అష్టలక్ష్మీ ధ్యాన శ్లోకాః | Ashtalakshmi Dhyana Shloka in Telugu

0
347
Ashtalakshmi Dhyana Shloka Lyrics in Telugu
Ashtalakshmi Dhyana Shloka Lyrics in Telugu

Ashtalakshmi Dhyana Shloka in Telugu

1ఐశ్వర్యం కోసం అష్టలక్ష్మీ ధ్యాన శ్లోకాః

శ్రీ ఆది లక్ష్మీః –

ద్విభుజాం చ ద్వినేత్రాం చ సాఽభయాం వరదాన్వితామ్ |
పుష్పమాలాధరాం దేవీం అంబుజాసన సంస్థితామ్ ||
పుష్పతోరణసంయుక్తాం ప్రభామండలమండితామ్ |
సర్వలక్షణసంయుక్తాం సర్వాభరణభూషితామ్ ||
పీతాంబరధరాం దేవీం మకుటీచారుబంధనామ్ |
సౌందర్యనిలయాం శక్తిం ఆదిలక్ష్మీమహం భజే ||

శ్రీ సంతాన లక్ష్మీః –

జటామకుటసంయుక్తాం స్థిరాసన సమన్వితామ్ |
అభయం కటకం చైవ పూర్ణకుంభం కరద్వయే ||
కంచుకం సన్నవీతం చ మౌక్తికం చాఽపి ధారిణీమ్ |
దీప చామర హస్తాభిః సేవితాం పార్శ్వయోర్ద్వయోః ||
బాలసేనాని సంకాశాం కరుణాపూరితాననామ్ |
మహారాజ్ఞీం చ సంతానలక్ష్మీమిష్టార్థసిద్ధయే ||

శ్రీ గజ లక్ష్మీః –

చతుర్భుజాం మహాలక్ష్మీం గజయుగ్మసుపూజితామ్ |
పద్మపత్రాభనయనాం వరాభయకరోజ్జ్వలామ్ ||
ఊర్ధ్వం కరద్వయే చాబ్జం దధతీం శుక్లవస్త్రకమ్ |
పద్మాసనే సుఖాసీనాం గజలక్ష్మీమహం భజే ||

శ్రీ ధన లక్ష్మీః –

కిరీటముకుటోపేతాం స్వర్ణవర్ణ సమన్వితామ్ |
సర్వాభరణసంయుక్తాం సుఖాసన సమన్వితామ్ ||
పరిపూర్ణం చ కుంభం చ దక్షిణేన కరేణ తు |
చక్రం బాణం చ తాంబూలం తదా వామకరేణ తు ||
శంఖం పద్మం చ చాపం చ కుండికామపి ధారిణీమ్ |
సకంచుకస్తనీం ధ్యాయేద్ధనలక్ష్మీం మనోహరామ్ ||

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back