అరుణ ప్రశ్నః – Aruna Prashna

0
3543

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః |
భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః |
స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగ్ంసస్తనూభిః |
వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః |
స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః |
స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః |
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః |
స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ||
ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః || ౧-౦-౦

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః |
భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః |
స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగ్ంసస్తనూభిః |
వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః |
స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః |
స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః |
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః |
స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు |
ఆపమాపామపః సర్వాః |
అస్మాదస్మాదితోఽముతః || ౧ || ౧-౧-౧

అగ్నిర్వాయుశ్చ సూర్యశ్చ |
సహ సంచరస్కరర్ద్ధియా |
వాయ్వశ్వా రశ్మిపతయః |
మరీచ్యాత్మానో అద్రుహః |
దేవీర్భువనసూవరీః |
పుత్రవత్వాయ మే సుత |
మహానామ్నీర్మహామానాః |
మహసో మహసస్స్వః |
దేవీః పర్జన్యసూవరీః |
పుత్రవత్వాయ మే సుత || ౨ || ౧-౧-౨

అపాశ్న్యుష్ణిమపా రక్షః |
అపాశ్న్యుష్ణిమపారఘమ్ |
అపాఘ్రామప చావర్తిమ్ |
అపదేవీరితో హిత |
వజ్రం దేవీరజీతాగ్‍శ్చ |
భువనం దేవసూవరీః |
ఆదిత్యానదితిం దేవీమ్ |
యోనినోర్ధ్వముదీషత |
శివానశ్శన్తమా భవన్తు |
దివ్యా ఆప ఓషధయః |
సుమృడీకా సరస్వతి |
మా తే వ్యోమ సందృశి || ౩ || ౧-౧-౩

స్మృతిః ప్రత్యక్షమైతిహ్యమ్ |
అనుమానశ్చతుష్టయమ్ |
ఏతైరాదిత్యమణ్డలమ్ |
సర్వైరేవ విధాస్యతే |
సూర్యో మరీచిమాదత్తే |
సర్వస్మాద్భువనాదధి |
తస్యాః పాకవిశేషేణ |
స్మృతం కాలవిశేషణమ్ |
నదీవ ప్రభవాత్కాచిత్ |
అక్షయ్యాత్స్యన్దతే యథా || ౪ || ౧-౨-౧

తాన్నద్యోఽభిసమాయన్తి |
సోరుస్సతీ న నివర్తతే |
ఏవన్నానాసముత్థానాః |
కాలాస్సంవత్సరగ్గ్ శ్రితాః |
అణుశశ్చ మహశశ్చ |
సర్వే సమవయన్త్రితమ్ |
సతైస్సర్వైస్సమావిష్టః |
ఊరుస్సన్న నివర్తతే |
అధిసంవత్సరం విద్యాత్ |
తదేవ లక్షణే || ౫ || ౧-౨-౨

అణుభిశ్చ మహద్భిశ్చ |
సమారూఢః ప్రదృశ్యతే |
సంవత్సరః ప్రత్యక్షేణ |
నాధిసత్వః ప్రదృశ్యతే |
పటరో విక్లిధః పిఙ్గః |
ఏతద్వరుణలక్షణమ్ |
యత్రైతదుపదృశ్యతే |
సహస్రం తత్ర నీయతే |
ఏకగ్ంహి శిరో నానా ముఖే |
కృత్స్నం తదృతులక్షణమ్ || ౬ || ౧-౨-౩

ఉభయతస్సప్తేన్ద్రియాణి |
జల్పితం త్వేవ దిహ్యతే |
శుక్లకృష్ణే సంవత్సరస్య |
దక్షిణవామయోః పార్శ్వయోః |
తస్యైషా భవతి |
శుక్రం తే అన్యద్యజతం తే అన్యత్ |
విషురూపే అహనీ ద్యౌరివాసి |
విశ్వా హి మాయా అవసి స్వధావః |
భద్రా తే పూషన్నిహ రాతిరస్త్వితి |
నాత్ర భువనమ్ |
న పూషా | న పశవః |
నాదిత్యస్సంవత్సర ఏవ ప్రత్యక్షేణ ప్రియతమం విద్యాత్ |
ఏతద్వై సంవత్సరస్య ప్రియతమగ్ం రూపమ్ |
యోఽస్య మహానర్థ ఉత్పత్స్యమానో భవతి |
ఇదం పుణ్యం కురుష్వేతి |
తమాహరణం దద్యాత్ || ౭ || ౧-౨-౪

సాకంజానాగ్ం సప్తథమాహురేకజమ్ |
షడుద్యమా ఋషయో దేవజా ఇతి |
తేషామిష్టాని విహితాని ధామశః |
స్థాత్రే రేజన్తే వికృతాని రూపశః |
కో ను మర్యా అమిథితః |
సఖా సఖాయమబ్రవీత్ |
జహాకో అస్మదీషతే |
యస్తిత్యాజ సఖివిదగ్ం సఖాయమ్ |
న తస్య వాచ్యపి భాగో అస్తి |
యదీగ్ం శృణోత్యలకగ్ం శృణోతి || ౮ || ౧-౩-౧

న హి ప్రవేద సుకృతస్య పన్థామితి |
ఋతురృతునా నుద్యమానః |
విననాదాభిధావః |
షష్టిశ్చ త్రిగ్ంశకా వల్గాః |
శుక్లకృష్ణౌ చ షాష్టికౌ |
సారాగవస్త్రైర్జరదక్షః |
వసన్తో వసుభిస్సహ |
సంవత్సరస్య సవితుః |
ప్రైషకృత్ప్రథమః స్మృతః |
అమూనాదయతేత్యన్యాన్ || ౯ || ౧-౩-౨

అమూగ్‍శ్చ పరిరక్షతః |
ఏతా వాచః ప్రయుజ్యన్తే |
యత్రైతదుపదృశ్యతే |
ఏతదేవ విజానీయాత్ |
ప్రమాణం కాలపర్యయే |
విశేషణం తు వక్ష్యామః |
ఋతూనాం తన్నిబోధత |
శుక్లవాసా రుద్రగణః |
గ్రీష్మేణాఽఽవర్తతే సహ |
నిజహన్పృథివీగ్ం సర్వామ్ || ౧౦ || ౧-౩-౩

జ్యోతిషాఽప్రతిఖ్యేన సః |
విశ్వరూపాణి వాసాగ్ంసి |
ఆదిత్యానాం నిబోధత |
సంవత్సరీణం కర్మఫలమ్ |
వర్షాభిర్దదతాగ్ం సహ |
అదుఃఖో దుఃఖచక్షురివ |
తద్మా పీత ఇవ దృశ్యతే |
శీతేనావ్యథయన్నివ |
రురుదక్ష ఇవ దృశ్యతే |
హ్లాదయతే జ్వలతశ్చైవ |
శామ్యతశ్చాస్య చక్షుషీ |
యా వై ప్రజా భ్రగ్గ్‍శ్యన్తే |
సంవత్సరాత్తా భ్రగ్గ్‍శ్యన్తే |
యాః ప్రతితిష్ఠన్తి |
సంవత్సరే తాః ప్రతితిష్ఠన్తి |
వర్షాభ్య ఇత్యర్థః || ౧౧ || ౧-౩-౪

అక్షిదుఃఖోత్థితస్యైవ |
విప్రసన్నే కనీనికే |
ఆఙ్క్తే చాద్గణం నాస్తి |
ఋభూణాం తన్నిబోధత |
కనకాభాని వాసాగ్ంసి |
అహతాని నిభోదత |
అన్నమశ్నీత మృజ్మీత |
అహం వో జీవనప్రదః |
ఏతా వాచః ప్రయుజ్యన్తే |
శరద్యత్రోపదృశ్యతే || ౧౨ || ౧-౪-౧

అభిధూన్వన్తోఽభిఘ్నన్త ఇవ |
వాతవన్తో మరుద్గణాః |
అముతో జేతుమిషుముఖమివ |
సన్నద్ధాస్సహ దదృశే హ |
అపధ్వస్తైర్వస్తివర్ణైరివ |
విశిఖాసః కపర్దినః |
అక్రుద్ధస్య యోత్స్యమానస్య |
క్రుద్ధస్యేవ లోహినీ |
హేమతశ్చక్షుషీ విద్యాత్ |
అక్ష్ణయోః క్షిపణోరివ || ౧౩ || ౧-౪-౨

దుర్భిక్షం దేవలోకేషు |
మనూనాముదకం గృహే |
ఏతా వాచః ప్రవదన్తీః |
వైద్యుతో యాన్తి శైశిరీః |
తా అగ్నిః పవమానా అన్వైక్షత |
ఇహ జీవికామపరిపశ్యన్ |
తస్యైషా భవతి |
ఇహేహవస్స్వతపసః |
మరుతస్సూర్యత్వచః |
శర్మ సప్రథా ఆవృణే || ౧౪ || ౧-౪-౩

అతితామ్రాణి వాసాగ్ంసి |
అష్టివజ్రిశతఘ్ని చ |
విశ్వే దేవా విప్రహరన్తి |
అగ్నిజిహ్వా అసశ్చత |
నైవ దేవో న మర్త్యః |
న రాజా వరుణో విభుః |
నాగ్నిర్నేన్ద్రో న పవమానః |
మాతృక్కచ్చన విద్యతే |
దివ్యస్యైకా ధనురార్త్నిః |
పృథివ్యామపరా శ్రితా || ౧౫ || ౧-౫-౧

తస్యేన్ద్రో వమ్రిరూపేణ |
ధనుర్జ్యామచ్ఛినథ్స్వయమ్ |
తదిన్ద్రధనురిత్యజ్యమ్ |
అభ్రవర్ణేషు చక్షతే |
ఏతదేవ శంయోర్బార్హస్పత్యస్య |
ఏతద్రుద్రస్య ధనుః |
రుద్రస్య త్వేవ ధనురార్త్నిః |
శిర ఉత్పిపేష |
స ప్రవర్గ్యోఽభవత్ |
తస్మాద్యస్సప్రవర్గ్యేణ యజ్ఞేన యజతే |
రుద్రస్య స శిరః ప్రతిదధాతి |
నైనగ్ం రుద్ర ఆరుకో భవతి |
య ఏవం వేద || ౧౬ || ౧-౫-౨

