అష్టలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

0
717
Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu
Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali Lyrics With Meaning in Telugu

Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

1అష్టలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం శ్రీమాత్రే నమః |
ఓం శ్రీమహారాజ్ఞై నమః |
ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః |
ఓం శ్రీమన్నారాయణప్రీతాయై నమః |
ఓం స్నిగ్ధాయై నమః |
ఓం శ్రీమత్యై నమః |
ఓం శ్రీపతిప్రియాయై నమః |
ఓం క్షీరసాగరసంభూతాయై నమః |
ఓం నారాయణహృదయాలయాయై నమః | ౯

ఓం ఐరావణాదిసంపూజ్యాయై నమః |
ఓం దిగ్గజావాం సహోదర్యై నమః |
ఓం ఉచ్ఛైశ్రవః సహోద్భూతాయై నమః |
ఓం హస్తినాదప్రబోధిన్యై నమః |
ఓం సామ్రాజ్యదాయిన్యై నమః |
ఓం దేవ్యై నమః |
ఓం గజలక్ష్మీస్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం సువర్ణాదిప్రదాత్ర్యై నమః |
ఓం సువర్ణాదిస్వరూపిణ్యై నమః | ౧౮

ఓం ధనలక్ష్మై నమః |
ఓం మహోదారాయై నమః |
ఓం ప్రభూతైశ్వర్యదాయిన్యై నమః |
ఓం నవధాన్యస్వరూపాయై నమః |
ఓం లతాపాదపరూపిణ్యై నమః |
ఓం మూలికాదిమహారూపాయై నమః |
ఓం ధాన్యలక్ష్మీ మహాభిదాయై నమః |
ఓం పశుసంపత్స్వరూపాయై నమః |
ఓం ధనధాన్యవివర్ధిన్యై నమః | ౨౭

ఓం మాత్సర్యనాశిన్యై నమః |
ఓం క్రోధభీతివినాశిన్యై నమః |
ఓం భేదబుద్ధిహరాయై నమః |
ఓం సౌమ్యాయై నమః |
ఓం వినయాదికవర్ధిన్యై నమః |
ఓం వినయాదిప్రదాయై నమః |
ఓం ధీరాయై నమః |
ఓం వినీతార్చానుతోషిణ్యై నమః |
ఓం ధైర్యప్రదాయై నమః | ౩౬

ఓం ధైర్యలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం ధీరత్వగుణవర్ధిన్యై నమః |
ఓం పుత్రపౌత్రప్రదాయై నమః |
ఓం స్నిగ్ధాయై నమః |
ఓం భృత్యాదికవివర్ధిన్యై నమః |
ఓం దాంపత్యదాయిన్యై నమః |
ఓం పూర్ణాయై నమః |
ఓం పతిపత్నీసుతాకృత్యై నమః |
ఓం బహుబాంధవ్యదాయిన్యై నమః | ౪౫

ఓం సంతానలక్ష్మీరూపాయై నమః |
ఓం మనోవికాసదాత్ర్యై నమః |
ఓం బుద్ధేరైకాగ్ర్యదాయిన్యై నమః |
ఓం విద్యాకౌశలసంధాత్ర్యై నమః |
ఓం నానావిజ్ఞానవర్ధిన్యై నమః |
ఓం బుద్ధిశుద్ధిప్రదాత్ర్యై నమః |
ఓం మహాదేవ్యై నమః |
ఓం సర్వసంపూజ్యతాదాత్ర్యై నమః |
ఓం విద్యామంగళదాయిన్యై నమః | ౫౪

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back