Sri Annapurna Sahasranama Stotram in Telugu | శ్రీ అన్నపూర్ణా సహస్రనామ స్తోత్రం

0
1954
Annapurna Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu
Know the Sri Annapurna Sahasranama Stotram Telugu Lyrics With Meaning in PDF

Annapurna Sahasra Nama Stotram Lyrics in Telugu

॥ శ్రీ అన్నపూర్ణా సహస్రనామ స్తోత్రం ॥

శ్రీరుద్రయామలే

కైలాస శిఖరాసీనం దేవదేవం మహేశ్వరమ్ ।

ప్రణమ్య దండవద్భూమౌ పార్వతీ పరిపృచ్ఛతి ॥ ౧॥

శ్రీపార్వత్యువాచ ।

అన్నపూర్ణా మహాదేవీ త్రైలోక్యే జీవధారిణీ ।

నామ్నాం సహస్రం తస్యాస్తు కథయస్వ మహాప్రభో ॥ ౨॥

శ్రీశివ ఉవాచ ।

శృణు దేవి వరారోహే జగత్కారణి కౌలిని ।

ఆరాధనీయా సర్వేషాం సర్వేషాం పరిపృచ్ఛసి ॥ ౩॥

సహస్రైర్నామభిర్దివ్యైః త్రైలోక్యప్రాణి పూజితైః ।

అన్నదాయాస్స్తవం దివ్యం యత్సురైరపి వాంఛితమ్ ॥ ౪॥

కథయామి తవ స్నేహాత్సావధానాఽవధారయ ।

గోపనీయం ప్రయత్నేన స్తవరాజమిదం శుభమ్ ॥ ౫॥

న ప్రకాశ్యం త్వయా భద్రే దుర్జనేభ్యో నిశేషతః ।

న దేయం పరశిష్యేభ్యో భక్తిహీనాయ పార్వతి ॥ ౬॥

దేయం శిష్యాయ శాన్తాయ గురుదేవరతాయ చ ।

అన్నపూర్ణాస్తవం దేయం కౌలికాయ కులేశ్వరీ ॥ ౭॥

ఓం అస్య శ్రీమదన్నపూర్ణాసహస్రనామస్తోత్రమాలామన్త్రస్య,

శ్రీభగవాన్ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛన్దః,

ప్రకటగుప్తగుప్తతర సమ్పదాయ కులోత్తీర్ణ నిగర్భరహస్యాతి

రహస్యపరాపరాతిరహస్యాతిపూర్వాచిన్త్యప్రభావా భగవతీ

శ్రీమదన్నపూర్ణాదేవతా, హలో బీజం, స్వరాశ్శక్తిః, జీవో బీజం,

బుద్ధిశ్శక్తిః, ఉదానో బీజం, సుషుమ్నా నాడీ, సరస్వతీ శక్తిః,

ధర్మార్థకామమోక్షార్థే పాఠే వినియోగః ॥

 

ధ్యానమ్ ।

అర్కోన్ముక్త శశాంక కోటివదనా మాపీన తుంగస్తనీం

చంద్రార్ధాంకిత మస్తకాం మధుమదా మాలోల నేత్ర త్రయీమ్ ।

బిభ్రాణా మనిశం వరం జపపటీం శూలం కపాలం కరైః

ఆద్యాం యౌవనగర్వితాం లిపితనుం వాగీశ్వరీమాశ్రయే ॥

 

అథ అన్నపూఱ్నాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ।

 

