Brahmanaspati suktam in Telugu | బ్రహ్మణస్పతి సూక్తమ్

0
120
Brahmanaspati suktam Lyrics in Telugu
Brahmanaspati suktam Lyrics With Meaning in Telugu

Brahmanaspati suktam Lyrics in Telugu

బ్రహ్మణస్పతి సూక్తమ్

(ఋ.వే.౨.౨౩.౧)
గ॒ణానా”o త్వా గ॒ణప॑తిం హవామహే
క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమమ్ |
జ్యే॒ష్ఠ॒రాజ॒o బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణస్పత॒
ఆ న॑: శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑: సీద॒ సాద॑నమ్ ||

(ఋ.వే.౧.౧౮.౧)
సో॒మాన॒o స్వర॑ణం కృణు॒హి బ్ర”హ్మణస్పతే |
క॒క్షీవ॑న్త॒o య ఔ॑శి॒జః || ౧
యో రే॒వాన్ యో అ॑మీవ॒హా వ॑సు॒విత్ పు॑ష్టి॒వర్ధ॑నః |
స న॑: సిషక్తు॒ యస్తు॒రః || ౨
మా న॒: శంసో॒ అర॑రుషో ధూ॒ర్తిః ప్రణ॒ఙ్ మర్త్య॑స్య |
రక్షా” ణో బ్రహ్మణస్పతే || ౩
స ఘా” వీ॒రో న రి॑ష్యతి॒ యమిన్ద్రో॒ బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॑: |
సోమో” హి॒నోతి॒ మర్త్య”మ్ || ౪
త్వం తం బ్ర”హ్మణస్పతే॒ సోమ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ॒ మర్త్య”మ్ |
దక్షి॑ణా పా॒త్వంహ॑సః || ౫

(ఋ.వే.౧.౪౦.౧)
ఉత్తి॑ష్ఠ బ్రహ్మణస్పతే దేవ॒యన్త॑స్త్వేమహే |
ఉప॒ ప్ర య”న్తు మ॒రుత॑: సు॒దాన॑వ॒ ఇన్ద్ర॑ ప్రా॒శూర్భ॑వా॒ సచా” || ౬
త్వామిద్ధి స॑హసస్పుత్ర॒ మర్త్య॑ ఉపబ్రూ॒తే ధనే” హి॒తే |
సు॒వీర్య”o మరుత॒ ఆ స్వశ్వ్య॒o దధీ”త॒ యో వ॑ ఆచ॒కే || ౭
ప్రైతు॒ బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॒: ప్ర దే॒వ్యే”తు సూ॒నృతా” |
అచ్ఛా” వీ॒రం నర్య”o ప॒ఙ్క్తిరా”ధసం దే॒వా య॒జ్ఞం న॑యన్తు నః || ౮
యో వా॒ఘతే॒ దదా”తి సూ॒నర॒o వసు॒ స ధ॑త్తే॒ అక్షి॑తి॒ శ్రవ॑: |
తస్మా॒ ఇళా”o సు॒వీరా॒మా య॑జామహే సు॒ప్రతూ॑ర్తిమనే॒హస”మ్ || ౯
ప్ర నూ॒నం బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॒ర్మన్త్ర”o వదత్యు॒క్థ్య”మ్ |
యస్మి॒న్నిన్ద్రో॒ వరు॑ణో మి॒త్రో అ॑ర్య॒మా దే॒వా ఓకా”oసి చక్రి॒రే || ౧౦
తమిద్వో”చేమా వి॒దథే॑షు శ॒oభువ॒o మన్త్ర”o దేవా అనే॒హస”మ్ |
ఇ॒మాం చ॒ వాచ”o ప్రతి॒హర్య॑థా నరో॒ విశ్వే”ద్వా॒మా వో” అశ్నవత్ || ౧౧
కో దే”వ॒యన్త॑మశ్నవ॒జ్జన॒o కో వృ॒క్తబ॑ర్హిషమ్ |
ప్రప్ర॑ దా॒శ్వాన్ప॒స్త్యా”భిరస్థితాన్త॒ర్వావ॒త్ క్షయ”o దధే || ౧౨
ఉప॑ క్ష॒త్రం పృ”ఞ్చీ॒త హన్తి॒ రాజ॑భిర్భ॒యే చి॑త్సుక్షి॒తిం ద॑ధే |
నాస్య॑ వ॒ర్తా న త॑రు॒తా మ॑హాధ॒నే నార్భే” అస్తి వ॒జ్రిణ॑: || ౧౩

