అష్టలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

0
754
Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu
Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali Lyrics With Meaning in Telugu

Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

2అష్టలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః – 2

ఓం భోగవిద్యాప్రదాత్ర్యై నమః |
ఓం యోగవిద్యాప్రదాయిన్యై నమః |
ఓం బహిరంతః సమారాధ్యాయై నమః |
ఓం జ్ఞానవిద్యాసుదాయిన్యై నమః |
ఓం విద్యాలక్ష్మై నమః |
ఓం విద్యాగౌరవదాయిన్యై నమః |
ఓం విద్యానామాకృత్యై శుభాయై నమః |
ఓం సౌభాగ్యభాగ్యదాయై నమః |
ఓం భాగ్యభోగవిధాయిన్యై నమః | ౬౩

ఓం ప్రసన్నాయై నమః |
ఓం పరమాయై నమః |
ఓం ఆరాధ్యాయై నమః |
ఓం సౌశీల్యగుణవర్ధిన్యై నమః |
ఓం వరసంతానప్రదాయై నమః |
ఓం పుణ్యాయై నమః |
ఓం సంతానవరదాయిన్యై నమః |
ఓం జగత్కుటుంబిన్యై నమః |
ఓం ఆదిలక్ష్మ్యై నమః | ౭౨

ఓం వరసౌభాగ్యదాయిన్యై నమః |
ఓం వరలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం భక్తరక్షణతత్పరాయై నమః |
ఓం సర్వశక్తిస్వరూపాయై నమః |
ఓం సర్వసిద్ధిప్రాదాయిన్యై నమః |
ఓం సర్వేశ్వర్యై నమః |
ఓం సర్వపూజ్యాయై నమః |
ఓం సర్వలోకప్రపూజితాయై నమః |
ఓం దాక్షిణ్యపరవశాయై నమః | ౮౧

ఓం లక్ష్మ్యై నమః |
ఓం కృపాపూర్ణాయై నమః |
ఓం దయానిధయే నమః |
ఓం సర్వలోకసమర్చ్యాయై నమః |
ఓం సర్వలోకేశ్వరేశ్వర్యై నమః |
ఓం సర్వౌన్నత్యప్రదాయై నమః |
ఓం శ్రియే నమః |
ఓం సర్వత్రవిజయంకర్యై నమః |
ఓం సర్వశ్రియై నమః | ౯౦

ఓం విజయలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం శుభావహాయై నమః |
ఓం సర్వలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం అష్టలక్ష్మీస్వరూపాయై నమః |
ఓం సర్వదిక్పాలపూజితాయై నమః |
ఓం దారిద్ర్యదుఃఖహంత్ర్యై నమః |
ఓం సంపదాం సమృద్ధ్యై నమః |
ఓం అష్టలక్ష్మీసమాహారాయై నమః |
ఓం భక్తానుగ్రహకారిణ్యై నమః | ౯౯

ఓం పద్మాలయాయై నమః |
ఓం పాదపద్మాయై నమః |
ఓం కరపద్మాయై నమః |
ఓం ముఖాంబుజాయై నమః |
ఓం పద్మేక్షణాయై నమః |
ఓం పద్మగంధాయై నమః |
ఓం పద్మనాభహృదీశ్వర్యై నమః |
ఓం పద్మాసనస్యజనన్యై నమః |
ఓం హృదంబుజవికాసన్యై నమః | ౧౦౮

ఇతి అష్టలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః ||

Goddess Lakshmi Devi Related Stotras

శ్రీ సిద్ధలక్ష్మీ స్తోత్రం | Sri Siddha Lakshmi Stotram in Telugu

శ్రీ ఆదిలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః | Sri Adilakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

శ్రీ ధైర్యలక్ష్మి అష్టోత్తర శతనామావళిః | Sri Dhairyalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

శ్రీ గజలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Sri Gajalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

శ్రీ సంతానలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః | Sri Santhana Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

శ్రీ విజయలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః | Sri Vijayalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

శ్రీ విద్యా లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః | Sri Vidyalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

శ్రీ ఐశ్వర్యలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః | Sri Aishwarya Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

శ్రీ ఇందిర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం | Sri Indira Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ ఇందిర అష్టోత్తరశతనామావళిః | Sri Indira Ashtottara Shatanamavali in Telugu

Sri Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali 2 in Telugu | శ్రీ మహాలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – ౨

Sri Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ మహాలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

Next