॥ ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః ॥

అన్నపూర్ణా అన్నదాత్రీ అన్నరాశికృతాలయా ।

అన్నదా అన్నరూపా చ అన్నదానరతోత్సవా ॥ ౧॥

అనంతా చ అనంతాక్షీ అనంతగుణశాలినీ ।

అచ్యుతా అచ్యుతప్రాణా అచ్యుతానందకారిణీ ॥ ౨॥

అవ్యక్తాఽనన్తమహిమా అనంతస్య కులేశ్వరీ ।

అబ్ధిస్థా అబ్ధిశయనా అబ్ధిజా అబ్ధినందినీ ॥ ౩॥

అబ్జస్థా అబ్జనిలయా అబ్జజా అబ్జభూషణా ।

అబ్జాభా అబ్జహస్తా చ అబ్జపత్రశుభేక్షణా ॥ ౪॥

అబ్జాననా అనన్తాత్మా అగ్రిస్థా అగ్నిరూపిణీ ।

అగ్నిజాయా అగ్నిముఖీ అగ్నికుణ్డకృతాలయా ॥ ౫॥

అకారా అగ్నిమాతా చ అజయాఽదితినన్దినీ ।

ఆద్యా ఆదిత్యసఙ్కాశా ఆత్మజ్ఞా ఆత్మగోచరా ॥ ౬॥

ఆత్మసూరాత్మదయితా ఆధారా ఆత్మరూపిణీ ।

ఆశా ఆకాశపద్మస్థా అవకాశస్వరూపిణీ ॥ ౭॥

ఆశాపూరీ అగాధా చ అణిమాదిసుసేవితా ।

అమ్బికా అబలా అమ్బా అనాద్యా చ అయోనిజా ॥ ౮॥

అనీశా ఈశికా ఈశా ఈశానీ ఈశ్వరప్రీయా ।

ఈశ్వరీ ఈశ్వరప్రాణా ఈశ్వరానన్దదాయినీ ॥ ౯॥

ఇన్ద్రాణీ ఇన్ద్రదయితా ఇన్ద్రసూరిన్ద్రపాలినీ ।

ఇన్దిరా ఇన్ద్రభగినీ ఇన్ద్రియా ఇన్దుభూషణా ॥ ౧౦॥

ఇన్దుమాతా ఇన్దుముఖీ ఇన్ద్రియాణాం వశఙ్కరీ ।

ఉమా ఉమాపతేః ప్రాణా ఓడ్యాణపీఠవాసినీ ॥ ౧౧॥

ఉత్తరజ్ఞా ఉత్తరాఖ్యా ఉకారా ఉత్తరాత్మికా ।

ఋమాతా ఋభవా ఋస్థా ౠలౄకారస్వరూపిణీ ॥ ౧౨॥

ఋకారా చ లృకారా చ లౄతకప్రీతిదాయినీ ।

ఏకా చ ఏకవీరా చ ఏకారైకారరూపిణీ ॥ ౧౩॥

ఓకారీ ఓఘరూపా చ ఓఘత్రయసుపూజితా ।

ఓఘస్థా ఓఘసమ్భూతా ఓఘధాత్రీ చ ఓఘసూః ॥ ౧౪॥

షోడశస్వరసమ్భూతా షోడశస్వరరూపిణీ ।

వర్ణాత్మా వర్ణనిలయా శూలినీ వర్ణమాలినీ ॥ ౧౫॥

కాలరాత్రిర్మహారాత్రిర్మోహరాత్రిః సులోచనా ।

కాలీ కపాలినీ కృత్యా కాలికా సింహగామినీ ॥ ౧౬॥

కాత్యాయనీ కలాధారా కాలదైత్యనికృన్తనీ ।

కామినీ కామవన్ద్యా చ కమనీయా వినోదినీ ॥ ౧౭॥

కామసూః కామవనితా కామధుక్ కమలావతీ ।

కామదాత్రీ కరాలీ చ కామకేలివినోదినీ ॥ ౧౮॥

కామనా కామదా కామ్యా కమలా కమలార్చితా ।

కాశ్మీరలిప్తవక్షోజా కాశ్మీరద్రవచర్చితా ॥ ౧౯॥

కనకా కనకప్రాణా కనకాచలవాసినీ ।

కనకాభా కాననస్థా కామాఖ్యా కనకప్రదా ॥ ౨౦॥

కామపీఠస్థితా నిత్యా కామధామనివాసినీ ।

కమ్బుకణ్ఠీ కరాలాక్షీ కిశోరీ చ కలాపినీ ॥ ౨౧॥

కలా కాష్ఠా నిమేషా చ కాలస్థా కాలరూపిణీ ।

కాలజ్ఞా కాలమాతా చ కాలధాత్రీ కలావతీ ॥ ౨౨॥

కాలదా కాలహా కుల్యా కురుకుల్లా కులాఙ్గనా ।

కీర్తిదా కీర్తిహా కీర్తిః కీర్తిస్థా కీర్తివర్ధనీ ॥ ౨౩॥

కీర్తిజ్ఞా కీర్తితపదా కృత్తికా కేశవప్రియా ।

కేశిహా కేలీకారీ చ కేశవానన్దకారిణీ ॥ ౨౪॥

కుముదాభా కుమారీ చ కర్మదా కమలేక్షణా ।

కౌముదీ కుముదానన్దా కౌలినీ చ కుముద్వతీ ॥ ౨౫॥

కోదణ్డధారిణీ క్రోధా కూటస్థా కోటరాశ్రయా ।

కాలకణ్ఠీ కరాలాఙ్గీ కాలాఙ్గీ కాలభూషణా ॥ ౨౬॥

కఙ్కాలీ కామదామా చ కఙ్కాలకృతభూషణా ।