(ఋ.వే.౨.౨౩.౧)
గ॒ణానా”o త్వా గ॒ణప॑తిం హవామహే క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమమ్ |
జ్యే॒ష్ఠ॒రాజ॒o బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణస్పత॒ ఆ న॑: శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑: సీద॒ సాద॑నమ్ || ౧౪
దే॒వాశ్చి॑త్తే అసుర్య॒ ప్రచే॑తసో॒ బృహ॑స్పతే య॒జ్ఞియ”o భా॒గమా”నశుః |
ఉ॒స్రా ఇ॑వ॒ సూర్యో॒ జ్యోతి॑షా మ॒హో విశ్వే”షా॒మిజ్జ॑ని॒తా బ్రహ్మ॑ణామసి || ౧౫
ఆ వి॒బాధ్యా” పరి॒రాప॒స్తమా”oసి చ॒ జ్యోతి॑ష్మన్త॒o రథ॑మృ॒తస్య॑ తిష్ఠసి |
బృహ॑స్పతే భీ॒మమ॑మిత్ర॒దమ్భ॑నం రక్షో॒హణ”o గోత్ర॒భిద”o స్వ॒ర్విద”మ్ || ౧౬
సు॒నీ॒తిభి॑ర్నయసి॒ త్రాయ॑సే॒ జన॒o యస్తుభ్య॒o దాశా॒న్న తమంహో” అశ్నవత్ |
బ్ర॒హ్మ॒ద్విష॒స్తప॑నో మన్యు॒మీర॑సి॒ బృహ॑స్పతే॒ మహి॒ తత్ తే” మహిత్వ॒నమ్ || ౧౭
న తమంహో॒ న దు॑రి॒తం కుత॑శ్చ॒న నారా”తయస్తితిరు॒ర్న ద్వ॑యా॒విన॑: |
విశ్వా॒ ఇద॑స్మాద్ధ్వ॒రసో॒ వి బా”ధసే॒ యం సు॑గో॒పా రక్ష॑సి బ్రహ్మణస్పతే || ౧౮
త్వం నో” గో॒పాః ప॑థి॒కృద్వి॑చక్ష॒ణస్తవ॑ వ్ర॒తాయ॑ మ॒తిభి॑ర్జరామహే |
బృహ॑స్పతే॒ యో నో” అ॒భి హ్వరో” ద॒ధే స్వా తం మ॑ర్మర్తు దు॒చ్ఛునా॒ హర॑స్వతీ || ౧౯
ఉ॒త వా॒ యో నో” మ॒ర్చయా॒దనా”గసోఽరాతీ॒వా మర్త॑: సాను॒కో వృక॑: |
బృహ॑స్పతే॒ అప॒ తం వ॑ర్తయా ప॒థః సు॒గం నో” అ॒స్యై దే॒వవీ॑తయే కృధి || ౨౦
త్రా॒తార”o త్వా త॒నూనా॑o హవామ॒హేఽవ॑స్పర్తరధివ॒క్తార॑మస్మ॒యుమ్ |
బృహ॑స్పతే దేవ॒నిదో॒ ని బ॑ర్హయ॒ మా దు॒రేవా॒ ఉత్త॑రం సు॒మ్నమున్న॑శన్ || ౨౧
త్వయా” వ॒యం సు॒వృధా॑ బ్రహ్మణస్పతే స్పా॒ర్హా వసు॑ మను॒ష్యా ద॑దీమహి |
యా నో” దూ॒రే త॒ళితో॒ యా అరా”తయో॒ఽభి సన్తి॑ జ॒oభయా॒ తా అ॑న॒ప్నస॑: || ౨౨
త్వయా” వ॒యము॑త్త॒మం ధీ”మహే॒ వయో॒ బృహ॑స్పతే॒ పప్రి॑ణా॒ సస్ని॑నా యు॒జా |
మా నో” దు॒:శంసో” అభిది॒ప్సురీ॑శత॒ ప్ర సు॒శంసా” మ॒తిభి॑స్తారిషీమహి || ౨౩
అ॒నా॒ను॒దో వృ॑ష॒భో జగ్మి॑రాహ॒వం నిష్ట॑ప్తా॒ శత్రు॒o పృత॑నాసు సాస॒హిః |
అసి॑ స॒త్య ఋ॑ణ॒యా బ్ర”హ్మణస్పత ఉ॒గ్రస్య॑ చిద్దమి॒తా వీ”ళుహ॒ర్షిణ॑: || ౨౪
అదే”వేన॒ మన॑సా॒ యో రి॑ష॒ణ్యతి॑ శా॒సాము॒గ్రో మన్య॑మానో॒ జిఘా”oసతి |
బృహ॑స్పతే॒ మా ప్రణ॒క్ తస్య॑ నో వ॒ధో ని క”ర్మ మ॒న్యుం దు॒రేవ॑స్య॒ శర్ధ॑తః || ౨౫
భరే॑షు॒ హవ్యో॒ నమ॑సోప॒సద్యో॒ గన్తా॒ వాజే”షు॒ సని॑తా॒ ధన”o‍ధనమ్ |
విశ్వా॒ ఇద॒ర్యో అ॑భిది॒ప్స్వో॒ ౩ మృధో॒ బృహ॒స్పతి॒ర్వి వ॑వర్హా॒ రథా”ఁ ఇవ || ౨౬
తేజి॑ష్ఠయా తప॒నీ ర॒క్షస॑స్తప॒ యే త్వా” ని॒దే ద॑ధి॒రే దృ॒ష్టవీ”ర్యమ్ |
ఆ॒విస్తత్ కృ॑ష్వ॒ యదస॑త్ త ఉ॒క్థ్యం ౧ బృహ॑స్పతే॒ వి ప॑రి॒రాపో” అర్దయ || ౨౭
బృహ॑స్పతే॒ అతి॒ యద॒ర్యో అర్హా॑ద్ద్యు॒మద్వి॒భాతి॒ క్రతు॑మ॒జ్జనే”షు |
యద్దీ॒దయ॒చ్ఛవ॑స ఋతప్రజాత॒ తద॒స్మాసు॒ ద్రవి॑ణం ధేహి చి॒త్రమ్ || ౨౮
మా న॑: స్తే॒నేభ్యో॒ యే అ॒భి ద్రు॒హస్ప॒దే ని॑రా॒మిణో” రి॒పవోఽన్నే”షు జాగృ॒ధుః |
ఆ దే॒వానా॒మోహ॑తే॒ వి వ్రయో” హృ॒ది బృహ॑స్పతే॒ న ప॒రః సామ్నో” విదుః || ౨౯
విశ్వే”భ్యో॒ హి త్వా॒ భువ॑నేభ్య॒స్పరి॒ త్వష్టాజ॑న॒త్సామ్న॑:సామ్నః క॒విః |
స ఋ॑ణ॒చిదృ॑ణ॒యా బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॑ర్ద్రు॒హో హ॒న్తా మ॒హ ఋ॒తస్య॑ ధ॒ర్తరి॑ || ౩౦
తవ॑ శ్రి॒యే వ్య॑జిహీత॒ పర్వ॑తో॒ గవా”o గో॒త్రము॒దసృ॑జో॒ యద”ఙ్గిరః |
ఇన్ద్రే॑ణ యు॒జా తమ॑సా॒ పరీ”వృత॒o బృహ॑స్పతే॒ నిర॒పామౌ”బ్జో అర్ణ॒వమ్ || ౩౧
బ్రహ్మ॑ణస్పతే॒ త్వమ॒స్య య॒న్తా సూ॒క్తస్య॑ బోధి॒ తన॑యం చ జిన్వ |
విశ్వ॒o తద్భ॒ద్రం యదవ”న్తి దే॒వా బృ॒హద్వ॑దేమ వి॒దథే॑ సు॒వీరా”: || ౩౨

