ఋణ భాదలు తొలగడానికి మార్గం | Debt Redemption Stotram in Telugu

ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం Debt Redemption Stotram in Telugu – ఋణ భాదలు తొలగడానికి ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం దేవతా కార్య సిద్ధ్యర్థం సభా స్తంభ సముద్భవమ్ | శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || లక్ష్మ్యాలింగిత వామాంగం భక్తానాం వరదాయకమ్ | శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే || ఆంత్ర మాలాధరం శంఖ చక్రాబ్జాయుధ ధారిణం | శ్రీ నృసింహం … Continue reading ఋణ భాదలు తొలగడానికి మార్గం | Debt Redemption Stotram in Telugu