భీష్మ అష్టమి తర్పణ శ్లోకం – Bheeshma Ashtami Tarpana Slokam

0
760

భీష్మ అష్టమి తర్పణ శ్లోకం – Bheeshma Ashtami Tarpana Slokam

వయ్యాఘ్రపత్ర గోత్రాయ సాంకృత్య ప్రవరాయ చ |
గంగాపుత్రాయ భీష్మాయ ఆజన్మబ్రహ్మచారిణే |
అపుత్రాయ దదామ్యేతదుదకం భీష్మవర్మణే |
వసునామవతారాయ శంతనోరాత్మజాయ చ |
అర్ఘ్యం దదామి భీష్మాయ ఆబాల్యబ్రహ్మచారిణే ||

Download PDF here Bheeshma Ashtami Tarpana Slokam – భీష్మ అష్టమి తర్పణ శ్లోకం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here