Brahma Kruta Sri Varaha Stuti Lyrics In Telugu | శ్రీ వరాహ స్తుతిః (బ్రహ్మాది కృతం)

Brahma Kruta Sri Varaha Stuti Lyrics In Telugu PDF శ్రీ వరాహ స్తుతిః (బ్రహ్మాది కృతం) జయ దేవ మహాపోత్రిన్ జయ భూమిధరాచ్యుత | హిరణ్యాక్షమహారక్షోవిదారణవిచక్షణ || ౧ || త్వమనాదిరనంతశ్చ త్వత్తః పరతరో న హి | త్వమేవ సృష్టికాలేఽపి విధిర్భూత్వా చతుర్ముఖః || ౨ || సృజస్యేతజ్జగత్సర్వం పాసి విశ్వం సమంతతః | కాలాగ్నిరుద్రరూపీ చ కల్పాన్తే సర్వజంతుషు || ౩ || అంతర్యామీ భవన్ దేవ సర్వకర్తా త్వమేవ హి … Continue reading Brahma Kruta Sri Varaha Stuti Lyrics In Telugu | శ్రీ వరాహ స్తుతిః (బ్రహ్మాది కృతం)