భవానీ భుజంగ ప్రయత స్తోత్రం – Bhavani Bhujanga Prayata Stotram in Telugu

Bhavani Bhujanga Prayata Stotram Lyrics షడాధారపంకేరుహాంతర్విరాజత్సుషుమ్నాంతరాలేఽతితేజోల్లసంతీమ్ | సుధామండలం ద్రావయంతీ పిబంతీం సుధామూర్తిమీడే చిదానందరూపామ్ || ౧ || జ్వలత్కోటిబాలార్కభాసారుణాంగీం సులావణ్యశృంగారశోభాభిరామామ్ | మహాపద్మకింజల్కమధ్యే విరాజత్త్రికోణే నిషణ్ణాం భజే శ్రీభవానీమ్ || ౨ || క్వణత్కింకిణీనూపురోద్భాసిరత్నప్రభాలీఢలాక్షార్ద్రపాదాబ్జయుగ్మం అజేశాచ్యుతాద్యైః సురైః సేవ్యమానం మహాదేవి మన్మూర్ధ్ని తే భావయామి || ౩ || సుశోణాంబరాబద్ధనీవీవిరాజన్మహారత్నకాంచీకలాపం నితంబమ్ | స్ఫురద్దక్షిణావర్తనాభిం చ తిస్రో వలీరంబ తే రోమరాజిం భజేఽహమ్ || ౪ || లసద్వృత్తముత్తుంగమాణిక్యకుంభోపమశ్రీ స్తనద్వంద్వమంబాంబుజాక్షి | భజే దుగ్ధపూర్ణాభిరామం … Continue reading భవానీ భుజంగ ప్రయత స్తోత్రం – Bhavani Bhujanga Prayata Stotram in Telugu