కపాలకర్త్రికకరా కరవీరస్వరూపిణీ ॥ ౨౭॥

కపర్దినీ కోమలాఙ్గీ కృపాసిన్ధుః కృపామయీ ।

కుశావతీ కుణ్డసంస్థా కౌబేరీ కౌశికీ తథా ॥ ౨౮॥

కాశ్యపీ కద్రుతనయా కలికల్మషనాశినీ ।

కఞ్జస్థా కఞ్జవదనా కఞ్జకిఞ్జల్కచర్చితా ॥ ౨౯॥

కఞ్జాభా కఞ్జమధ్యస్థా కఞ్జనేత్రా కచోద్భవా ।

కామరూపా చ హ్రీంకారీ కశ్యపాన్వయవర్ధినీ ॥ ౩౦॥

ఖర్వా చ ఖఞ్జనద్వన్ద్వలోచనా ఖర్వవాహినీ ।

ఖడ్గినీ ఖడ్గహస్తా చ ఖేచరీ ఖడ్గరూపిణీ ॥ ౩౧॥

ఖగస్థా ఖగరూపా చ ఖగగా ఖగసమ్భవా ।

ఖగధాత్రీ ఖగానన్దా ఖగయోనిస్వరూపిణీ ॥ ౩౨॥

ఖగేశీ ఖేటకకరా ఖగానన్దవివర్ధినీ ।

ఖగమాన్యా ఖగాధారా ఖగగర్వవిమోచినీ ॥ ౩౩॥

గఙ్గా గోదావరీ గీతిర్గాయత్రీ గగనాలయా ।

గీర్వాణసున్దరీ గౌశ్చ గాధా గీర్వాణపూజితా ॥ ౩౪॥

గీర్వాణచర్చితపదా గాన్ధారీ గోమతీ తథా ।

గర్విణీ గర్వహన్త్రీ చ గర్భస్థా గర్భధారిణీ ॥ ౩౫॥

గర్భదా గర్భహన్త్రీ చ గన్ధర్వకులపూజితా ।

గయా గౌరీ చ గిరిజా గిరిస్థా గిరిసమ్భవా ॥ ౩౬॥

గిరిగహ్వరమధ్యస్థా కుఞ్జరేశ్వరగామినీ ।

కిరీటినీ చ గదినీ గుఞ్జాహారవిభూషణా ॥ ౩౭॥

గణపా గణకా గణ్యా గణకానన్దకారిణీ ।

గణపూజ్యా చ గీర్వాణీ గణపాననన్దకారిణీ ॥ ౩౮॥

గురుమాతా గురురతా గురుభక్తిపరాయణా ।

గోత్రా గౌః కృష్ణభగినీ కృష్ణసూః కృష్ణనన్దినీ ॥ ౩౯॥

గోవర్ధనీ గోత్రధరా గోవర్ధనకృతాలయా ।

గోవర్ధనధరా గోదా గౌరాఙ్గీ గౌతమాత్మజా ॥ ౪౦॥

ఘర్ఘరా ఘోరరూపా చ ఘోరా ఘర్ఘరనాదినీ ।

శ్యామా ఘనరవాఽఘోరా ఘనా ఘోరార్తినాశినీ ॥ ౪౧॥

ఘనస్థా చ ఘనానన్దా దారిద్ర్యఘననాశినీ ।

చిత్తజ్ఞా చిన్తితపదా చిత్తస్థా చిత్తరూపిణీ ॥ ౪౨॥

చక్రిణీ చారుచమ్పాభా చారుచమ్పకమాలినీ ।

చన్ద్రికా చన్ద్రకాన్తిశ్చ చాపినీ చన్ద్రశేఖరా ॥ ౪౩॥

చణ్డికా చణ్డదైత్యఘ్నీ చన్ద్రశేఖరవల్లభా ।

చాణ్డాలినీ చ చాముణ్డా చణ్డముణ్డవధోద్యతా ॥ ౪౪॥

చైతన్యభైరవీ చణ్డా చైతన్యఘనగేహినీ ।

చిత్స్వరూపా చిదాధారా చణ్డవేగా చిదాలయా ॥ ౪౫॥

చన్ద్రమణ్డలమధ్యస్థా చన్ద్రకోటిసుశీతలా ।

చపలా చన్ద్రభగినీ చన్ద్రకోటినిభాననా ॥ ౪౬॥

చిన్తామణిగుణాధారా చిన్తామణివిభూషణా ।

భక్తచిన్తామణిలతా చిన్తామణికృతాలయా ॥ ౪౭॥

చారుచన్దనలిప్తాఙ్గీ చతురా చ చతుర్ముఖీ ।

చైతన్యదా చిదానన్దా చారుచామరవీజితా ॥ ౪౮॥

ఛత్రదా ఛత్రధారీ చ ఛలచ్ఛద్మవినాశినీ ।

ఛత్రహా ఛత్రరూపా చ ఛత్రచ్ఛాయాకృతాలయా ॥ ౪౯॥

జగజ్జీవా జగద్ధాత్రీ జగదానన్దకారిణీ ।

యజ్ఞప్రియా యజ్ఞరతా జపయజ్ఞపరాయణా ॥ ౫౦॥

జననీ జానకీ యజ్వా యజ్ఞహా యజ్ఞనన్దినీ ।

యజ్ఞదా యజ్ఞఫలదా యజ్ఞస్థానకృతాలయా ॥ ౫౧॥

యజ్ఞభోక్త్రీ యజ్ఞరూపా యజ్ఞవిఘ్నవినాశినీ ।

జపాకుసుమసఙ్కాశా జపాకుసుమశోభితా ॥ ౫౨॥

జాలన్ధరీ జయా జైత్రీ జీమూతచయభాషిణీ ।

జయదా జయరూపా చ జయస్థా జయకారిణీ ॥ ౫౩॥

జగదీశప్రియా జీవా జలస్థా జలజేక్షణా ।

జలరూపా జహ్నుకన్యా యమునా జలజోదరీ ॥ ౫౪॥

జలజాస్యా జాహ్నవీ చ జలజాభా జలోదరీ ।

