హనుమంతుని జననం | Birth Of Hanuman In Telugu

హనుమాన్ జయంతి కలౌ కపి వినాయకౌ అంటారు. అంటే కలికాలం లో హనుమంతుడూ వినాయకుడూ సులభసాధ్యులని అర్థం. హనుమంతుడు సకల భయాలనూ దూరం చేసి, బలాన్నీ ధైర్యాన్నీ ప్రసాదిస్తాడు. శ్రీ రామనామం ఎక్కడైతే వినిపిస్తుందో ఆ చోట హనుమంతుడు బాష్పలోచనుడై ముకుళిత హస్తాలతో ఉంటాడట. చైత్ర మాసం లో పౌర్ణమినాడు కొన్ని ప్రాంతాలలో హనుమంతుని జయంతిని నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా హనుమంతుని జనన వృత్తాంతాన్ని తెలుసుకుందాం. హనుమంతుని జననం దేవలోకం లో పుంజికస్థల అనే అప్సరస ఉండేది. … Continue reading హనుమంతుని జననం | Birth Of Hanuman In Telugu