ఆపదలనుండీ కాపాడే అర్గళా స్తోత్రం | Argala Stotram

1
12311
argala
అర్గళా స్తోత్రం | Argala Stotram

అర్గళా స్తోత్రం | Argala Stotram

Back

1. అర్గళా స్తోత్రం చదవడంవల్ల కలిగే లాభాలు 

దేవీ మహత్మ్యం లో చెప్పబడిన అర్గళా స్తోత్రం ప్రతి రోజూ భక్తిగా చదవడం వలన అప మృత్యుదోషాల నుండీ, ఆపదల నుండీ, శత్రువుల నుండీ కాపాడబడతారు.

Promoted Content
Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here