అత్యూర్ధ్వాక్షోఽతిరశ్చాత్ |
శిశిరః ప్రదృశ్యతే |
నైవ రూపం న వాసాగ్ంసి |
న చక్షుః ప్రతిదృశ్యతే |
అన్యోన్యం తు న హిగ్గ్ స్రాతః |
సతస్తద్దేవలక్షణమ్ |
లోహితోఽక్ష్ణి శారశీర్ష్ణిః |
సూర్యస్యోదయనం ప్రతి |
త్వం కరోషిన్యఞ్జలికామ్ |
త్వం కరోషి నిజానుకామ్ || ౧౭ || ౧-౬-౧

నిజానుకా మేన్యఞ్జలికా |
అమీ వాచముపాసతామితి |
తస్మై సర్వ ఋతవో నమన్తే |
మర్యాదాకరత్వాత్ప్రపురోధామ్ |
బ్రాహ్మణ ఆప్నోతి |
య ఏవం వేద |
స ఖలు సంవత్సర ఏతైస్సేనానీభిస్సహ |
ఇన్ద్రాయ సర్వాన్కామానభివహతి |
స ద్రప్సః |
తస్యైషా భవతి || ౧౮ || ౧-౬-౨

అవద్రప్సో అగ్ంశుమతీమతిష్ఠత్ |
ఇయానః కృష్ణో దశభిః సహస్రైః |
ఆవర్తమిన్ద్రః శచ్యా ధమన్తమ్ |
ఉపస్నుహి తం నృమణామథద్రామితి |
ఏతయైవేన్ద్రః సలావృక్యా సహ |
అసురాన్పరివృశ్చతి |
పృథివ్యగ్ంశుమతీ |
తామన్వవస్థితః సంవత్సరో దివం చ |
నైవం విదుషాఽఽచార్యాన్తేవాసినౌ |
అన్యోన్యస్మై ద్రుహ్యాతామ్ |
యో ద్రుహ్యతి |
భ్రశ్యతే స్వర్గాల్లోకాత్ |
ఇత్యృతుమణ్డలాని |
సూర్యమణ్డలాన్యాఖ్యాయికాః |
అత ఊర్ధ్వగ్ం సనిర్వచనాః || ౧౯ || ౧-౬-౩

ఆరోగో భ్రాజః పటరః పతఙ్గః |
స్వర్ణరో జ్యోతిషీమాన్ విభాసః |
తే అస్మై సర్వే దివమాతపన్తి |
ఊర్జం దుహానా అనపస్ఫురన్త ఇతి |
కశ్యపోఽష్టమః |
స మహామేరుం న జహాతి |
తస్యైషా భవతి |
యత్తే శిల్పం కశ్యప రోచనావత్ |
ఇన్ద్రియావత్పుష్కలం చిత్రభాను |
యస్మిన్త్సూర్యా అర్పితాస్సప్త సాకమ్ || ౨౦ || ౧-౭-౧

తస్మిన్రాజానమధివిశ్రయేమమితి |
తే అస్మై సర్వే కశ్యపాజ్జ్యోతిర్లభన్తే |
తాన్సోమః కశ్యపాదధినిర్ద్ధమతి |
భ్రస్తాకర్మకృదివైవమ్ |
ప్రాణో జీవానీన్ద్రియజీవాని |
సప్త శీర్షణ్యాః ప్రాణాః |
సూర్యా ఇత్యాచార్యాః |
అపశ్యమహమేతాన్త్సప్త సూర్యానితి |
పఞ్చకర్ణో వాత్స్యాయనః |
సప్తకర్ణశ్చ ప్లాక్షిః || ౨౧ || ౧-౭-౨ [౧౬*౩౩]

ఆనుశ్రవిక ఏవ నౌ కశ్యప ఇతి |
ఉభౌ వేదయితే |
న హి శేకుమివ మహామేరుం గన్తుమ్ |
అపశ్యమహమేతత్సూర్యమణ్డలం పరివర్తమానమ్ |
గార్గ్యః ప్రాణత్రాతః |
గచ్ఛన్త మహామేరుమ్ |
ఏకం చాజహతమ్ |
భ్రాజపటరపతఙ్గా నిహనే |
తిష్ఠన్నాతపన్తి |
తస్మాదిహ తప్త్రితపాః || ౨౨ || ౧-౭-౩

అముత్రేతరే |
తస్మాదిహాతప్త్రితపాః |
తేషామేషా భవతి |
సప్త సూర్యా దివమనుప్రవిష్టాః |
తానన్వేతి పథిభిర్దక్షిణావాన్ |
తే అస్మై సర్వే ఘృతమాతపన్తి |
ఊర్జం దుహానా అనపస్ఫురన్త ఇతి |
సప్తర్త్విజస్సూర్యా ఇత్యాచార్యాః |
తేషామేషా భవతి |
సప్త దిశో నానాసూర్యాః || ౨౩ || ౧-౭-౪

సప్త హోతార ఋత్విజః |
దేవా ఆదిత్యా యే సప్త |
తేభిస్సోమాభీరక్షణ ఇతి |
తదప్యామ్నాయః |
దిగ్భ్రాజః ఋతూన్ కరోతి |
ఏతయైవావృతా సహస్రసూర్యతాయా ఇతి వైశంపాయనః |
తస్యైషా భవతి |
యద్ద్యావ ఇన్ద్ర తే శతగ్ంశతం భూమీః |
ఉత స్యుః |
నత్వా వజ్రిన్సహస్రగ్ం సూర్యాః || ౨౪ || ౧-౭-౫

అనునజాతమష్ట రోదసీ ఇతి |
నానాలిఙ్గత్వాదృతూనాం నానాసూర్యత్వమ్ |
అష్టౌ తు వ్యవసితా ఇతి |
సూర్యమణ్డలాన్యష్టాత ఊర్ధ్వమ్ |
తేషామేషా భవతి |
చిత్రం దేవానాముదగాదనీకమ్ |
చక్షుర్మిత్రస్య వరుణస్యాగ్నేః |
ఆప్రా ద్యావాపృథివీ అన్తరిక్షమ్ |
సూర్య ఆత్మా జగతస్తస్థుషశ్చేతి || ౨౫ || ౧-౭-౬

క్వేదమభ్రన్నివిశతే |
క్వాయగ్ం సంవత్సరో మిథః |
క్వాహః క్వేయన్దేవ రాత్రీ |
క్వ మాసా ఋతవః శ్రితాః |
అర్ధమాసా ముహూర్తాః |
నిమేషాస్తుటిభిస్సహ |
క్వేమా ఆపో నివిశన్తే |
యదీతో యాన్తి సంప్రతి |
కాలా అప్సు నివిశన్తే |
ఆపస్సూర్యే సమాహితాః || ౨౬ || ౧-౮-౧

అభ్రాణ్యపః ప్రపద్యన్తే |
విద్యుత్సూర్యే సమాహితా |
అనవర్ణే ఇమే భూమీ |
ఇయం చాసౌ చ రోదసీ |
కిగ్గ్‍స్విదత్రాన్తరా భూతమ్ |
యేనేమే విధృతే ఉభే |
విష్ణునా విధృతే భూమీ |
ఇతి వత్సస్య వేదనా |
ఇరావతీ ధేనుమతీ హి భూతమ్ |
సూయవసినీ మనుషే దశస్యే || ౨౭ || ౧-౮-౨

వ్యష్టభ్నాద్రోదసీ విష్ణవేతే |
దాధర్థ పృథివీమభితో మయూఖైః |
కిం తద్విష్ణోర్బలమాహుః |
కా దీప్తిః కిం పరాయణమ్ |
ఏకో యద్ధారయద్దేవః |
రేజతీ రోదసీ ఉభే |
వాతాద్విష్ణోర్బలమాహుః |
అక్షరాద్దీప్తిరుచ్యతే |
త్రిపదాద్ధారయద్దేవః |
యద్విష్ణోరేకముత్తమమ్ || ౨౮ || ౧-౮-౩

అగ్నయో వాయవశ్చైవ |
ఏతదస్య పరాయణమ్ |
పృచ్ఛామి త్వా పరం మృత్యుమ్ |
అవమం మధ్యమఞ్చతుమ్ |
లోకఞ్చ పుణ్యపాపానామ్ |
ఏతత్పృచ్ఛామి సంప్రతి |
అముమాహుః పరం మృత్యుమ్ |
పవమానం తు మధ్యమమ్ |
అగ్నిరేవావమో మృత్యుః |
చన్ద్రమాశ్చతురుచ్యతే || ౨౯ || ౧-౮-౪

అనాభోగాః పరం మృత్యుమ్ |
పాపాస్సంయన్తి సర్వదా |
ఆభోగాస్త్వేవ సంయన్తి |
యత్ర పుణ్యకృతో జనాః |
తతో మధ్యమమాయన్తి |
చతుమగ్నిం చ సంప్రతి |
పృచ్ఛామి త్వా పాపకృతః |
యత్ర యాతయతే యమః |
త్వం నస్తద్బ్రహ్మన్ ప్రబూహి |
యది వేత్థాఽసతో గృహాన్ || ౩౦ || ౧-౮-౫

కశ్యపాదుదితాస్సూర్యాః |
పాపాన్నిర్ఘ్నన్తి సర్వదా |
రోదస్యోరన్తర్దేశేషు |
తత్ర న్యస్యన్తే వాసవైః |
తేఽశరీరాః ప్రపద్యన్తే |
యథాఽపుణ్యస్య కర్మణః |
అపాణ్యపాదకేశాసః |
తత్ర తేఽయోనిజా జనాః |
మృత్వా పునర్మృత్యుమాపద్యన్తే |
అద్యమానాస్స్వకర్మభిః || ౩౧ || ౧-౮-౬

ఆశాతికాః క్రిమయ ఇవ |
తతః పూయన్తే వాసవైః |
అపైతం మృత్యుం జయతి |
య ఏవం వేద |
స ఖల్వైవం విద్బ్రాహ్మణః |
దీర్ఘశ్రుత్తమో భవతి |
కశ్యపస్యాతిథిస్సిద్ధగమనస్సిద్ధాగమనః |
తస్యైషా భవతి |
ఆ యస్మిన్థ్సప్త వాసవాః |
రోహన్తి పూర్వ్యా రుహః || ౩౨ || ౧-౮-౭