యదువంశోద్భవా జీవా యాదవానన్దకారిణీ ॥ ౫౫॥

యశోదా యశసాం రాశిర్యశోదానన్దకారిణీ ।

జ్వలినీ జ్వాలినీ జ్వాలా జ్వలత్పావకసన్నిభా ॥ ౫౬॥

జ్వాలాముఖీ జగన్మాతా యమలార్జునభఞ్జనీ ।

జన్మదా జన్మహా జన్యా జన్మభూర్జనకాత్మజా ॥ ౫౭॥

జనానన్దా జామ్బవతీ జమ్బూద్వీపకృతాలయా ।

జామ్బూనదసమానాభా జామ్బూనదవిభూషణా ॥ ౫౮॥

జమ్భహా జాతిదా జాతిర్జ్ఞానదా జ్ఞానగోచరా ।

జ్ఞానరూపాఽజ్ఞానహా చ జ్ఞానవిజ్ఞానశాలినీ ॥ ౫౯॥

జినజైత్రీ జినాధారా జినమాతా జినేశ్వరీ ।

జితేన్ద్రియా జనాధారా అజినామ్బరధారిణీ ॥ ౬౦॥

శమ్భుకోటిదురాధర్షా విష్ణుకోటివిమర్దినీ ।

సముద్రకోటిగమ్భీరా వాయుకోటిమహాబలా ॥ ౬౧॥

సూర్యకోటిప్రతీకాశా యమకోటిదురాపహా ।

కామధుక్కోటిఫలదా శక్రకోటిసురాజ్యదా ॥ ౬౨॥

కన్దర్పకోటిలావణ్యా పద్మకోటినిభాననా ।

పృథ్వీకోటిజనాధారా అగ్నికోటిభయఙ్కరీ ॥ ౬౩॥

అణిమా మహిమా ప్రాప్తిర్గరిమా లఘిమా తథా ।

ప్రాకామ్యదా వశకరీ ఈశికా సిద్ధిదా తథా ॥ ౬౪॥

మహిమాదిగుణోపేతా అణిమాద్యష్టసిద్ధిదా ।

జవనధ్నీ జనాధీనా జామినీ చ జరాపహా ॥ ౬౫॥

తారిణీ తారికా తారా తోతలా తులసీప్రియా ।

తన్త్రిణీ తన్త్రరూపా చ తన్త్రజ్ఞా తన్త్రధారిణీ ॥ ౬౬॥

తారహారా చ తులజా డాకినీతన్త్రగోచరా ।

త్రిపురా త్రిదశా త్రిస్థా త్రిపురాసురఘాతినీ ॥ ౬౭॥

త్రిగుణా చ త్రికోణస్థా త్రిమాత్రా త్రితనుస్థితా ।

త్రైవిద్యా చ త్రయీ త్రిఘ్నీ తురీయా త్రిపురేశ్వరీ ॥ ౬౮॥

త్రికోదరస్థా త్రివిధా త్రైలోక్యా త్రిపురాత్మికా ।

త్రిధామ్నీ త్రిదశారాధ్యా త్ర్యక్షా త్రిపురవాసినీ ॥ ౬౯॥

త్రివర్ణీ త్రిపదీ తారా త్రిమూర్తిజననీ త్వరా ।

త్రిదివా త్రిదివేశాఽఽదిర్దేవీ త్రైలోక్యధారిణీ ॥ ౭౦॥

త్రిమూర్తిశ్చ త్రిజననీ త్రీభూస్త్రీపురసున్దరీ ।

తపస్వినీ తపోనిష్ఠా తరుణీ తారరూపిణీ ॥ ౭౧॥

తామసీ తాపసీ చైవ తాపఘ్నీ చ తమోపహా ।

తరుణార్కప్రతీకాశా తప్తకాఞ్చనసన్నిభా ॥ ౭౨॥

ఉన్మాదినీ తన్తురూపా త్రైలోక్యవ్యాపినీశ్వరీ ।

తార్కికీ తర్కికీ విద్యా తాపత్రయవినాశినీ ॥ ౭౩॥

త్రిపుష్కరా త్రికాలజ్ఞా త్రిసన్ధ్యా చ త్రిలోచనా ।

త్రివర్గా చ త్రివర్గస్థా తపసస్సిద్ధిదాయినీ ॥ ౭౪॥

అధోక్షజా అయోధ్యా చ అపర్ణా చ అవన్తికా ।

కారికా తీర్థరూపా చ తీరా తీర్థకరీ తథా ॥ ౭౫॥

దారిద్ర్యదుఃఖదలినీ అదీనా దీనవత్సలా ।

దీనానాథప్రియా దీర్ఘా దయాపూర్ణా దయాత్మికా ॥ ౭౬॥

దేవదానవసమ్పూజ్యా దేవానాం ప్రియకారిణీ ।

దక్షపుత్రీ దక్షమాతా దక్షయజ్ఞవినాశినీ ॥ ౭౭॥

దేవసూర్దక్షీణా దక్షా దుర్గా దుర్గతినాశినీ ।

దేవకీగర్భసమ్భూతా దుర్గదైత్యవినాశినీ ॥ ౭౮॥

అట్టాఽట్టహాసినీ దోలా దోలాకర్మాభినన్దినీ ।

దేవకీ దేవికా దేవీ దురితఘ్నీ తటిత్తథా ॥ ౭౯॥

గణ్డకీ గల్లకీ క్షిప్రా ద్వారా ద్వారవతీ తథా ।

ఆనన్దోదధిమధ్యస్థా కటిసూత్రైరలఙ్కృతా ॥ ౮౦॥

