ఈ పనితో శివకేశవుల అనుగ్రహం మీ సొంతం, 3 దోషాల నుంచి కూడ విముక్తి!

0
1307
Rice Astro Remedies To Please Lord Shiva & Vishnu and To Get Rid Of Shani Pitru & Surya Dosh
Rice Astrology Remedies To Get Blessing of Lord Shiva & Vishnu and To Get Rid Of Shani Pitru & Surya Dosh

Rice Astro Remedies To Please Lord Shiva & Vishnu and To Get Rid Of Shani Pitru & Surya Dosh

1శివకేశవులను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి మరియు దోషాలను తొలగించడానికి నివారణలు

వేదాల్లో అన్నం ఎంతో పవిత్రం అని చెప్పబడింది. వేదాల ప్రకారం అన్నంకి ఇంకో పేరే అక్షత్. సనాతన ధర్మ ప్రకారం, దేవుళ్ళు అన్నం లేని పూజలు అంగీకరించరు. ఎందుకంటే అన్నం బియ్యంతో చేస్తారు. బియ్యం చాల పవిత్రమైన ధాన్యంగా కోలుస్తారు. అలాంటి బియ్యంతో చేసిన అన్నమును పూజించడమే కాకుండా జ్యోతిష్య పరిహారాల్లో కూడా వాడుకుంటారు. ఇంత పవిత్రమైన అన్నంతో మన జీవితంలో ఆనందాన్ని నింపుకోవచ్చు, అది ఎలా అంటే?. నివారణల గురుంచి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back