శ్రీ మహావిష్ణువు లాగే వినాయకుడు కూడ అవతారాలు ఎత్తాడా?! వాటి చరిత్ర ఏమిటి?! | Incarnation of Ganesha

Like Lord Vishnu, Ganesha Also Took Incarnations? శ్రీ మహావిష్ణువు లాగే వినాయకుడు కూడ అవతారాలు ఎత్తాడా?! విష్ణుమూర్తిలాగే వినాయ‌కుడు కూడా అవ‌తారాలు ఉన్నాయని అని మీకు తెలుసా..? మనం ఏ పూజ మొదలుపెట్టిన, ఏ కార్యం తలపెట్టిన ముందు గా ఆ విఘ్నేశ్వరునికి పూజ చేస్తాం. మొదటి పూజ చేయకపోతే అయానికి కొపం వస్తుంది. అందుకే ఏ పూజ లొనైన మొదటి పూజ ఆయానే అందుకుంటాడు. ఆ విఘ్నేశ్వరునికి ఆరాధిస్తే, ఏ సమస్యలు లేకుండా … Continue reading శ్రీ మహావిష్ణువు లాగే వినాయకుడు కూడ అవతారాలు ఎత్తాడా?! వాటి చరిత్ర ఏమిటి?! | Incarnation of Ganesha