ఋషిర్హ దీర్ఘశ్రుత్తమః |
ఇన్ద్రస్య ఘర్మో అతిథిరితి |
కశ్యపః పశ్యకో భవతి |
యత్సర్వం పరిపశ్యతీతి సౌక్ష్మ్యాత్ |
అథాగ్నేరష్టపురుషస్య |
తస్యైషా భవతి |
అగ్నే నయ సుపథా రాయే అస్మాన్ |
విశ్వాని దేవ వయునాని విద్వాన్ |
యుయోధ్యస్మజ్జుహురాణమేనః |
భూయిష్ఠాన్తే నమ ఉక్తిం విధేమేతి || ౩౩ || ౧-౮-౮

అగ్నిశ్చ జాతవేదాశ్చ |
సహోజా అజిరాప్రభుః |
వైశ్వానరో నర్యాపాశ్చ |
పఙ్క్తిరాధాశ్చ సప్తమః
విసర్పేవాఽష్టమోఽగ్నీనామ్ |
ఏతేఽష్టౌ వసవః క్షితా ఇతి |
యథర్త్వేవాగ్నేరర్చిర్వర్ణవిశేషాః |
నీలార్చిశ్చ పీతకార్చిశ్చేతి |
అథ వాయోరేకాదశపురుషస్యైకాదశస్త్రీకస్య |
ప్రభ్రాజమానా వ్యవదాతాః || ౩౪ || ౧-౯-౧

యాశ్చ వాసుకివైద్యుతాః |
రజతాః పరుషాః శ్యామాః |
కపిలా అతిలోహితాః |
ఊర్ధ్వా అవపతన్తాశ్చ |
వైద్యుత ఇత్యేకాదశ |
నైనం వైద్యుతో హినస్తి |
య ఏవం వేద |
స హోవాచ వ్యాసః పారాశర్యః |
విద్యుద్వధమేవాహం మృత్యుమైచ్ఛమితి |
న త్వకామగ్ం హన్తి || ౩౫ || ౧-౯-౨

య ఏవం వేద |
అథ గన్ధర్వగణాః |
స్వానభ్రాట్ |
అఙ్ఘారిర్బంభారిః |
హస్తస్సుహస్తః |
కృశానుర్విశ్వావసుః |
మూర్ధన్వాన్థ్సూర్యవర్చాః |
కృతిరిత్యేకాదశ గన్ధర్వగణాః |
దేవాశ్చ మహాదేవాః |
రశ్మయశ్చ దేవా గరగిరః || ౩౬ || ౧-౯-౩

నైనం గరో హినస్తి |
య ఏవం వేద |
గౌరీమిమాయ సలిలాని తక్షతీ |
ఏకపదీ ద్విపదీ సా చతుష్పదీ |
అష్టాపదీ నవపదీ బభూవుషీ |
సహస్రాక్షరా పరమే వ్యోమన్నితి |
వాచో విశేషణమ్ |
అథ నిగదవ్యాఖ్యాతాః |
తాననుక్రమిష్యామః |
వరాహవస్సవతపసః || ౩౭ || ౧-౯-౪

విద్యున్మహసో ధూపయః |
శ్వాపయో గృహమేధాశ్చేత్యేతే |
యే చేమేఽశిమివిద్విషః |
పర్జన్యాస్సప్త పృథివీమభివర్షన్తి |
వృష్టిభిరితి |
ఏతయైవ విభక్తివిపరీతాః |
సప్తభిర్వాతైరుదీరితాః |
అమూఁల్లోకానభివర్షన్తి |
తేషామేషా భవతి |
సమానమేతదుదకమ్ || ౩౮ || ౧-౯-౫

ఉచ్చైత్యవచాహభిః |
భూమిం పర్జన్యా జిన్వన్తి |
దివం జిన్వన్త్యగ్నయ ఇతి |
యదక్షరం భూతకృతమ్ |
విశ్వే దేవా ఉపాసతే |
మహర్షిమస్య గోప్తారమ్ |
జమదగ్నిమకుర్వత |
జమదగ్నిరాప్యాయతే |
ఛన్దోభిశ్చతురుత్తరైః |
రాజ్ఞస్సోమస్య తృప్తాసః || ౩౯ || ౧-౯-౬

బ్రహ్మణా వీర్యావతా |
శివా నః ప్రదిశో దిశః |
తచ్ఛంయోరావృణీమహే |
గాతుం యజ్ఞాయ |
గాతుం యజ్ఞపతయే |
దైవీస్వస్తిరస్తు నః |
స్వస్తిర్మానుషేభ్యః |
ఊర్ధ్వం జిగాతు భేషజమ్ |
శన్నో అస్తు ద్విపదే |
శమ్ చతుష్పదే |
సోమపా ౩ అసోమపా ౩ ఇతి నిగదవ్యాఖ్యాతాః || ౪౦ || ౧-౯-౭

సహస్రవృదియం భూమిః |
పరం వ్యోమ సహస్రవృత్ |
అశ్వినా భుజ్యూ నాసత్యా |
విశ్వస్య జగతస్పతీ |
జాయా భూమిః పతిర్వ్యోమ |
మిథునన్తా అతుర్యథుః |
పుత్రో బృహస్పతీ రుద్రః |
సరమా ఇతి స్త్రీపుమమ్ |
శుక్రం వామన్యద్యజతం వామన్యత్ |
విషురూపే అహనీ ద్యౌరివ స్థః || ౪౧ || ౧-౧౦-౧

విశ్వా హి మాయా అవథః స్వధావన్తౌ |
భద్రా వాం పూషణావిహ రాతిరస్తు |
వాసాత్యౌ చిత్రౌ జగతో నిధానౌ |
ద్యావాభూమీ చరథః సగ్ం సఖాయౌ |
తావశ్వినా రాసభాశ్వా హవం మే |
శుభస్పతీ ఆగతగ్ం సూర్యయా సహ |
త్యుగ్రోహ భుజ్యుమశ్వినోదమేఘే |
రయిన్న కశ్చిన్మమృవాం ౨ అవాహాః |
తమూహథుర్నౌభిరాత్మన్వతీభిః |
అన్తరిక్షప్రుడ్భిరపోదకాభిః || ౪౨ || ౧-౧౦-౨

తిస్రః క్షపస్త్రిరహాఽతివ్రజద్భిః |
నాసత్యా భుజ్యుమూహథుః పతఙ్గైః |
సముద్రస్య ధన్వన్నార్ద్రస్య పారే |
త్రిభీరథైశ్శతపద్భిః షడశ్వైః |
సవితారం వితన్వన్తమ్ |
అనుబధ్నాతి శామ్బరః |
ఆపపూరుషమ్బరశ్చైవ |
సవితాఽరేపసో భవత్ |
త్యగ్ం సుతృప్తం విదిత్వైవ |
బహుసోమ గిరం వశీ || ౪౩ || ౧-౧౦-౩

అన్వేతి తుగ్రో వక్రియాన్తమ్ |
ఆయసూయాన్త్సోమతృప్సుషు |
స సంగ్రామస్తమోద్యోఽత్యోతః |
వాచో గాః పిపాతి తత్ |
స తద్గోభిస్స్త్వాఽత్యేత్యన్యే |
రక్షసాఽనన్వితాశ్చ యే |
అన్వేతి పరివృత్యాఽస్తః |
ఏవమేతౌ స్థో అశ్వినా |
తే ఏతే ద్యుఃపృథివ్యోః |
అహరహర్గర్భన్దధాథే || ౪౪ || ౧-౧౦-౪

తయోరేతౌ వత్సావహోరాత్రే |
పృథివ్యా అహః |
దివో రాత్రిః |
తా అవిసృష్ఠౌ |
దమ్పతీ ఏవ భవతః |
తయోరేతౌ వత్సౌ |
అగ్నిశ్చాదిత్యశ్చ |
రాత్రేర్వత్సః |
శ్వేత ఆదిత్యః |
అహ్నోఽగ్నిః || ౪౫ || ౧-౧౦-౫

తామ్రో అరుణః |
తా అవిసృష్టౌ |
దమ్పతీ ఏవ భవతః |
తయోరేతౌ వత్సౌ |
వృత్రశ్చ వైద్యుతశ్చ |
అగ్నేర్వృత్రః |
వైద్యుత ఆదిత్యస్య |
తా అవిసృష్టౌ |
దమ్పతీ ఏవ భవతః |
తయోరేతౌ వత్సౌ || ౪౬ || ౧-౧౦-౬

ఉష్మా చ నీహారశ్చ |
వృత్రస్యోష్మా |
వైద్యుతస్య నీహారః |
తౌ తావేవ ప్రతిపద్యేతే |
సేయగ్ం రాత్రీ గర్భిణీ పుత్రేణ సంవసతి |
తస్యా వా ఏతదుల్బణమ్ |
యద్రాత్రౌ రశ్మయః |
యథా గోర్గర్భిణ్యా ఉల్బణమ్ |
ఏవమేతస్యా ఉల్బణమ్ |
ప్రజయిష్ణుః ప్రజయా చ పశుభిశ్చ భవతి |
య ఏవం వేద |
ఏతముద్యన్తమపియన్తం చేతి |
ఆదిత్యః పుణ్యస్య వత్సః |
అథ పవిత్రాఙ్గిరసః || ౪౭ || ౧-౧౦-౭

పవిత్రవన్తః పరివాజమాసతే |
పితైషాం ప్రత్నో అభిరక్షతి వ్రతమ్ |
మహస్సముద్రం వరుణస్తిరోదధే |
ధీరా ఇచ్ఛేకుర్ధరుణేష్వారభమ్ |
పవిత్రం తే వితతం బ్రహ్మణస్పతే |
ప్రభుర్గాత్రాణి పర్యేషి విశ్వతః |
అతప్తతనూర్న తదామో అశ్నుతే |
శృతాస ఇద్వహన్తస్తత్సమాశత |
బ్రహ్మా దేవానామ్ |
అసతస్సద్యే తతక్షుః || ౪౮ || ౧-౧౧-౧

ఋషయస్సప్తాత్రిశ్చ యత్ |
సర్వేఽత్రయో అగస్త్యశ్చ |
నక్షత్రైశ్శంకృతోఽవసన్ |
అథ సవితుః శ్యావాశ్వస్యాఽవర్తికామస్య |
అమీ య ఋక్షా నిహితాస ఉచ్చా |
నక్తం దదృశ్రే కుహాచిద్దివేయుః |
అదబ్ధాని వరుణస్య వ్రతాని |
విచాకశచ్చన్ద్రమా నక్షత్రమేతి |
తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ |
భర్గో దేవస్య ధీమహి || ౪౯ || ౧-౧౧-౨

ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ |
తత్సవితుర్వృణీమహే |
వయన్దేవస్య భోజనమ్ |
శ్రేష్ఠగ్ంసర్వధాతమమ్ |
తురం భగస్య ధీమహి |
అపాగూహత సవితా తృభీన్ |
సర్వాన్దివో అన్ధసః |
నక్తన్యాన్యభవన్దృశే |
అస్థ్యస్థ్నా సంభవిష్యామః |
నామ నామైవ నామ మే || ౫౦ || ౧-౧౧-౩

నపుగ్‍ంసకం పుమాగ్‍ంస్త్ర్యస్మి |
స్థావరోఽస్మ్యథ జఙ్గమః |
యజేఽయక్షి యష్టాహే చ |
మయా భూతాన్యయక్షత |
పశవో మమ భూతాని |
అనూబన్ధ్యోఽస్మ్యహం విభుః |
స్త్రియస్సతీః |
తా ఉ మే పుగ్‍ంస ఆహుః |
పశ్యదక్షణ్వాన్నవిచేతదన్ధః |
కవిర్యః పుత్రస్స ఇమా చికేత || ౫౧ || ౧-౧౧-౪

యస్తా విజానాథ్సవితుః పితా సత్ |
అన్ధో మణిమవిన్దత్ |
తమనఙ్గులిరావయత్ |
అగ్రీవః ప్రత్యముఞ్చత్ |
తమజిహ్వా అసశ్చత |
ఊర్ధ్వమూలమవాక్ఛాఖమ్ |
వృక్షం యో వేద సమ్ప్రతి |
న స జాతు జనః శ్రద్దధ్యాత్ |
మృత్యుర్మా మారయాదితిః |
హసితగ్‍ం రుదితఙ్గీతమ్ || ౫౨ || ౧-౧౧-౫

వీణాపణవలాసితమ్ |
మృతఞ్జీవం చ యత్కించిత్ |
అఙ్గాని స్నేవ విద్ధి తత్ |
అతృష్యగ్గ్స్తృష్య ధ్యాయత్ |
అస్మాజ్జాతా మే మిథూ చరన్ |
పుత్రో నిరృత్యా వైదేహః |
అచేతా యశ్చ చేతనః |
స తం మణిమవిన్దత్ |
సోఽనఙ్గులిరావయత్ |
సోఽగ్రీవః ప్రత్యముఞ్చత్ || ౫౩ || ౧-౧౧-౬

సోఽజిహ్వో అసశ్చత |
నైతమృషిం విదిత్వా నగరం ప్రవిశేత్ |
యది ప్రవిశేత్ |
మిథౌ చరిత్వా ప్రవిశేత్ |
తథ్సమ్భవస్య వ్రతమ్ |
ఆతమగ్నే రథన్తిష్ఠ |
ఏకాశ్వమేకయోజనమ్ |
ఏకచక్రమేకధురమ్ |
వాతధ్రాజిగతిం విభో |
న రిష్యతి న వ్యథతే || ౫౪ || ౧-౧౧-౭

నాస్యాక్షో యాతు సజ్జతి |
యచ్ఛ్వేతాన్రోహితాగ్‍ంశ్చాగ్నేః |
రథే యుక్త్వాఽధితిష్ఠతి |
ఏకయా చ దశభిశ్చ స్వభూతే |
ద్వాభ్యామిష్టయే విగ్‍ంశత్యా చ |
తిసృభిశ్చ వహసే త్రిగ్‍ంశతా చ |
నియుద్భిర్వాయవిహితా విముఞ్చ || ౫౫ || ౧-౧౧-౮

ఆతనుష్వ ప్రతనుష్వ |
ఉద్ధమాఽఽధమ సన్ధమ |
ఆదిత్యే చన్ద్రవర్ణానామ్ |
గర్భమాధేహి యః పుమాన్ |
ఇతస్సిక్తగ్‍ం సూర్యగతమ్ |
చన్ద్రమసే రసఙ్కృధి |
వారాదఞ్జనయాగ్రేఽగ్నిమ్ |
య ఏకో రుద్ర ఉచ్యతే |
అసంఖ్యాతాస్సహస్రాణి |
స్మర్యతే న చ దృశ్యతే || ౫౬ || ౧-౧౨-౧

ఏవమేతన్నిబోధత |
ఆమన్ద్రైరిన్ద్ర హరిభిః |
యాహి మయూరరోమభిః |
మా త్వా కేచిన్నియేమురిన్న పాశినః |
దధన్వేవ తా ఇహి |
మా మన్ద్రైరిన్ద్ర హరిభిః |
యామి మయూరరోమభిః |
మా మా కేచిన్న్యేమురిన్న పాశినః |
నిధన్వేవ తాం ౨ ఇమి |
అణుభిశ్చ మహద్భిశ్చ || ౫౭ || ౧-౧౨-౨

నిఘృష్వైరసమాయుతైః |
కాలైర్హరిత్వమాపన్నైః |
ఇన్ద్రాయాహి సహస్రయుక్ |
అగ్నిర్విభ్రాష్టివసనః |
వాయుశ్శ్వేతసికద్రుకః |
సంవథ్సరో విషూవర్ణైః |
నిత్యాస్తేఽనుచరాస్తవ |
సుబ్రహ్మణ్యోగ్‍ం సుబ్రహ్మణ్యోగ్‍ం సుబ్రహ్మణ్యోమ్ |
ఇన్ద్రాగచ్ఛ హరివ ఆగచ్ఛ మేధాతిథేః |
మేష వృషణశ్వస్య మేనే || ౫౮ || ౧-౧౨-౩

గౌరావస్కన్దిన్నహల్యాయై జార |
కౌశికబ్రాహ్మణ గౌతమబ్రువాణ |
అరుణాశ్వా ఇహాగతాః |
వసవః పృథివిక్షితః |
అష్టౌ దిగ్వాససోఽగ్నయః |
అగ్నిశ్చ జాతవేదాశ్చేత్యేతే |
తామ్రాశ్వాస్తామ్రరథాః |
తామ్రవర్ణాస్తథాఽసితాః |
దణ్డహస్తాః ఖాదగ్దతః |
ఇతో రుద్రాః పరాఙ్గతాః || ౫౯ || ౧-౧౨-౪

ఉక్తగ్గ్‍ స్థానం ప్రమాణఞ్చ పుర ఇత |
బృహస్పతిశ్చ సవితా చ |
విశ్వరూపైరిహాగతామ్ |
రథేనోదకవర్త్మనా |
అప్సుషా ఇతి తద్ద్వయోః |
ఉక్తో వేషో వాసాగ్‍ంసి చ |
కాలావయవానామితః ప్రతీచ్యా |
వాసాత్యా ఇత్యశ్వినోః |
కోఽన్తరిక్షే శబ్దఙ్కరోతీతి |
వాసిష్ఠౌ రౌహిణో మీమాగ్‍ంసాఞ్చక్రే |
తస్యైషా భవతి |
వాశ్రేవ విద్యుదితి |
బ్రహ్మణ ఉదరణమసి |
బ్రహ్మణ ఉదీరణమసి |
బ్రహ్మణ ఆస్తరణమసి |
బ్రహ్మణ ఉపస్తరణమసి || ౬౦ || ౧-౧౨-౫

అష్టయోనీమష్టపుత్రామ్ |
అష్టపత్నీమిమాం మహీమ్ |
అహం వేద న మే మృత్యుః |
నచామృత్యురఘాఽహరత్ |
అష్టయోన్యష్టపుత్రమ్ |
అష్టపదిదమన్తరిక్షమ్ |
అహం వేద న మే మృత్యుః |
నచామృత్యురఘాఽహరత్ |
అష్టయోనీమష్టపుత్రామ్ |
అష్టపత్నీమమూన్దివమ్ || ౬౧ || ౧-౧౩-౧

అహం వేద న మే మృత్యుః |
నచామృత్యురఘాఽఽహరత్ |
సుత్రామాణం మహీమూషు |
అదితిర్ద్యౌరదితిరన్తరిక్షమ్ |
అదితిర్మాతా స పితా స పుత్రః |
విశ్వే దేవా అదితిః పఞ్చజనాః |
అదితిర్జాతమదితిర్జనిత్వమ్ |
అష్టౌ పుత్రాసో అదితేః |
యే జాతాస్తన్వః పరి |
దేవాం ౨ ఉపప్రైత్సప్తభిః || ౬౨ || ౧-౧౩-౨

పరా మార్తాణ్డమాస్యత్ |
సప్తభిః పుత్రైరదితిః |
ఉపప్రైత్పూర్వ్యం యుగమ్ |
ప్రజాయై మృత్యవే తత్ |
పరా మార్తాణ్డమాభరదితి |
తాననుక్రమిష్యామః |
మిత్రశ్చ వరుణశ్చ |
ధాతా చార్యామా చ |
అగ్‍ంశశ్చ భగశ్చ |
ఇన్ద్రశ్చ వివస్వాగ్‍ంశ్చేత్యేతే |
హిరణ్యగర్భో హగ్‍ంసశ్శుచిషత్ |
బ్రహ్మజజ్ఞానమ్ తదిత్పదమితి |
గర్భః ప్రాజాపత్యః |
అథ పురుషః సప్తపురుషః || ౬౩ || ౧-౧౩-౩

యోఽసౌ తపన్నుదేతి |
స సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణానాదాయోదేతి |
మా మే ప్రజయా మా పశూనామ్ |
మా మమ ప్రాణానాదాయోదగాః |
అసౌ యోఽస్తమేతి |
స సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణానాదాయాస్తమేతి |
మా మే ప్రజయా మా పశూనామ్ |
మా మమ ప్రాణానాదాయాఽస్తఙ్గాః |
అసౌ య ఆపూర్యతి |
స సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణైరాపూర్యతి || ౬౪ || ౧-౧౪-౧

మా మే ప్రజయా మా పశూనామ్ |
మా మమ ప్రాణైరాపూరిష్ఠాః |
అసౌ యోఽపక్షీయతి |
స సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణైరపక్షీయతి |
మా మే ప్రజయా మా పశూనామ్ |
మా మమ ప్రాణైరపక్షేష్ఠాః |
అమూని నక్షత్రాణి |
సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణైరపప్రసర్పన్తి చోథ్సర్పన్తి చ |
మా మే ప్రజయా మా పశూనామ్ |
మా మమ ప్రాణైరపప్రసృపత మోథ్సృపత || ౬౫ || ౧-౧౪-౨

