ఋణ భాదలు తొలగడానికి మార్గం | Debt Redemption Stotram in Telugu

4
33250
lord-narsimha-with-lakshmi-bhakthishakthi
ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం

ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం

Debt Redemption Stotram in Telugu – ఋణ భాదలు తొలగడానికి ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం

ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం

దేవతా కార్య సిద్ధ్యర్థం సభా స్తంభ సముద్భవమ్ |
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే ||

లక్ష్మ్యాలింగిత వామాంగం భక్తానాం వరదాయకమ్ |
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే ||

ఆంత్ర మాలాధరం శంఖ చక్రాబ్జాయుధ ధారిణం |
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే ||

స్మరణాత్ సర్వపాపఘ్నం కద్రూజవిషనాశనమ్ |
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే ||

సింహనాదేన మహతా దిగ్దంతిభయనాశనమ్ |
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే ||

ప్రహ్లాద వరదం శ్రీశం దైత్యేశ్వర విదారిణమ్ |
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే ||

క్రూరగ్రహైః పీడితానాం భక్తానామభయప్రదమ్ |
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే ||

వేద వేదాంత యజ్ఞేశం బ్రహ్మ రుద్రాది వందితమ్ |
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే ||

య ఇదం పఠతే నిత్యం ఋణమోచన సంజ్ఞితమ్ |
అనృణే జాయతే సత్యో ధనం శీఘ్రమవాప్నుయాత్ ||

Hymns & Stotras

ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం – Runa Vimochana Ganesha Stotram in Telugu

Runa Mochaka Angaraka (Mangala) Stotram

ఋణ విమోచన అంగారక స్తోత్రం – Runa Vimochana Angaraka Stotram

ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం | Sri Narasimha Runa Vimochana Stotram

Sri Dattatreya Stotram – Guru Dattatreya Stotram

ఋణ భాదలు తొలగడానికి మార్గం | Debt redemption Stotram in Telugu

Mantra to clear debts

Which mantra should we chant in order to get rid of debts?

అప్పులు తీరేందుకు చదవాల్సిన స్తోత్రం ఏమిటి? | Mantra to Get Rid of All Debts in Telugu

ఋణ విమోచన అంగారక స్తోత్రం – Runa Vimochana Angaraka Stotram

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here