ఘోరాగ్నిదాహదమనీ దుఃఖదుస్స్వప్ననాశినీ ।

శ్రీమయీ శ్రీమతీ శ్రేష్ఠా శ్రీకరీ శ్రీవిభావినీ ॥ ౮౧॥

శ్రీదా శ్రీశా శ్రీనివాసా శ్రీమతీ శ్రీర్మతిర్గతిః ।

ధనదా దామినీ దాన్తా ధమదో ధనశాలినీ ॥ ౮౨॥

దాడిమీపుష్పసఙ్కాశా ధనాగారా ధనఞ్జయా ।

ధూమ్రాభా ధూమ్రదైత్త్రఘ్నీ ధవలా ధవలప్రియా ॥ ౮౩॥

ధూమ్రవక్త్రా ధూమ్రనేత్రా ధూమ్రకేశీ చ ధూసరా ।

ధరణీ ధరిణీ ధైర్యా ధరా ధాత్రీ చ ధైర్యదా ॥ ౮౪॥

దమినీ ధర్మిణీ ధూశ్చ దయా దోగ్ధ్రీ దురాసదా ।

నారాయణీ నారసింహీ నృసింహహృదయాలయా ॥ ౮౫॥

నాగినీ నాగకన్యా చ నాగసూర్నాగనాయికా ।

నానారత్నవిచిత్రాఙ్గీ నానాభరణమణ్డితా ॥ ౮౬॥

దుర్గస్థా దుర్గరూపా చ దుఃఖదుష్కృతనాశినీ ।

హీఙ్కారీ చైవ శ్రీఙ్కారీ హుఙ్కారీ క్లేశనాశినీ ॥ ౮౭॥

నగాత్మజా నాగరీ చ నవీనా నూతనప్రియా ।

నీరజాస్యా నీరదాభా నవలావణ్యసున్దరీ ॥ ౮౮॥

నీతిజ్ఞా నీతిదా నీతిర్నిమనాభిర్నగేశ్వరీ ।

నిష్ఠా నిత్యా నిరాతఙ్కా నాగయజ్ఞోపవీతినీ ॥ ౮౯॥

నిధిదా నిధిరూపాచ నిర్గుణా నరవాహినీ ।

నరమాంసరతా నారీ నరముణ్డవిభూషణా ॥ ౯౦॥

నిరాధారా నిర్వికారా నుతిర్నిర్వాణసున్దరీ ।

నరాసృక్పానమత్తా చ నిర్వైరా నాగగామినీ ॥ ౯౧॥

పరమా ప్రమితా ప్రాజ్ఞా పార్వతీ పర్వతాత్మజా ।

పర్వప్రియా పర్వరతా పర్వపావనపావనీ ॥ ౯౨॥

పరాత్పరతరా పూర్వా పశ్చిమా పాపనాశినీ ।

పశూనాం పతిపత్నీ చ పతిభక్తిపరాయణా ॥ ౯౩॥

పరేశీ పారగా పారా పరఞ్జ్యోతిస్వరూపిణీ ।

నిష్ఠురా క్రూరహృదయా పరాసిద్ధిః పరాగతిః ॥ ౯౪॥

పశుఘ్నీ పశురూపా చ పశుహా పశువాహినీ ।

పితా మాతా చ యన్త్రీ చ పశుపాశవినాశినీ ॥ ౯౫॥

పద్మినీ పద్మహస్తా చ పద్మకిఞ్జల్కవాసినీ ।

పద్మవక్త్రా చ పద్మాక్షీ పద్మస్థా పద్మసమ్భవా ॥ ౯౬॥

పద్మాస్యా పఞ్చమీ పూర్ణా  పూర్ణపీఠనివాసినీ ।

పద్మరాగప్రతీకాశా పాఞ్చాలీ పఞ్చమప్రియా ॥ ౯౭॥

పరబ్రహ్మస్వరూపా చ పరబ్రహ్మనివాసినీ ।

పరమానన్దముదితా పరచక్రనివాసినీ ॥ ౯౮॥

పరేశీ పరమా పృథ్వీ పీనతుఙ్గపయోధరా ।

పరాపరా పరావిద్యా పరమానన్దదాయినీ ॥ ౯౯॥

పూజ్యా ప్రజ్ఞావతీ పుష్టిః పినాకిపరికీర్తితా ।

ప్రాణఘ్నీ ప్రాణరూపా చ ప్రాణదా చ ప్రియంవదా ॥ ౧౦౦॥

ఫణిభూషా ఫణావేశీ ఫకారకణ్ఠమాలినీ ।

ఫణిరాడ్వృతసర్వాఙ్గీ ఫలభాగనివాసినీ ॥ ౧౦౧॥

బలభద్రస్య భగినీ బాలా బాలప్రదాయినీ ।

ఫల్గురుపా ప్రలమ్బధ్నీ ఫల్గూత్సవ వినోదినీ ॥ ౧౦౨॥

భవానీ భవపత్నీ చ భవభీతిహరా భవా ।

భవేశ్వరీ భవారాధ్యా భవేశీ భవనాయికా ॥ ౧౦౩॥

భవమాతా భవాగమ్యా భవకణ్టకనాశినీ ।

భవప్రియా భవానన్దా భవ్యా చ భవమోచనీ ॥ ౧౦౪॥

భావనీయా భగవతీ భవభారవినాశినీ ।

భూతధాత్రీ చ భూతేశీ భూతస్థా భూతరూపిణీ ॥ ౧౦౫॥

భూతమాతా చ భూతఘ్నీ భూతపఞ్చకవాసినీ ।

భోగోపచారకుశలా భిస్సాధాత్రీ చ భూచరీ ॥ ౧౦౬॥

భీతిఘ్నీ భక్తిగమ్యా చ భక్తానామార్తినాశినీ ।

భక్తానుకమ్పినీ భీమా భగినీ భగనాయికా ॥ ౧౦౭॥

