భద్రాచలంలో శ్రీ రామచంద్ర స్వామి వారి మూల విగ్రహం రహస్యాలు మీకు తెలుసా?!

0
720
Mysteries of the original idol of Sri Ramachandra Swamy at Bhadrachalam
Secrete Behind Original Idol of Sri Ramachandra Swamy at Bhadrachalam

Mysteries of the Original Idol of Sri Ramachandra Swamy at Bhadrachalam

1భద్రాచలంలోని శ్రీ రామచంద్ర స్వామి వారి మూల విగ్రహం విశేషాలు

భద్రుడు అనే ఋషి శ్రీ రాముడిని ఒక వరం అడిగాడు.

Back