భవానీ భుజంగ ప్రయత స్తోత్రం – Bhavani Bhujanga Prayata Stotram in Telugu

0
1412
 Bhavani bhujanga Prayata stotram in Telugu
భవానీ భుజంగప్రయత స్తోత్రం – Bhavani Bhujanga Prayata Stotram in Telugu

Bhavani Bhujanga Prayata Stotram Lyrics

షడాధారపంకేరుహాంతర్విరాజత్సుషుమ్నాంతరాలేఽతితేజోల్లసంతీమ్ |
సుధామండలం ద్రావయంతీ పిబంతీం సుధామూర్తిమీడే చిదానందరూపామ్ || ౧ ||

జ్వలత్కోటిబాలార్కభాసారుణాంగీం సులావణ్యశృంగారశోభాభిరామామ్ |
మహాపద్మకింజల్కమధ్యే విరాజత్త్రికోణే నిషణ్ణాం భజే శ్రీభవానీమ్ || ౨ ||

క్వణత్కింకిణీనూపురోద్భాసిరత్నప్రభాలీఢలాక్షార్ద్రపాదాబ్జయుగ్మం
అజేశాచ్యుతాద్యైః సురైః సేవ్యమానం మహాదేవి మన్మూర్ధ్ని తే భావయామి || ౩ ||

సుశోణాంబరాబద్ధనీవీవిరాజన్మహారత్నకాంచీకలాపం నితంబమ్ |
స్ఫురద్దక్షిణావర్తనాభిం చ తిస్రో వలీరంబ తే రోమరాజిం భజేఽహమ్ || ౪ ||

లసద్వృత్తముత్తుంగమాణిక్యకుంభోపమశ్రీ స్తనద్వంద్వమంబాంబుజాక్షి |
భజే దుగ్ధపూర్ణాభిరామం తవేదం మహాహారదీప్తం సదా ప్రస్నుతాస్యమ్ || ౫ ||

శిరీషప్రసూనోల్లసద్బాహుదండైర్జ్వలద్బాణకోదండపాశాంకుశైశ్చ |
చలత్కంకణోదారకేయూరభూషోజ్జ్వలద్భిర్లసంతీం భజే శ్రీభవానీమ్ || ౬ ||

శరత్పూర్ణచంద్రప్రభాపూర్ణబింబాధరస్మేరవక్త్రారవిందాం సుశాంతాం
సురత్నావళీహారతాటంకశోభాం మహాసుప్రసన్నాం భజే శ్రీభవానీమ్ || ౭ ||

సునాసాపుటం సుందరభ్రూలలాటం తవౌష్ఠశ్రియం దానదక్షం కటాక్షమ్ |
లలాటే లసద్గంధకస్తూరిభూషం స్ఫురచ్ఛ్రీముఖాంభోజమీడేఽహమంబ || ౮ ||

చలత్కుంతలాంతర్భ్రమద్భృంగబృందం ఘనస్నిగ్ధధమ్మిల్లభూషోజ్జ్వలం తే |
స్ఫురన్మౌళిమాణిక్యబద్ధేందురేఖా విలాసోల్లసద్దివ్యమూర్ధానమీడే || ౯ ||

ఇతి శ్రీభవాని స్వరూపం తవేదం ప్రపంచాత్పరం చాతిసూక్ష్మం ప్రసన్నమ్
స్ఫురత్వంబ బింబస్య మే హృత్సరోజే సదా వాఙ్మయం సర్వతేజోమయం చ || ౧౦ ||

గణేశాభిముఖ్యాఖిలైః శక్తిబృందైర్వృతాం వై స్ఫురచ్చక్రరాజోల్లసంతీమ్ |
పరాం రాజరాజేశ్వరి త్రైపురి త్వాం శివాంకోపరిస్థాం శివాం భావయామి || ౧౧ ||

త్వమర్కస్త్వమిందుస్త్వమగ్నిస్త్వమాపస్త్వమాకాశభూవాయవస్త్వం మహత్త్వం|
త్వదన్యో న కశ్చిత్ప్రకాశోఽస్తి సర్వం సదానందసంవిత్స్వరూపం భజేఽహం || ౧౨ ||

శ్రుతీనామగమ్యో సువేదాగమజ్ఞా మహిమ్నో న జానంతి పారం తవాంబ |
స్తుతిం కర్తుమిచ్ఛామి తే త్వం భవాని క్షమస్వేదమత్ర ప్రముగ్ధః కిలాఽహమ్ || ౧౩ ||

గురుస్త్వం శివస్త్వం చ శక్తిస్త్వమేవ త్వమేవాసి మాతా పితా చ త్వమేవ |
త్వమేవాసి విద్యా త్వమేవాసి బుద్ధిర్గతిర్మే మతిర్దేవి సర్వం త్వమేవ || ౧౪ ||

శరణ్యే వరేణ్యే సుకారుణ్యమూర్తే హిరణ్యోదరాద్యైరగణ్యే సుపుణ్యే |
భవారణ్యభీతేశ్చ మాం పాహి భద్రే నమస్తే నమస్తే నమస్తే భవాని || ౧౫ ||

ఇతీమాం మహచ్ఛ్రీభవానీభుజంగం స్తుతిం యః పఠేద్భక్తియుక్తశ్చ తస్మై |
స్వకీయం పదం శాశ్వతం వేదసారం శ్రియం చాష్టసిద్ధిం భవానీ దదాతి || ౧౬ ||

భవానీ భవానీ భవానీ త్రివారం హ్యుదారం ముదా సర్వదా యే జపంతి |
న శోకం న మోహం న పాపం న భీతిః కదాచిత్కథంచిత్కుతశ్చిజ్జనానామ్ || ౧౭ ||

Download PDF here Bhavani bhujangaprayata stotram – భవానీ భుజంగప్రయత స్తోత్రం

విష్ణు భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం – Vishnu Bhujanga Prayata Stotram in Telugu

Sharada bhujanga prayata ashtakam

Vishnu Bhujanga Prayata Stotram

Devi Bhujanga Stotram

Shiva Bhujanga Stotram | Shiva Bhujanga Prayatha Stotram

Sri Amba Bhujanga Pancharatna Stotram

శ్రీ గాయత్రీ భుజంగ స్తోత్రం – Sri Gayatri Bhujanga Stotram in Telugu

భవానీ భుజంగప్రయత స్తోత్రం – Bhavani bhujangaprayata stotram in Telugu

సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం – Subrahmanya (Bhujangam) Ashtakam in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here