అష్టలక్ష్మీ ధ్యాన శ్లోకాః | Ashtalakshmi Dhyana Shloka in Telugu

Ashtalakshmi Dhyana Shloka in Telugu ఐశ్వర్యం కోసం అష్టలక్ష్మీ ధ్యాన శ్లోకాః శ్రీ ఆది లక్ష్మీః – ద్విభుజాం చ ద్వినేత్రాం చ సాఽభయాం వరదాన్వితామ్ | పుష్పమాలాధరాం దేవీం అంబుజాసన సంస్థితామ్ || పుష్పతోరణసంయుక్తాం ప్రభామండలమండితామ్ | సర్వలక్షణసంయుక్తాం సర్వాభరణభూషితామ్ || పీతాంబరధరాం దేవీం మకుటీచారుబంధనామ్ | సౌందర్యనిలయాం శక్తిం ఆదిలక్ష్మీమహం భజే || శ్రీ సంతాన లక్ష్మీః – జటామకుటసంయుక్తాం స్థిరాసన సమన్వితామ్ | అభయం కటకం చైవ పూర్ణకుంభం కరద్వయే || … Continue reading అష్టలక్ష్మీ ధ్యాన శ్లోకాః | Ashtalakshmi Dhyana Shloka in Telugu