ఋతు సమస్యలకు చక్కని పరిష్కారం బద్ధ కోణాసనం | Mudras for Instant Relief From Menstrual Pain in Telugu

0
10254
ఋతు సమస్యలకు చక్కని పరిష్కారం బద్ధ కోణాసనం
ఋతు సమస్యలకు చక్కని పరిష్కారం బద్ధ కోణాసనం | Mudras for Instant Relief From Menstrual Pain in Telugu

 Mudras for Instant Relief From Menstrual Pain – ఆడవారు నిత్య జీవనం లో ఎదుర్కొనే ఋతు సమస్యలకు బద్ధ కోణాసనం చక్కని పరిష్కారం. బద్ధ కోణాసనాన్నే బటర్ ఫ్లై పోస్ (butter fly pose) అంటారు. అతి సులభమైన ఈ ఆసనం వలన ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి.

Next

2. బద్ధ కోణాసనం ఎలా వేయాలి..? 

  • కాళ్ళను ముందుకు జాపి వెన్ను నిటారుగా ఉండేలా కూర్చోవాలి.
  • మెల్లిగా మోకాళ్ళ దగ్గర వంచి కాళ్ళను మీ వైపుగా మడవాలి.
  • రెండు అరిపాదాలూ ఒకదానికి ఒకటి తాకేలా దగ్గరికి తీసుకురావాలి.
  • అరిపాదాలు విడివడకుండా రెండు చేతులతో వాటిని పట్టుకుని ఉండాలి.
  • మెల్లిగా మోకాలి భాగం నేలకు ఆనించడానికి ప్రయత్నించాలి. (పైన పటం లో చూడండి)
  • సీతాకొక చిలుక రెక్కల లాగా కాళ్ళను (మోకాలి భాగాలను పైకి కిందకూ) ఆడించాలి.
  • ఆసనం చేస్తున్నంత సేపూ ఊపిరిని దీర్ఘంగా తీసుకుంటూ వదలాలి.
  • ఇలా రోజుకు కనీసం పది నిముషాలు సాధన చేయడం మంచిది.
Promoted Content
Next

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here