భగవిద్యా భగక్లిన్నా భగయోనిర్భగప్రదా ।

భగేశీ భగరూపా చ భగగుహ్యా భగాపహా ॥ ౧౦౮॥

భగోదరీ భగానన్దా భగాద్యా భగమాలినీ ।

భోగప్రదా భోగవాసా భోగమూలా చ భోగినీ ॥ ౧౦౯॥

భేరుణ్డా భేదినీ భీమా భద్రకాలీ భిదోజ్ఝితా ।

భైరవీ భువనేశానీ భువనా భువనేశ్వరీ ॥ ౧౧౦॥

భీమాక్షీ భారతీ చైవ భైరవాష్టకసేవితా ।

భాస్వరా భాస్వతీ భీతిర్భాస్వదుత్తానశాయినీ ॥ ౧౧౧॥

భాగీరథీ భోగవతీ భవఘ్నీ భువనాత్మికా ।

భూతిదా భూతిరూపా చ భూతస్థా భూతవర్ధినీ ॥ ౧౧౨॥

మాహేశ్వరీ మహామాయా మహాతేజా మహాసురీ ।

మహాజిహ్వా మహాలోలా మహాదంష్ట్రా మహాభుజా ॥ ౧౧౩॥

మహామోహాన్ధకారఘ్నీ మహామోక్షప్రదాయినీ ।

మహాదారిద్ర్యశమనీ మహాశత్రువిమర్దినీ ॥ ౧౧౪॥

మహాశక్తిర్మహాజ్యోతిర్మహాసురవిమర్దినీ ।

మహాకాయా మహావీర్యా మహాపాతకనాశినీ ॥ ౧౧౫॥

మహారవా మన్త్రమయీ మణిపూరనివాసినీ ।

మానసీ మానదా మాన్యా మనశ్చక్షురగోచరా ॥ ౧౧౬॥

మాహేన్ద్రీ మధురా మాయా మహిషాసురమర్దినీ ।

మహాకుణ్డలినీ శక్తిర్మహావిభవవర్ధినీ ॥ ౧౧౭॥

మానసీ మాధవీ మేధా మతిదా మతిధారిణీ ।

మేనకాగర్భసమ్భూతా మేనకాభగినీ మతిః ॥ ౧౧౮॥

మహోదరీ ముక్తకేశీ ముక్తికామ్యార్థసిద్ధిదా ।

మాహేశీ మహిషారూఢా మధుదైత్యవిమర్దినీ ॥ ౧౧౯॥

మహావ్రతా మహామూర్ధా మహాభయవినాశినీ ।

మాతఙ్గీ మత్తమాతఙ్గీ మాతఙ్గకులమణ్డితా ॥ ౧౨౦॥

మహాఘోరా మాననీయా మత్తమాతఙ్గగామినీ ।

ముక్తాహారలతోపేతా మదధూర్ణితలోచనా ॥ ౧౨౧॥

మహాపరాధరాశిఘ్రీ మహాచోరభయాపహా ।

మహాచిన్త్యస్వరూపా చ మణీమన్త్రమహౌషధీ ॥ ౧౨౨॥

మణిమణ్డపమధ్యస్థా మణిమాలావిరాజితా ।

మన్త్రాత్మికా మన్త్రగమ్యా మన్త్రమాతా సుమన్త్రిణీ ॥ ౧౨౩॥

మేరుమన్దిరమధ్యస్థా మకరాకృతికుణ్డలా ।

మన్థరా చ మహాసూక్ష్మా మహాదూతీ మహేశ్వరీ ॥ ౧౨౪॥

మాలినీ మానవీ మాధ్వీ మదరూపా మదోత్కటా ।

మదిరా మధురా చైవ మోదినీ చ మహోద్ధతా ॥ ౧౨౫॥

మఙ్గలాఙ్గీ మధుమయీ మధుపానపరాయణా ।

మనోరమా రమామాతా రాజరాజేశ్వరీ రమా ॥ ౧౨౬॥

రాజమాన్యా రాజపూజ్యా రక్తోత్పలవిభూషణా ।

రాజీవలోచనా రామా రాధికా రామవల్లభా ॥ ౧౨౭॥

శాకినీ డాకినీ చైవ లావణ్యామ్బుధివీచికా ।

రుద్రాణీ రుద్రరూపా చ రౌద్రా రుద్రార్తినాశినీ ॥ ౧౨౮॥

రక్తప్రియా రక్తవస్త్రా రక్తాక్షీ రక్తలోచనా ।

రక్తకేశీ రక్తదంష్ట్రా రక్తచన్దనచర్చితా ॥ ౧౨౯॥

రక్తాఙ్గీ రక్తభూషా చ రక్తబీజనిపాతినీ ।

రాగాదిదోషరహితా రతిజా రతిదాయినీ ॥ ౧౩౦॥

విశ్వేశ్వరీ విశాలాక్షీ విన్ధ్యపీఠనివాసినీ ।

విశ్వభూర్వీరవిద్యా చ వీరసూర్వీరనన్దినీ ॥ ౧౩౧॥

వీరేశ్వరీ విశాలాక్షీ విష్ణుమాయా విమోహినీ ।

విద్యావతీ విష్ణురూపా విశాలనయనోజ్జ్వలా ॥ ౧౩౨॥

విష్ణుమాతా చ విశ్వాత్మా విష్ణుజాయాస్వరూపిణీ ।

వారాహీ వరదా వన్ద్యా విఖ్యాతా విలసల్కచా ॥ ౧౩౩॥

బ్రహ్మేశీ బ్రహ్మదా బ్రాహ్మీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మరూపిణీ ।

