స్త్రీలు సాష్టాంగనమస్కారం చేయవచ్చా?

1
10927

స్త్రీలు సాష్టాంగనమస్కారం చేయవచ్చా

 

Back

1. సాష్టాంగ నమస్కారం అంటే?

సాష్టాంగం అంటే ‘స అష్టాంగం’ అంటే ఎనిమిది అవయవాలతో చేసే నమస్కారం.   దేవాలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు, లేదా ఇంట్లో వ్రతం గానీ పూజగాని జరిగినప్పుడు గురువులకు నమస్కరించేప్పుడు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తారు.

Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here