదార్థైః
కస్స్యాదస్య స్తనకలశయోర్భారనమ్రా భవానీ |
పాణౌ ఖణ్డః పరశురిదమప్యక్షసూత్రం కిమస్యే-
త్యా చక్షాణో హర కృతధియామస్తు హాస్యైకవేద్యః || ౯ ||

యత్కాపాలవ్రతమపి మహద్దృష్టమేకాన్తఘోరం
ముక్తేరధ్వా స పునరమలః పావనః కిం న జాతః |
దాక్షాయణ్యాం ప్రియతమతయా వర్తతే యోగమాయా
సా స్యాద్ధత్తే మిథునచరితం వృద్ధిమూలం ప్రజానామ్ || ౧౦ ||

కశ్చిన్మర్త్యః క్రతుకృశతనుర్నీలకణ్ఠ త్వయా చే-
ద్దృష్టిస్నిగ్ధస్స పునరమరస్త్రీభుజగ్రాహ్యకణ్ఠః |
అప్యారూఢస్సురపరివృతం స్థానమాఖణ్డలీయం
త్వం చేత్క్రుద్ధస్స పతతి నిరాలంబనో ధ్వాన్తజాలే || ౧౧ ||

శశ్వద్బాల్యం శరవణభవం షణ్ముఖం ద్వాదశాక్షం
తేజో యత్తే కనకనలినీపద్మపత్రావదాతమ్ |
విస్మార్యన్తే సురయువతయస్తేన సేన్ద్రావరోధా
దైత్యేన్ద్రాణామసురజయినాం బన్ధనాగారవాసమ్ || ౧౨ ||

వేగాకృష్టగ్రహరవిశశివ్యశ్నువానం దిగన్తా-
న్న్యక్కుర్వాణం ప్రలయపయసామూర్మిభఙ్గావలేపమ్ |
ముక్తాకారం హర తవ జటాబద్ధసంస్పర్శి సద్యో
జజ్ఞే చూడా కుసుమసుభగం వారి భాగీరథీయమ్ || ౧౩ ||

కల్మాషస్తే మరకతశిలాభఙ్గకాన్తిర్న కణ్ఠే
న వ్యాచష్టే భువనవిషయాం త్వత్ప్రసాదప్రవృత్తిమ్ |
వారాం గర్భస్సహి విషమయో మన్దరక్షోభజన్మా
నైవం రుద్ధో యది న భవతి స్థావరం జఙ్గమం వా || ౧౪ ||

సన్ధాయాస్త్రం ధనుషి నియమోన్మాథి సమ్మోహనాఖ్యం
పార్శ్వే తిష్ఠన్ గిరిశసదృశే పఞ్చబాణో ముహూర్తమ్ |
తస్మాదూర్ధ్వం దహనపరిధౌ రోషదృష్టి ప్రసూతే
రక్తాశోకస్తబకిత ఇవ ప్రాన్తధూమద్విరేఫః || ౧౫ ||

లఙ్కానాథం లవణజలధిస్థూలవేలోర్మిదీర్ఘైః
కైలాసం తే నిలయనగరీం బాహుభిః కమ్పయన్తమ్ |
ఆక్రోశద్భిర్వమితరుధిరైరాననైరాప్లుతాక్షై-
రాపాతాలానయదలసాబద్ధమఙ్గుష్ఠకర్మ || ౧౬ ||

ఐశ్వర్యం తేఽప్యవృణతపతన్నేకమూర్ధావశేషః
పాదద్వన్ద్వే దశముఖశిరః పుణ్డరీకోపహారః |
యేనైవాసావధిగతఫలో రాక్షసశ్రీవిధేయ-
శ్చక్రే దేవాసురపరిషదో లోకపాలైకశత్రుః || ౧౭ ||

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back