Andhaka Krita Shiva Stuti Lyrics in Telugu | శ్రీ శివ స్తుతిః (అంధక కృతం)

Andhaka Krita Shiva Stuti Lyrics in Telugu శ్రీ శివ స్తుతిః (అంధక కృతం) నమోఽస్తుతే భైరవ భీమమూర్తే త్రైలోక్య గోప్త్రేశితశూలపాణే | కపాలపాణే భుజగేశహార త్రినేత్ర మాం పాహి విపన్న బుద్ధిమ్ || ౧ || జయస్వ సర్వేశ్వర విశ్వమూర్తే సురాసురైర్వందితపాదపీఠ | త్రైలోక్య మాతర్గురవే వృషాంక భీతశ్శరణ్యం శరణా గతోస్మి || ౨ || త్వం నాథ దేవాశ్శివమీరయంతి సిద్ధా హరం స్థాణుమమర్షితాశ్చ | భీమం చ యక్షా మనుజా మహేశ్వరం భూతాని … Continue reading Andhaka Krita Shiva Stuti Lyrics in Telugu | శ్రీ శివ స్తుతిః (అంధక కృతం)