2. భగళా ముఖీ దేవి – దశమహావిద్యలు | Bhagalamukhi Devi Dasamahavidya in Telugu

0
8692
bhagalaamukhi
2. భగళా ముఖీ దేవి – దశమహావిద్యలు | Bhagalamukhi Devi Dasamahavidya in Telugu
Back

1. భగలాముఖీ జయంతి

వైశాఖ శుక్ల అష్టమి భగలాముఖీదేవి అవతరించిన రోజు  ఆరోజుని భగళా ముఖి జయంతిగా జరుపుకుంటారు. తాంత్రిక ఉపాసనలలో భగళాముఖీ దేవి స్థానం చాలా విశిష్టమైనది.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here