ఇమే మాసాశ్చార్ధమాసాశ్చ |
సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణైరపప్రసర్పన్తి చోథ్సర్పన్తి చ |
మా మే ప్రజయా మా పశూనామ్ |
మా మమ ప్రాణైరపప్రసృపత మోథ్సృపత |
ఇమ ఋతవః |
సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణైరపప్రసర్పన్తి చోథ్సర్పన్తి చ |
మా మే ప్రజయా మా పశూనామ్ |
మా మమ ప్రాణైరపప్రసృపత మోథ్సృపత |
అయగ్‍ం సంవథ్సరః |
సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణైరపప్రసర్పతి చోథ్సర్పతి చ || ౬౬ || ౧-౧౪-౩

మా మే ప్రజయా మా పశూనామ్ |
మా మమ ప్రాణైరపప్రసృప మోథ్సృప |
ఇదమహః |
సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణైరపప్రసర్పతి చోథ్సర్పతి చ |
మా మే ప్రజయా మా పశూనామ్ |
మా మమ ప్రాణైరపప్రసృప మోథ్సృప |
ఇయగ్‍ంరాత్రిః |
సర్వేషాం భూతానాం ప్రాణైరపప్రసర్పతి చోథ్సర్పతి చ |
మా మే ప్రజయా మా పశూనామ్ |
మా మమ ప్రాణైరపప్రసృప మోథ్సృప |
ఓం భూర్భువస్స్వః |
ఏతద్వో మిథునం మానో మిథునగ్‍ం రీఢ్వమ్ || ౬౭ || ౧-౧౪-౪

అథాదిత్యస్యాష్టపురుషస్య |
వసూనామాదిత్యానాగ్‍ స్థానే స్వతేజసా భాని |
రుద్రాణామాదిత్యానాగ్‍ స్థానే స్వతేజసా భాని |
ఆదిత్యానామాదిత్యానాగ్‍ స్థానే స్వతేజసా భాని |
సతాగ్‍ంసత్యానామ్ |
ఆదిత్యానాగ్‍ స్థానే స్వతేజసా భాని |
అభిధూన్వతామభిఘ్నతామ్ |
వాతవతాం మరుతామ్ |
ఆదిత్యానాగ్‍ స్థానే స్వతేజసా భాని |
ఋభూణామాదిత్యానాగ్‍ స్థానే స్వతేజసా భాని |
విశ్వేషాన్దేవానామ్ |
ఆదిత్యానాగ్‍ స్థానే స్వతేజసా భాని |
సంవథ్సరస్య సవితుః |
ఆదిత్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని |
ఓం భూర్భువస్స్వః |
రశ్మయో వో మిథునం మా నో మిథునగ్‍ం రీఢ్వమ్ || ౬౮ || ౧-౧౫-౧

ఆరోగస్య స్థానే స్వతేజసా భాని |
భ్రాజస్య స్థానే స్వతేజసా భాని |
పటరస్య స్థానే స్వతేజసా భాని |
పతఙ్గస్య స్థానే స్వతేజసా భాని |
స్వర్ణరస్య స్థానే స్వతేజసా భాని |
జ్యోతిషీమతస్య స్థానే స్వతేజసా భాని |
విభాసస్య స్థానే స్వతేజసా భాని |
కశ్యపస్య స్థానే స్వతేజసా భాని |
ఓం భూర్భువస్స్వః |
ఆపో వో మిథునం మా నో మిథునగ్‍ం రీఢ్వమ్ || ౬౯ || ౧-౧౬-౧

అథ వాయోరేకాదశపురుషస్యైకాదశస్త్రీకస్య |
ప్రభ్రాజమానానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
వ్యవదాతానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
వాసుకివైద్యుతానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
రజతానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
పరుషాణాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
శ్యామానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
కపిలానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
అతిలోహితానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
ఊర్ధ్వానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని || ౭౦ || ౧-౧౭-౧

అవపతన్తానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
వైద్యుతానాగ్‍ం రుద్రాణాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
ప్రభ్రాజమానీనాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
వ్యవదాతీనాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
వాసుకివైద్యుతీనాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
రజతానాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
పరుషాణాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
శ్యామానాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
కపిలానాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
అతిలోహితీనాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
ఊర్ధ్వానాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
అవపతన్తీనాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
వైద్యుతీనాగ్‍ం రుద్రాణీనాగ్ స్థానే స్వతేజసా భాని |
ఓం భూర్భువస్స్వః |
రూపాణి వో మిథునం మా నో మిథునగ్‍ం రీఢ్వమ్ || ౭౧ || ౧-౧౭-౨

అథాగ్నేరష్టపురుషస్య |
అగ్నేః పూర్వదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని |
జాతవేదస ఉపదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని |
సహోజసో దక్షిణదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని |
అజిరాప్రభవ ఉపదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని |
వైశ్వానరస్యాపరదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని |
నర్యాపస ఉపదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని |
పఙ్క్తిరాధస ఉదగ్దిశ్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని |
విసర్పిణ ఉపదిశ్యస్య స్థానే స్వతేజసా భాని |
ఓం భూర్భువస్స్వః |
దిశో వో మిథునం మా నో మిథునగ్‍ం రీఢ్వమ్ || ౭౨ || ౧-౧౮-౧

దక్షిణపూర్వస్యాన్దిశి విసర్పీ నరకః |
తస్మాన్నః పరిపాహి |
దక్షిణాఽపరస్యాన్దిశ్యవిసర్పీ నరకః |
తస్మాన్నః పరిపాహి |
ఉత్తరపూర్వస్యాన్దిశి విషాదీ నరకః |
తస్మాన్నః పరిపాహి |
ఉత్తరాపరస్యాన్దిశ్యవిషాదీ నరకః |
తస్మాన్నః పరిపాహి |
ఆయస్మిన్థ్సప్త వాసవా ఇన్ద్రియాణి శతక్రతవిత్యేతే || ౭౩ || ౧-౧౯-౧

ఇన్ద్రఘోషా వో వసుభిః పురస్తాదుపదధతామ్ |
మనోజవసో వః పితృభిర్దక్షిణత ఉపదధతామ్ |
ప్రచేతా వో రుద్రైః పశ్చాదుపదధతామ్ |
విశ్వకర్మా వ ఆదిత్యైరుత్తరత ఉపదధతామ్ |
త్వష్టా వో రూపైరుపరిష్టాదుపదధతామ్ |
సంజ్ఞానం వః పశ్చాదితి |
ఆదిత్యస్సర్వోఽగ్నిః పృథివ్యామ్ |
వాయురన్తరిక్షే |
సూర్యో దివి |
చన్ద్రమా దిక్షు |
నక్షత్రాణి స్వలోకే |
ఏవా హ్యేవ |
ఏవా హ్యగ్నే |
ఏవా హి వాయో |
ఏవా హీన్ద్ర |
ఏవా హి పూషన్ |
ఏవా హి దేవాః || ౭౪ || ౧-౨౦-౧

ఆపమాపామపః సర్వాః |
అస్మాదస్మాదితోఽముతః |
అగ్నిర్వాయుశ్చ సూర్యశ్చ |
సహ సఞ్చస్కరర్ద్ధియా |
వాయ్వశ్వా రశ్మిపతయః |
మరీచ్యాత్మానో అద్రుహః |
దేవీర్భువనసూవరీః |
పుత్రవత్త్వాయ మే సుత |
మహానామ్నీర్మహామానాః |
మహసో మహసస్స్వః || ౭౫ || ౧-౨౧-౧

దేవీః పర్జన్యసూవరీః |
పుత్రవత్త్వాయ మే సుత |
అపాఽశ్న్యుష్ణిమపారక్షః |
అపాఽశ్న్యుష్ణిమపారఘమ్ |
అపాఘ్రామపచాఽవర్తిమ్ |
అపదేవీరితో హిత |
వజ్రన్దేవీరజీతాగ్‍ంశ్చ |
భువనన్దేవసూవరీః |
ఆదిత్యానదితిన్దేవీమ్ |
యోనినోర్ధ్వముదీషత || ౭౬ || ౧-౨౧-౨

భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః |
భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః |
స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగ్ం సస్తనూభిః |
వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః |
స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః |
స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః |
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః |
స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ||
కేతవో అరుణాసశ్చ |
ఋషయో వాతరశనాః |
ప్రతిష్ఠాగ్‍ం శతధా హి |
సమాహితాసో సహస్రధాయసమ్ |
శివా నశ్శన్తమా భవన్తు |
దివ్యా ఆప ఓషధయః |
సుమృడీకా సరస్వతి |
మా తే వ్యోమ సందృశి || ౭౭ || ౧-౨౧-౩

యోఽపాం పుష్పం వేద |
పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి |
చన్ద్రమా వా అపాం పుష్పమ్ |
పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి |
య ఏవం వేద |
యోఽపామాయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి |
అగ్నిర్వా అపామాయతనమ్ |
ఆయతనవాన్ భవతి |
యోఽగ్నేరాయతనం వేద || ౭౮ || ౧-౨౨-౧

ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వా అగ్నేరాయతనమ్ |
ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద |
యోఽపామాయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి |
వాయుర్వా అపామాయతనమ్ |
ఆయతనవాన్ భవతి |
యో వాయోరాయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి || ౭౯ || ౧-౨౨-౨

ఆపో వై వాయోరాయతనమ్ |
ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద |
యోఽపామాయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి |
అసౌ వై తపన్నపామాయతనమ్ |
ఆయతనవాన్ భవతి |
యోఽముష్య తపత ఆయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వా అముష్య తపత ఆయతనమ్ || ౮౦ || ౧-౨౨-౩

ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద |
యోఽపామాయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి |
చన్ద్రమా వా అపామాయతనమ్ |
ఆయతనవాన్ భవతి |
యశ్చన్ద్రమస ఆయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వై చన్ద్రమస ఆయతనమ్|
ఆయతనవాన్ భవతి || ౮౧ || ౧-౨౨-౪

య ఏవం వేద |
యోఽపామాయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి |
నక్షత్రాణి వా అపామాయతనమ్ |
ఆయతనవాన్ భవతి |
యో నక్షత్రాణామాయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వై నక్షత్రాణామాయతనమ్ |
ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద || ౮౨ || ౧-౨౨-౫

యోఽపామాయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి |
పర్జన్యో వా అపామాయతనమ్ |
ఆయతనవాన్ భవతి |
యః పర్జన్యస్యాయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వై పర్జన్యస్యాఽఽయతనమ్ |
ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద |
యోఽపామాయతనం వేద || ౮౩ || ౧-౨౨-౬

ఆయతనవాన్ భవతి |
సంవథ్సరో వా అపామాయతనమ్ |
ఆయతనవాన్ భవతి |
యస్సంవథ్సరస్యాయతనం వేద |
ఆయతనవాన్ భవతి |
ఆపో వై సంవథ్సరస్యాఽఽయతనమ్ |
ఆయతనవాన్ భవతి |
య ఏవం వేద |
యోఽప్సు నావం ప్రతిష్ఠితాం వేద |
ప్రత్యేవ తిష్ఠతి || ౮౪ || ౧-౨౨-౭

ఇమే వై లోకా అప్సు ప్రతిష్ఠితాః |
తదేషాఽభ్యనూక్తా |
అపాగ్‍ం రసముదయగ్‍ం సన్ |
సూర్యే శుక్రగ్‍ం సమాభృతమ్ |
అపాగ్‍ం రసస్య యో రసః |
తం వో గృహ్ణామ్యుత్తమమితి |
ఇమే వై లోకా అపాగ్‍ం రసః |
తేఽముష్మిన్నాదిత్యే సమాభృతాః |
జానుదఘ్నీముత్తరవేదీఙ్ఖాత్వా |
అపాం పూరయిత్వా గుల్ఫదఘ్నమ్ || ౮౫ || ౧-౨౨-౮

పుష్కరపర్ణైః పుష్కరదణ్డైః పుష్కరైశ్చ సగ్గ్‍స్తీర్య |
తస్మిన్విహాయసే |
అగ్నిం ప్రణీయోపసమాధాయ |
బ్రహ్మవాదినో వదన్తి |
కస్మాత్ప్రణీతేఽయమగ్నిశ్చీయతే |
సాప్రణీతేఽయమప్సు హ్యయఞ్చీయతే |
అసౌ భువనేఽప్యనాహితాగ్నిరేతాః |
తమభిత ఏతా అబీష్టకా ఉపదధాతి |
అగ్నిహోత్రే దర్శపూర్ణమాసయోః |
పశుబన్ధే చాతుర్మాస్యేషు || ౮౬ || ౧-౨౨-౯

అథో ఆహుః |
సర్వేషు యజ్ఞక్రతుష్వితి |
ఏతద్ధ స్మ వా ఆహుశ్శణ్డిలాః |
కమగ్నిఞ్చినుతే |
సత్రియమగ్నిఞ్చిన్వానః |
సంవథ్సరం ప్రత్యక్షేణ |
కమగ్నిఞ్చినుతే |
సావిత్రమగ్నిఞ్చిన్వానః |
అముమాదిత్యం ప్రత్యక్షేణ |
కమగ్నిఞ్చినుతే || ౮౭ || ౧-౨౨-౧౦

నాచికేతమగ్నిఞ్చిన్వానః |
ప్రాణాన్ప్రత్యక్షేణ |
కమగ్నిఞ్చినుతే |
చాతుర్హోత్రియమగ్నిఞ్చిన్వానః |
బ్రహ్మ ప్రత్యక్షేణ |
కమగ్నిఞ్చినుతే |
వైశ్వసృజమగ్నిఞ్చిన్వానః |
శరీరం ప్రత్యక్షేణ |
కమగ్నిఞ్చినుతే |
ఉపానువాక్యమాశుమగ్నిఞ్చిన్వానః || ౮౮ || ౧-౨౨-౧౧

ఇమాఁల్లోకాన్ప్రత్యక్షేణ |
కమగ్నిఞ్చినుతే |
ఇమమారుణకేతుకమగ్నిఞ్చిన్వానః ఇతి |
య ఏవాసౌ |
ఇతశ్చాముతశ్చాఽవ్యతీపాతీ |
తమితి |
యోఽగ్నేర్మిథూయా వేద |
మిథునవాన్భవతి |
ఆపో వా అగ్నేర్మిథూయాః |
మిథునవాన్భవతి |
య ఏవం వేద || ౮౯ || ౧-౨౨-౧౨

ఆపో వా ఇదమాసన్థ్సలిలమేవ |
స ప్రజాపతిరేకః పుష్కరపర్ణే సమభవత్ |
తస్యాన్తర్మనసి కామస్సమవర్తత |
ఇదగ్‍ం సృజేయమితి |
తస్మాద్యత్పురుషో మనసాఽభిగచ్ఛతి |
తద్వాచా వదతి |
తత్కర్మణా కరోతి |
తదేషాఽభ్యనూక్తా |
కామస్తదగ్రే సమవర్తతాధి |
మనసో రేతః ప్రథమం యదాసీత్ || ౯౦ || ౧-౨౩-౧

సతో బన్ధుమసతి నిరవిన్దన్ |
హృది ప్రతీష్యా కవయో మనీషేతి |
ఉపైనన్తదుపనమతి |
యత్కామో భవతి |
య ఏవం వేద |
స తపోఽతప్యత |
స తపస్తప్త్వా |
శరీరమధూనుత |
తస్య యన్మాగ్‍ంసమాసీత్ |
తతోఽరుణాః కేతవో వాతరశనా ఋషయ ఉదతిష్ఠన్ || ౯౧ || ౧-౨౩-౨

యే నఖాః |
తే వైఖానసాః |
యే వాలాః |
తే వాలఖిల్యాః |
యో రసః |
సోఽపామ్ |
అన్తరతః కూర్మం భూతగ్‍ం సర్పన్తమ్ |
తమబ్రవీత్ |
మమ వైత్వఙ్మాగ్‍ంసా |
సమభూత్ || ౯౨ || ౧-౨౩-౩

నేత్యబ్రవీత్ |
పూర్వమేవాహమిహాసమితి |
తత్పురుషస్య పురుషత్వమ్ |
స సహస్రశీర్షా పురుషః |
సహస్రాక్షస్సహస్రపాత్ |
భూత్వోదతిష్ఠత్ |
తమబ్రవీత్ |
త్వం వై పూర్వగ్‍ం సమభూః |
త్వమిదం పూర్వః కురుష్వేతి |
స ఇత ఆదాయాపః || ౯౩ || ౧-౨౩-౪

అఞ్జలినా పురస్తాదుపాదధాత్ |
ఏవాహ్యేవేతి |
తత ఆదిత్య ఉదతిష్ఠత్ |
సా ప్రాచీ దిక్ |
అథారుణః కేతుర్దక్షిణత ఉపాదధాత్ |
ఏవాహ్యగ్న ఇతి |
తతో వా అగ్నిరుదతిష్ఠత్ |
సా దక్షిణా దిక్ |
అథారుణః కేతుః పశ్చాదుపాదధాత్ |
ఏవాహి వాయో ఇతి || ౯౪ || ౧-౨౩-౫

తతో వాయురుదతిష్ఠత్ |
సా ప్రతీచీ దిక్ |
అథారుణః కేతురుత్తరత ఉపాదధాత్ |
ఏవాహీన్ద్రేతి |
తతో వా ఇన్ద్ర ఉదతిష్ఠత్ |
సోదీచీ దిక్ |
అథారుణః కేతుర్మధ్య ఉపాదధాత్ |
ఏవాహి పూషన్నితి |
తతో వై పూషోదతిష్ఠత్ |
సేయన్దిక్ || ౯౫ || ౧-౨౩-౬

అథారుణః కేతురుపరిష్టాదుపాదధాత్ |
ఏవాహి దేవా ఇతి |
తతో దేవమనుష్యాః పితరః |
గన్ధర్వాప్సరసశ్చోదతిష్ఠన్ |
సోర్ధ్వా దిక్ |
యా విప్రుషో విపరాపతన్ |
తాభ్యోఽసురా రక్షాగ్‍ంసి పిశాచాశ్చోదతిష్ఠన్ |
తస్మాత్తే పరాభవన్ |
విప్రుడ్భ్యో హి తే సమభవన్ |
తదేషాఽభ్యనూక్తా || ౯౬ || ౧-౨౩-౭

ఆపో హ యద్బృహతీర్గర్భామాయన్ |
దక్షన్దధానా జనయన్తీస్స్వయంభుమ్ |
తత ఇమేఽద్ధ్యసృజ్యన్త సర్గాః |
అద్భ్యో వా ఇదగ్‍ం సమభూత్ |
తస్మాదిదగ్‍ం సర్వం బ్రహ్మ స్వయంభ్వితి |
తస్మాదిదగ్‍ం సర్వగ్‍ం శిథిలమివాద్ధ్రువమివాభవత్ |
ప్రజాపతిర్వావ తత్ |
ఆత్మనాత్మానం విధాయ |
తదేవానుప్రావిశత్ |
తదేషాఽభ్యనూక్తా || ౯౭ || ౧-౨౩-౮

విధాయ లోకాన్విధాయ భూతాని |
విధాయ సర్వాః ప్రదిశో దిశశ్చ |
ప్రజాపతిః ప్రథమజా ఋతస్య |
ఆత్మనాత్మానమభిసంవివేశేతి |
సర్వమేవేదమాప్త్వా |
సర్వమవరుద్ధ్య |
తదేవానుప్రవిశతి |
య ఏవం వేద || ౯౮ || ౧-౨౩-౯

చతుష్టయ్య ఆపో గృహ్ణాతి |
చత్వారి వా అపాగ్‍ం రూపాణి |
మేఘో విద్యుత్ |
స్తనయిత్నుర్వృష్టిః |
తాన్యేవావరున్ధే |
ఆతపతి వర్ష్యా గృహ్ణాతి |
తాః పురస్తాదుపదధాతి |
ఏతా వై బ్రహ్మవర్చస్యా ఆపః |
ముఖత ఏవ బ్రహ్మవర్చసమవరున్ధే |
తస్మాన్ముఖతో బ్రహ్మవర్చసితరః || ౯౯ || ౧-౨౪-౧

కూప్యా గృహ్ణాతి |
తా దక్షిణత ఉపదధాతి |
ఏతా వై తేజస్వినీరాపః |
తేజ ఏవాస్య దక్షిణతో దధాతి |
తస్మాద్దక్షిణోఽర్ధస్తేజస్వితరః |
స్థావరా గృహ్ణాతి |
తాః పశ్చాదుపదధాతి |
ప్రతిష్ఠితా వై స్థావరాః |
పశ్చాదేవ ప్రతితిష్ఠతి |
వహన్తీర్గృహ్ణాతి || ౧౦౦ || ౧-౨౪-౨

