భగవన్మానసపూజా – Bhagavan manasa pooja

0
84

Bhagavan manasa pooja

హృదంభోజే కృష్ణః సజలజలదశ్యామలతనుః
సరోజాక్షః స్రగ్వీ ముకుటకటకాద్యాభరణవాన్ |
శరద్రాకానాథప్రతిమవదనః శ్రీమురలికాం
వహన్ ధ్యేయో గోపీగణపరివృతః కుంకుమచితః || ౧ ||

పయోఽంభోధేర్ద్వీపాన్మమ హృదయమాయాహి భగవన్
మణివ్రాతభ్రాజత్కనకవరపీఠం భజ హరే |
సుచిహ్నౌ తే పాదౌ యదుకులజ నేనేజ్మి సుజలైః
గృహాణేదం దూర్వాఫలజలవదర్ఘ్యం మురరిపో || ౨ ||

త్వమాచామోపేంద్ర త్రిదశసరిదంభోఽతిశిశిరం
భజస్వేమం పంచామృతఫలరసాప్లావమఘహన్ |
ద్యునద్యాః కాలింద్యా అపి కనకకుంభస్థితమిదం
జలం తేన స్నానం కురు కురు కురుష్వాచమనకమ్ || ౩ ||

తటిద్వర్ణే వస్త్రే భజ విజయకాంతాధిహరణ
ప్రలంబారిభ్రాతర్మృదులముపవీతం కురు గలే |
లలాటే పాటీరం మృగమదయుతం ధారయ హరే
గృహాణేదం మాల్యం శతదళతులస్యాదిరచితమ్ || ౪ ||

దశాంగం ధూపం సద్వరద చరణాగ్రేఽర్పితమిదం
ముఖం దీపేనేందుప్రభవిరజసం దేవ కలయే |
ఇమౌ పాణీ వాణీపతినుత సకర్పూరరజసా
విశోధ్యాగ్రే దత్తం సలిలమిదమాచామ నృహరే || ౫ ||

సదా తృప్తాన్నం షడ్రసవదఖిలవ్యంజనయుతం
సువర్ణామత్రే గోఘృతచషకయుక్తే స్థితమిదమ్ |
యశోదాసూనో తత్పరమదయయాశాన సఖిభిః
ప్రసాదం వాంఛద్భిః సహ తదను నారం పిబ విభో || ౬ ||

సచూర్ణం తాంబూలం ముఖశుచికరం భక్షయ హరే
ఫలం స్వాదు ప్రీత్యా పరిమలవదాస్వాదయ చిరమ్ |
సపర్యాపర్యాత్యై కనకమణిజాతం స్థితమిదం
ప్రదీపైరారార్తి జలధితనయాశ్లిష్ట రచయే || ౭ ||

విజాతీయైః పుష్పైరతిసురభిర్బిల్వతులసీ
యుతైశ్చేమం పుష్పాంజలిమజిత తే మూర్ధ్ని నిదధేస్ |
తవ ప్రాదక్షిణ్యక్రమణమఘవిధ్వంసి రచితం
చతుర్వారం విష్ణో జనిపథగతశ్చాంతవిదుషా || ౮ ||

నమస్కారోఽష్టాంగః సకలదురితధ్వంసనపటుః
కృతం నృత్యం గీతం స్తుతిరపి రమాకాంత త ఇయమ్ |
తవ ప్రీత్యై భూయాదహమపి చ దాసస్తవ విభో
కృతం ఛిద్రం పూర్ణం కురు కురు నమస్తేఽస్తు భగవన్ || ౯ ||

సదా సేవ్యః కృష్ణః సజలఘననీలః కరతలే
దధానో దధ్యన్నం తదను నవనీతం మురలికామ్ |
కదాచిత్కాంతానాం కుచకలశపత్రాలిరచనా
సమాసక్తః స్నిగ్ధైః సహ శిశువిహారం విరచయన్ || ౧౦ ||

 

“మీ ఆధ్యాత్మిక సాధనకు సహాయం చేయటానికి మన హరి ఓం యాప్ ని అందిస్త్నుం.”

 

ఇకపై మీ వ్యక్తి గత సమస్యల పరిష్కారానికి, ముహూర్తాలకు, మంచిరోజుల నిర్ణయానికి మీ వ్యక్తిగత వివరాలను బట్టి మేము ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గాంచిన జ్యోతిష్యులతో, మీ ప్రశ్నకు జవాబు సూచిస్తాము.

వీటితో పాటు ప్రతి రోజు పంచాంగం, రాశిఫలాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం, నీతి కథలు, మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మన Hari Om App ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు ఇప్పటికే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కోసం ఖచితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి

Android

iOS


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here