సంపదనిచ్చే అనుమతీ దేవి

2
21970

సంపదనిచ్చే అనుమతీ దేవి

Back

1. అనుమతీదేవి అనుగ్రహానికి ఏమిచేయాలి..?

అనుమతీదేవి..! శివారాధనలో తప్పకుండా ఆమె ప్రస్తావన వచ్చితీరుతుంది. ఏదైనా ఒక కార్యం తలపెట్టడానికి దైవీకమైన అనుమతి లేకుండా ఏదీ జరగదు. ‘శివుని ఆజ్ఞ లేకుండా చీమైనా కుట్టదు’ అంటారు పెద్దలు. ఆ శివుని ఆజ్ఞలను తెలిపేదే అనుమతీదేవి. పౌర్ణమి ముందు రోజుని అనుమతి అంటారు.శివుడు ఆయనకు ఆశ్రితుడైన చంద్రుడు మన మనస్సును నడిపించే దేవతలు. పౌర్ణమి ముందు రోజు అంటే నెలలోని పధ్నాలుగవ రోజు శివారాధన చేస్తే అనుమతీదేవి అనుగ్రహించి సకల సంపదలనూ, సంతానాన్నీ, అద్వితీయమైన మేధస్సునూ ప్రసాదిస్తుంది. ఆమె కృష్ణ జింక వాహనంగా కలిగి ఉంటుంది.

Back

2 COMMENTS

  1. I am feeling very glad to see all asanas and mudras and others,I am requesting you to send updates if possible
    Thank you
    Karuna Sridhar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here