ద్వారకా విశ్వవన్ద్యా చ విశ్వపాశవిమోచనీ ।

విశ్వాసకారిణీ విశ్వా విశ్వశక్తిర్విచక్షణా ॥ ౧౩౪॥

బాణచాపధరా వీరా బిన్దుస్థా బిన్దుమాలినీ ।

షట్చక్రభేదినీ షోఢా షోడశారనివాసినీ ॥ ౧౩౫॥

శితికణ్ఠప్రియా శాన్తా శాకినీ వాతరూపిణీ ।

శాశ్వతీ శమ్భువనితా శామ్భవీ శివరూపిణీ ॥ ౧౩౬॥

శివమాతా చ శివదా శివా శివహృదాసనా ।

శుక్లామ్బరా శీతలా చ శీలా శీలప్రదాయినీ ॥ ౧౩౭॥

శిశుప్రియా వైద్యవిద్యా సాలగ్రామశిలా శుచిః ।

హరిప్రియా హరమూర్తిర్హరినేత్రకృతాలయా ॥ ౧౩౮॥

హరివక్త్రోద్భవా హాలా హరివక్షఃస్థలస్థితా ।

క్షేమఙ్కరీ క్షితిః క్షేత్రా క్షుధితస్య ప్రపూరణీ ॥ ౧౩౯॥

వైశ్యా చ క్షత్రియా శూద్రీ క్షత్రియాణాం కులేశ్వరీ ।

హరపత్నీ హరారాధ్యా హరసూర్హరరూపిణీ ॥ ౧౪౦॥

సర్వానన్దమయీ సిద్ధిస్సర్వరక్షాస్వరూపిణీ ।

సర్వదుష్టప్రశమనీ సర్వేప్సితఫలప్రదా ॥ ౧౪౧॥

 

సర్వసిద్ధేశ్వరారాధ్యా సర్వమఙ్గలమఙ్గలా ।

ఫలశ్రుతిః ।

పుణ్యం సహస్రనామేదం తవ ప్రీత్యా ప్రకాశితమ్ ॥ ౧౪౨॥

గోపనీయం ప్రయత్నేన పఠనీయం ప్రయత్నతః ।

నాతః పరతరం పుణ్యం నాతః పరతరం తపః ॥ ౧౪౩॥

నాతః పరతరం స్తోత్రం నాతః పరతరా గతిః ।

స్తోత్రం నామసహస్రాఖ్యం మమ వక్త్రాద్వినిర్గతమ్ ॥ ౧౪౪॥

యః పఠేత్పరయా భక్త్యా శృణుయాద్వా సమాహితః ।

మోక్షార్థీ లభతే మోక్షం స్వర్గార్థీ స్వర్గమాప్నుయాత్ ॥ ౧౪౫॥

కామార్థీ లభతే కామం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ ।

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం యశోఽర్థీ లభతే యశః ॥ ౧౪౬॥

కన్యార్థీ లభతే కన్యాం సుతార్థీ లభతే సుతాన్ ।

మూర్ఖోఽపి లభతే శాస్త్రం చోరోఽపి లభతే గతిమ్ ॥ ౧౪౭॥

గుర్విణీ జనయేత్పుత్రం కన్యాం విన్దతి సత్పతిమ్ ।

సంక్రాన్త్యాం చ చతుర్దశ్యామష్టమ్యాం చ విశేషతః ॥ ౧౪౮॥

పౌర్ణమాస్యామమావాస్యాం నవమ్యాం భౌమవాసరే ।

పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి పూజయేద్వాపి పుస్తకమ్ ॥ ౧౪౯॥