తా ఉత్తరత ఉపదధాతి |
ఓజసా వా ఏతా వహన్తీరివోద్గతీరివ ఆకూజతీరివ ధావన్తీః |
ఓజ ఏవాస్యోత్తరతో దధాతి |
తస్మాదుత్తరోఽర్ధ ఓజస్వితరః |
సంభార్యా గృహ్ణాతి |
తా మధ్య ఉపదధాతి |
ఇయం వై సంభార్యాః |
అస్యామేవ ప్రతితిష్ఠతి |
పల్వల్యా గృహ్ణాతి |
తా ఉపరిష్టాదుపాదధాతి || ౧౦౧ || ౧-౨౪-౩

అసౌ వై పల్వల్యాః |
అముష్యామేవ ప్రతితిష్ఠతి |
దిక్షూపదధాతి |
దిక్షు వా ఆపః |
అన్నం వా ఆపః |
అద్భ్యో వా అన్నఞ్జాయతే |
యదేవాద్భ్యోఽన్నఞ్జాయతే |
తదవరున్ధే |
తం వా ఏతమరుణాః కేతవో వాతరశనా ఋషయోఽచిన్వన్ |
తస్మాదారుణకేతుకః || ౧౦౨ || ౧-౨౪-౪

తదేషాఽభ్యనూక్తా |
కేతవో అరుణాసశ్చ |
ఋషయో వాతరశనాః |
ప్రతిష్ఠాగ్‍ం శతధాహి |
సమాహితాసో సహస్రధాయసమితి |
శతశశ్చైవ సహస్రశశ్చ ప్రతితిష్ఠతి |
య ఏతమగ్నిఞ్చినుతే |
య ఉచైనమేవం వేద || ౧౦౩ || ౧-౨౪-౫

జానుదఘ్నీముత్తరవేదీఙ్ఖాత్వా |
అపాం పూరయతి |
అపాగ్‍ం సర్వత్వాయ |
పుష్కరపర్ణగ్‍ం రుక్మం పురుషమిత్యుపదధాతి |
తపో వై పుష్కరపర్ణమ్ |
సత్యగ్‍ం రుక్మః |
అమృతం పురుషః |
ఏతావద్వావాస్తి |
యావదేతత్ |
యావదేవాస్తి || ౧౦౪ || ౧-౨౫-౧

తదవరున్ధే |
కూర్మముపదధాతి |
అపామేవ మేధమవరున్ధే |
అథో స్వర్గస్య లోకస్య సమష్ట్యై |
ఆపమాపామపస్సర్వాః |
అస్మాదస్మాదితోఽముతః |
అగ్నిర్వాయుశ్చ సూర్యశ్చ |
సహసఞ్చస్కరర్ద్ధియా ఇతి |
వాయ్వశ్వా రశ్మిపతయః |
లోకం పృణచ్ఛిద్రం పృణ || ౧౦౫ || ౧-౨౫-౨

యాస్తిస్రః పరమజాః |
ఇన్ద్రఘోషా వో వసుభిరేవాహ్యేవేతి |
పఞ్చచితయ ఉపదధాతి |
పాఙ్క్తోఽగ్నిః |
యావనేవాగ్నిః |
తఞ్చినుతే |
లోకంపృణయా ద్వితీయాముపదధాతి |
పఞ్చపదా వై విరాట్ |
తస్యా వా ఇయం పాదః |
అన్తరిక్షం పాదః |
ద్యౌః పాదః |
దిశః పాదః |
పరోరజాః పాదః |
విరాజ్యేవ ప్రతితిష్ఠతి |
య ఏతమగ్నిఞ్చినుతే |
య ఉచైనమేవం వేద || ౧౦౬ || ౧-౨౫-౩

అగ్నిం ప్రణీయోపసమాధాయ |
తమభిత ఏతా అబీష్టకా ఉపదధాతి |
అగ్నిహోత్రే దర్శపూర్ణమాసయోః |
పశుబన్ధే చాతుర్మాస్యేషు |
అథో ఆహుః |
సర్వేషు యజ్ఞక్రతుష్వితి |
అథ హస్మాహారుణస్స్వాయంభువః |
సావిత్రః సర్వోఽగ్నిరిత్యననుషఙ్గం మన్యామహే |
నానా వా ఏతేషాం వీర్యాణి |
కమగ్నిఞ్చినుతే || ౧౦౭ || ౧-౨౬-౧

సత్రియమగ్నిఞ్చిన్వానః |
కమగ్నిఞ్చినుతే |
సావిత్రమగ్నిఞ్చిన్వానః |
కమగ్నిఞ్చినుతే |
నాచికేతమగ్నిఞ్చిన్వానః |
కమగ్నిఞ్చినుతే |
చాతుర్హోత్రియమగ్నిఞ్చిన్వానః |
కమగ్నిఞ్చినుతే |
వైశ్వసృజమగ్నిఞ్చిన్వానః |
కమగ్నిఞ్చినుతే || ౧౦౮ || ౧-౨౬-౨

ఉపానువాక్యమాశుమగ్నిఞ్చిన్వానః |
కమగ్నిఞ్చినుతే |
ఇమమారుణకేతుకమగ్నిఞ్చిన్వాన ఇతి |
వృషా వా అగ్నిః |
వృషాణో సగ్గ్‍స్ఫాలయేత్ |
హన్యేతాస్య యజ్ఞః |
తస్మాన్నానుషజ్యః |
సోత్తరవేదిషు క్రతుషు చిన్వీత |
ఉత్తరవేద్యాగ్‍ం హ్యగ్నిశ్చీయతే |
ప్రజాకామశ్చిన్వీత || ౧౦౯ || ౧-౨౬-౩

ప్రాజాపత్యో వా ఏషోఽగ్నిః |
ప్రాజాపత్యాః ప్రజాః |
ప్రజావాన్భవతి |
య ఏవం వేద |
పశుకామశ్చిన్వీత |
సంజ్ఞానం వా ఏతత్పశూనామ్ |
యదాపః |
పశూనామేవ సంజ్ఞానేఽగ్నిఞ్చినుతే |
పశుమాన్భవతి |
య ఏవం వేద || ౧౧౦ || ౧-౨౬-౪

వృష్టికామశ్చిన్వీత |
ఆపో వై వృష్టిః |
పర్జన్యో వర్షుకో భవతి |
య ఏవం వేద |
ఆమయావీ చిన్వీత |
ఆపో వై భేషజమ్ |
భేషజమేవాస్మై కరోతి |
సర్వమాయురేతి |
అభిచరగ్గ్‍శ్చిన్వీత |
వజ్రో వా ఆపః || ౧౧౧ || ౧-౨౬-౫

వజ్రమేవ భ్రాతృవ్యేభ్యః ప్రహరతి |
స్తృణుత ఏనమ్ |
తేజస్కామో యశస్కామః |
బ్రహ్మవర్చసకామస్స్వర్గకామశ్చిన్వీత |
ఏతావద్వా వాస్తి |
యావదేతత్ |
యావదేవాస్తి |
తదవరున్ధే |
తస్యైతద్వ్రతమ్ |
వర్షతి న ధావేత్ || ౧౧౨ || ౧-౨౬-౬

అమృతం వా ఆపః |
అమృతస్యానన్తరిత్యై |
నాప్సు మూత్రపురీషఙ్కుర్యాత్ |
న నిష్ఠీవేత్ |
న వివసనస్స్నాయాత్ |
గుహ్యో వా ఏషోఽగ్నిః |
ఏతస్యాగ్నేరనతిదాహాయ |
న పుష్కరపర్ణాని హిరణ్యం వాఽధితిష్ఠేత్ |
ఏతస్యాగ్నేరనభ్యారోహాయ |
న కూర్మస్యాశ్నీయాత్ |
నోదకస్యాఘాతుకాన్యేనమోదకాని భవన్తి |
అఘాతుకా ఆపః |
య ఏతమగ్నిఞ్చినుతే |
య ఉచైనమేవం వేద || ౧౧౩ || ౧-౨౬-౭

ఇమానుకం భువనా సీషధేమ |
ఇన్ద్రశ్చ విశ్వే చ దేవాః |
యజ్ఞఞ్చ నస్తన్వఞ్చ ప్రజాఞ్చ |
ఆదిత్యైరిన్ద్రస్సహ సీషధాతు |
ఆదిత్యైరిన్ద్రస్సగణో మరుద్భిః |
అస్మాకం భూత్వవితా తనూనామ్ |
ఆప్లవస్వ ప్రప్లవస్వ |
ఆణ్డీ భవ జ మా ముహుః |
సుఖాదీన్దుఃఖనిధనామ్ |
ప్రతిముఞ్చస్వ స్వాం పురమ్ || ౧౧౪ || ౧-౨౭-౧

మరీచయస్స్వాయంభువాః |
యే శరీరాణ్యకల్పయన్ |
తే తే దేహఙ్కల్పయన్తు |
మా చ తే ఖ్యా స్మ తీరిషత్ |
ఉత్తిష్ఠత మా స్వప్త |
అగ్నిమిచ్ఛధ్వం భారతాః |
రాజ్ఞస్సోమస్య తృప్తాసః |
సూర్యేణ సయుజోషసః |
యువా సువాసాః |
అష్టాచక్రా నవద్వారా || ౧౧౫ || ౧-౨౭-౨

దేవానాం పూరయోధ్యా |
తస్యాగ్‍ం హిరణ్మయః కోశః |
స్వర్గో లోకో జ్యోతిషాఽఽవృతః |
యో వై తాం బ్రహ్మణో వేద |
అమృతేనాఽఽవృతాం పురీమ్ |
తస్మై బ్రహ్మ చ బ్రహ్మా చ |
ఆయుః కీర్తిం ప్రజాన్దదుః |
విభ్రాజమానాగ్‍ం హరిణీమ్ |
యశసా సంపరీవృతామ్ |
పురగ్‍ం హిరణ్మయీం బ్రహ్మా || ౧౧౬ || ౧-౨౭-౩

