మూత్రాశయంలో రాళ్ళు కరగుటకు | Bladder Stones Treatment in Telugu

0
19987
bladder stones treatment
bladder stones treatment

bladder stones treatment

ఉదయం, సాయంత్రం ఒకచిన్న గ్హాసు ముల్లంగిరసం తీసుకొనవలయును. రసము తీసుకున్న అర్థగంట తర్వాత ఉదయం, సాయం త్రం ఒకటిన్నర గ్రాము యమక్షార చూర్ణము ఒక గ్లాసు మజ్జిగలో వేసుకొని తీసుకొన వలయును.

మరియొకటి- అరటిచెట్టు లోపలఉండే తెల్లని బోదెను రెండుఅంగుళముల ముక్క తీసుకొని నమిలి మింగవలయును. (ఉదయం, సాయం త్రం) ఇలాచేసిన మూత్రాశయంలో రాళ్ళు కరుగును.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here