స ముక్తస్సర్వపాపేభ్యః కామేశ్వరసమో భవేత్ ।

లక్ష్మీవాన్ సుతవాంశ్చైవ వల్లభస్సర్వయోషితామ్ ॥ ౧౫౦॥

తస్య వశ్యం భవేదాశు త్రైలోక్యం సచరాచరమ్ ।

విద్యానాం పారగో విప్రః క్షత్రియో విజయీ రణే ॥ ౧౫౧॥

వైశ్యో ధనసమృద్ధస్స్యాచ్ఛూద్రస్సుఖమవాప్నుయాత్ ।

క్షేత్రే చ బహుసస్యం స్యాద్గావశ్చ బహుదుగ్ధదాః ॥ ౧౫౨॥

నాశుభం నాపదస్తస్య న భయం నృపశత్రుతః ।

జాయతే నాశుభా బుద్ధిర్లభతే కులపూజ్యతామ్ ॥ ౧౫౩॥

న బాధన్తే గ్రహాస్తస్య న రక్షాంసి న పన్నగాః ।

న పిశాచా న డాకిన్యో భూతభేతాలడమ్భకాః ॥ ౧౫౪॥

బాలగ్రహాభిభూతానాం బాలానాం శాన్తికారకమ్ ।

ద్వన్ద్వానాం ప్రతిభేదే చ మైత్రీకరణముత్తమమ్ ॥ ౧౫౫॥

లోహపాశైదృఢైర్బద్ధో బన్దీ వేశ్మని దుర్గమే ।

తిష్ఠఞ్ఛృణ్వన్పతన్మర్త్యో ముచ్యతే నాత్ర సంశయః ॥ ౧౫౬॥

పశ్యన్తి నహి తే శోకం వియోగం చిరజీవినః ।

శృణ్వతీ బద్ధగర్భా చ సుఖం చైవ ప్రసూయతే ॥ ౧౫౭॥

ఏకదా పఠనాదేవ సర్వపాపక్షయో భవేత్ ।

నశ్యన్తి చ మహారోగా దశధావర్తనేన చ ॥ ౧౫౮॥

శతధావర్తనే చైవ వాచాం సిద్ధిః ప్రజాయతే ।

నవరాత్రే జితాహారో దృఢబుద్ధిర్జితేన్ద్రియః ॥ ౧౫౯॥

అమ్బికాయతనే విద్వాన్ శుచిష్మాన్ మూర్తిసన్నిధౌ  ।

ఏకాకీ చ దశావర్తం పఠన్ధీరశ్చ నిర్భయః ॥ ౧౬౦॥

సాక్షాత్త్వగవతీ తస్మై ప్రయచ్ఛేదీప్సితం ఫలమ్ ।

సిద్ధపీఠే గిరౌ రమ్యే సిద్ధక్షేత్రే సురాలయే ॥ ౧౬౧॥

పఠనాత్సాధకస్యాశు సిద్ధిర్భవతి వాఞ్ఛితా ।

దశావర్తం పఠేన్నిత్యం భూమీశాయీ నరశ్శుచిః ॥ ౧౬౨॥

స్వప్నే మూర్తిమయాం దేవీం వరదాం సోఽపి పశ్యతి ।

ఆవర్తనసహస్రైర్యే జపన్తి పురుషోత్తమాః ॥ ౧౬౩॥

తే సిద్ధా సిద్ధిదా లోకే శాపానుగ్రహణక్షమాః ।

ప్రయచ్ఛన్తశ్చ సర్వస్వం సేవన్తే తాన్మహీశ్వరాః ॥ ౧౬౪॥

భూర్జపత్రేఽష్టగన్ధేన లిఖిత్వా తు శుభే దినే ।

ధారయేద్యన్త్రితం శీర్షే పూజయిత్వా కుమారికామ్ ॥ ౧౬౫॥

బ్రాహ్మణాన్ వరనారీశ్చ ధూపైః కుసుమచన్దనైః ।

క్షీరఖణ్డాదిభోజ్యాంశ్చ భోజయిత్వా సుభక్తితః ॥ ౧౬౬॥

బధ్నన్తి యే మహారక్షాం బాలానాం చ విశేషతః ।

రుద్రం దృష్ట్వా యథా దేవం విష్ణుం దృష్ట్వా చ దానవాః ॥ ౧౬౭॥

పన్నగా గరుడం దృష్ట్వా సింహం దృష్ట్వా యథా గజాః ।

మణ్డూకా భోగినం దృష్ట్వా మార్జారం మూషికాస్తథా ॥ ౧౬౮॥

విఘ్నభూతాః పలాయన్తే తస్య వక్త్రవిలోకనాత్ ।

అగ్నిచోరభయం తస్య కదాచిన్నైవ సమ్భవేత్ ॥ ౧౬౯॥

పాతకాన్వివిధాన్సోఽపి మేరుమన్దరసన్నిభాన్ ।

భస్మితాన్కురుతే క్షిప్రం తృణం వహ్నిహుతం యథా ॥ ౧౭౦॥

నృపాశ్చ వశ్యతాం యాన్తి నృపపూజ్యాశ్చ తే నరాః ।

మహార్ణవే మహానద్యాం పోతస్థే చ న భీః కచిత్ ॥ ౧౭౧॥

రణే ద్యూతే వివాదే చ విజయం ప్రాప్నువన్తి తే ।

సర్వత్ర పూజితో లోకైర్బహుమానపురస్సరైః ॥ ౧౭౨॥

రతిరాగవివృద్ధాశ్చ విహ్వలాః కామపీడితాః ।

యౌవనాక్రాన్తదేహాస్తాన్ శ్రయన్తే వామలోచనాః ॥ ౧౭౩॥

సహస్రం జపతే యస్తు ఖేచరీ జాయతే నరః ।

సహస్రదశకం దేవి యః పఠేద్భక్తిమాన్నరః ॥ ౧౭౪॥

సా తస్య జగతాం ధాత్రీ ప్రత్యక్షా భవతి ధ్రువమ్ ।

లక్షం పూర్ణం యదా దేవి స్తోత్రరాజం జపేత్సుధీః ॥ ౧౭౫॥

భవపాశవినిర్ముక్తో మమ తుల్యో న సంశయః ।

సర్వతీర్థేషు యత్పుణ్యం సర్వతీర్థేషు యత్ఫలమ్ ॥ ౧౭౬॥

సర్వధర్మేషు యజ్ఞేషు సర్వదానేషు యత్ఫలమ్ ।

సర్వవేదేషు ప్రోక్తేషు యత్ఫలం పరికీర్తితమ్ ॥ ౧౭౭॥

తత్పుణ్యం కోటిగుణితం సకృజ్జప్త్వా లభేన్నరః ।

దేహాన్తే పరమం స్థానం యత్సురైరపి దుర్లభమ్ ।

స యాస్యతి న సన్దేహస్స్తవరాజస్య కీర్తనాత్ ॥ ౧౭౮॥

 

॥ ఇతి రుద్రయామలే శ్రీఅన్నపూర్ణాసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Related Posts

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Vishnu Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Sita Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Budha Ashtottara Satanama Stotram in English

Sri Angaraka Ashtottara Shatanama Stotram in English

Sri Sita Ashtottara Shatanamavali

Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

Sri Brihaspati Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తర శతనామావళిః

Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Shani Ashtottara Satanamavali

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali in Telugu

Sri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Satyanarayana Ashtottara Satanamavali

Sri Padmavathi Ashtottara Satanamavali

Sri Annapurna Sahasranama Stotram in Telugu | శ్రీ అన్నపూర్ణా సహస్రనామ స్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here