వివేశాఽపరాజితా |
పరాఙేత్యజ్యామయీ |
పరాఙేత్యనాశకీ |
ఇహ చాముత్ర చాన్వేతి |
విద్వాన్దేవాసురానుభయాన్ |
యత్కుమారీ మన్ద్రయతే |
యద్యోషద్యత్పతివ్రతా |
అరిష్టం యత్కిఞ్చ క్రియతే |
అగ్నిస్తదనువేధతి |
అశృతాసశ్శృతాసశ్చ || ౧౧౭ || ౧-౨౭-౪

యజ్వానో యేఽప్యయజ్వనః |
స్వర్యన్తో నాపేక్షన్తే |
ఇన్ద్రమగ్నిఞ్చ యే విదుః |
సికతా ఇవ సంయన్తి |
రశ్మిభిస్సముదీరితాః |
అస్మాల్లోకాదముష్మాచ్చ |
ఋషిభిరదాత్పృశ్నిభి |
అపేత వీత వి చ సర్పతాతః |
యేఽత్ర స్థ పురాణా యే చ నూతనాః |
అహోభిరద్భిరక్తుభిర్వ్యక్తమ్ || ౧౧౮ || ౧-౨౭-౫

యమో దదాత్వవసానమస్మై |
నృ ముణన్తు నృ పాత్వర్యః |
అకృష్టా యే చ కృష్టజాః |
కుమారీషు కనీనీషు |
జారిణీషు చ యే హితాః |
రేతః పీతా ఆణ్డపీతాః |
అఙ్గారేషు చ యే హుతాః |
ఉభయాన్ పుత్రపౌత్రకాన్ |
యువేఽహం యమరాజగాన్ |
శతమిన్ను శరదః || ౧౧౯ || ౧-౨౭-౬

అదో యద్బ్రహ్మ విలబమ్ |
పితృణాఞ్చ యమస్య చ |
వరుణస్యాశ్వినోరగ్నేః |
మరుతాఞ్చ విహాయసామ్ |
కామప్రయవణం మే అస్తు |
స హ్యేవాస్మి సనాతనః |
ఇతి నాకో బ్రహ్మిశ్రవో రాయో ధనమ్ |
పుత్రానాపో దేవీరిహాహితా || ౧౨౦ || ౧-౨౭-౭

విశీర్ష్ణీం గృధ్రశీర్ష్ణీఞ్చ |
అపేతో నిరృతిగ్‍ం హథః |
పరిబాధగ్గ్ శ్వేతకుక్షమ్ |
నిజఙ్ఘగ్‍ం శబలోదరమ్ |
స తాన్వాచ్యాయయా సహ |
అగ్నే నాశయ సందృశః |
ఈర్ష్యాసూయే బుభుక్షామ్ |
మన్యుం కృత్యాఞ్చ దీధిరే |
రథేన కిగ్‍ంశుకావతా |
అగ్నే నాశయ సందృశః || ౧౨౧ || ౧-౨౮-౧

పర్జన్యాయ ప్రగాయత |
దివస్పుత్రాయ మీఢుషే |
స నో యవసమిచ్ఛతు |
ఇదం వచః పర్జన్యాయ స్వరాజే |
హృదో అస్త్వన్తరన్తద్యుయోత |
మయోభూర్వాతో విశ్వకృష్టయస్సన్త్వస్మే |
సుపిప్పలా ఓషధీర్దేవగోపాః |
యో గర్భమోషధీనామ్ |
గవాఙ్కృణోత్యర్వతామ్ |
పర్జన్యః పురుషీణామ్ || ౧౨౨ || ౧-౨౯-౧

పునర్మామైత్త్విన్ద్రియమ్ |
పునరాయుః పునర్భగః |
పునర్బ్రాహ్మణమైతు మా |
పునర్ద్రవిణమైతు మా |
యన్మేఽద్య రేతః పృథివీమస్కాన్ |
యదోషధీరప్యసరద్యదాపః |
ఇదన్తత్పునరాదదే |
దీర్ఘాయుత్త్వాయ వర్చసే |
యన్మే రేతః ప్రసిచ్యతే |
యన్మ ఆజాయతే పునః |
తేన మామమృతఙ్కురు |
తేన సుప్రజసఙ్కురు || ౧౨౩ || ౧-౩౦-౧

అద్భ్యస్తిరోధాఽజాయత |
తవ వైశ్రవణస్సదా |
తిరోధేహి సపత్నాన్నః |
యే అపోఽశ్నన్తి కేచన |
త్వాష్ట్రీం మాయాం వైశ్రవణః |
రథగ్‍ం సహస్రవన్ధురమ్ |
పురుశ్చక్రగ్‍ం సహస్రాశ్వమ్ |
ఆస్థాయాయాహి నో బలిమ్ |
యస్మై భూతాని బలిమావహన్తి |
ధనఙ్గావో హస్తిహిరణ్యమశ్వాన్ || ౧౨౪ || ౧-౩౧-౧

అసామ సుమతౌ యజ్ఞియస్య |
శ్రియం బిభ్రతోఽన్నముఖీం విరాజమ్ |
సుదర్శనే చ క్రోఞ్చే చ |
మైనాగే చ మహాగిరౌ |
సతద్వాట్టారగమన్తా |
సగ్‍ంహార్యన్నగరం తవ |
ఇతి మన్త్రాః |
కల్పోఽత ఊర్ధ్వమ్ |
యది బలిగ్‍ం హరేత్ |
హిరణ్యనాభయే వితుదయే కౌబేరాయాయం బలిః || ౧౨౫ || ౧-౩౧-౨

సర్వభూతధిపతయే నమ ఇతి |
అథ బలిగ్‍ం హృత్వోపతిష్ఠేత |
క్షత్త్రం క్షత్త్రం వైశ్రవణః |
బ్రాహ్మణా వయగ్గ్‍స్మః |
నమస్తే అస్తు మా మా హిగ్‍ంసీః |
అస్మాత్ప్రవిశ్యాన్నమద్ధీతి |
అథ తమగ్నిమాదధీత |
యస్మిన్నేతత్కర్మ ప్రయుఞ్జీత |
తిరోధా భూః |
తిరోధా భువః || ౧౨౬ || ౧-౩౧-౩

తిరోధాస్స్వః |
తిరోధా భూర్భువస్స్వః |
సర్వేషాం లోకానామాధిపత్యే సీదేతి |
అథ తమగ్నిమిన్ధీత |
యస్మిన్నేతత్కర్మ ప్రయుఞ్జీత |
తిరోధా భూస్స్వాహా |
తిరోధా భువస్స్వాహా |
తిరోధా స్వస్స్వాహా |
తిరోధా భూర్భువస్స్వస్స్వాహా |
యస్మిన్నస్య కాలే సర్వా ఆహుతీర్హుతా భవేయుః || ౧౨౭ || ౧-౩౧-౪

అపి బ్రాహ్మణముఖీనాః |
తస్మిన్నహ్నః కాలే ప్రయుఞ్జీత |
పరస్సుప్తజనాద్వేపి |
మాస్మ ప్రమాద్యన్తమాధ్యాపయేత్ |
సర్వార్థాః సిద్ధ్యన్తే |
య ఏవం వేద |
క్షుధ్యన్నిదమజానతామ్ |
సర్వార్థా న సిద్ధ్యన్తే |
యస్తే విఘాతుకో భ్రాతా |
మమాన్తర్హృదయే శ్రితః || ౧౨౮ || ౧-౩౧-౫

తస్మా ఇమమగ్రపిణ్డఞ్జుహోమి |
స మేఽర్థాన్మా వివధీత్ |
మయి స్వాహా |
రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్యసాహినే |
నమో వయం వైశ్రవణాయ కుర్మహే |
స మే కామాన్కామకామాయ మహ్యమ్ |
కామేశ్వరో వైశ్రవణో దదాతు |
కుబేరాయ వైశ్రవణాయ |
మహారాజాయ నమః |
కేతవో అరుణాసశ్చ |
ఋషయో వాతరశనాః |
ప్రతిష్ఠాగ్‍ం శతధా హి |
సమాహితాసో సహస్రధాయసమ్ |
శివా నశ్శన్తమా భవన్తు |
దివ్యా ఆప ఓషధయః |
సుమృడీకా సరస్వతి |
మా తే వ్యోమ సందృశి || ౧౨౯ || ౧-౩౧-౬

సంవత్సరమేతద్వ్రతఞ్చరేత్ |
ద్వౌ వా మాసౌ |
నియమస్సమాసేన |
తస్మిన్నియమవిశేషాః |
త్రిషవణముదకోపస్పర్శీ |
చతుర్థకాలపానభక్తస్స్యాత్ |
అహరహర్వా భైక్షమశ్నీయాత్ |
ఔదుమ్బరీభిః సమిద్భిరగ్నిం పరిచరేత్ |
పునర్మా మైత్త్విన్ద్రియమిత్యేతేనాఽనువాకేన |
ఉద్ధృతపరిపూతాభిరద్భిః కార్యఙ్కుర్వీత || ౧౩౦ || ౧-౩౨-౧

అసఞ్చయవాన్ |
అగ్నయే వాయవే సూర్యాయ |
బ్రహ్మణే ప్రజాపతయే |
చన్ద్రమసే నక్షత్రేభ్యః |
ఋతుభ్యస్సంవథ్సరాయ |
వరుణాయారుణాయేతి వ్రతహోమాః |
ప్రవర్గ్యవదాదేశః |
అరుణాః కాణ్డఋషయః |
అరణ్యేఽధీయీరన్ |
భద్రం కర్ణేభిరితి ద్వే జపిత్వా || ౧౩౧ || ౧-౩౨-౨

మహానామ్నీభిరుదకగ్‍ం సగ్గ్‍స్పర్శ్య |
తమాచార్యో దద్యాత్ |
శివా నశ్శన్తమేత్యోశధీరాలభతే |
సుమృడీకేతి భూమిమ్ |
ఏవమపవర్గే |
ధేనుర్దక్షిణా |
కగ్‍ంసం వాసశ్చ క్షౌమమ్ |
అన్యద్వాశుక్లమ్ |
యథాశక్తి వా |
ఏవగ్గ్‍ స్వాధ్యాయధర్మేణ |
అరణ్యేఽధీయీత |
తపస్వీ పుణ్యో భవతి తపస్వీ పుణ్యో భవతి || ౧౩౨ || ౧-౩౨-౩

భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః |
భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః |
స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాగ్ంసస్తనూభిః |
వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః |
స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః |
స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః |
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః |
స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ||
ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

Downlaod PDF here Aruna Prashna – అరుణ ప్రశ్నః

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here