(ఋ.వే.౨.౨౪.౧)
సేమామ॑విడ్ఢి॒ ప్రభృ॑తి॒o య ఈశి॑షే॒ఽయా వి॑ధేమ॒ నవ॑యా మ॒హా గి॒రా |
యథా” నో మీ॒ఢ్వాన్త్స్తవ॑తే॒ సఖా॒ తవ॒ బృహ॑స్పతే॒ సీష॑ధ॒: సోత నో” మ॒తిమ్ || ౩౩
యో నన్త్వా॒న్యన॑మ॒న్న్యోజ॑సో॒తాద॑ర్దర్మ॒న్యునా॒ శమ్బ॑రాణి॒ వి |
ప్రాచ్యా”వయ॒దచ్యు॑తా॒ బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॒రా చావి॑శ॒ద్వసు॑మన్త॒o వి పర్వ॑తమ్ || ౩౪
తద్దే॒వానా”o దే॒వత॑మాయ॒ కర్త్వ॒మశ్ర॑థ్నన్ దృ॒ళహావ్ర॑దన్త వీళి॒తా |
ఉద్గా ఆ”జ॒దభి॑న॒ద్బ్రహ్మ॑ణా వ॒లమగూ”హ॒త్తమో॒ వ్య॑చక్షయ॒త్ స్వ॑: || ౩౫
అశ్మా”స్యమవ॒తం బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॒ర్మధు॑ధారమ॒భి యమోజ॒సాతృ॑ణత్ |
తమే॒వ విశ్వే” పపిరే స్వ॒ర్దృశో” బ॒హు సా॒కం సి॑సిచు॒రుత్స॑ము॒ద్రిణ”మ్ || ౩౬
సనా॒ తా కా చి॒ద్భువ॑నా॒ భవీ”త్వా మా॒ద్భిః శ॒రద్భి॒ర్దురో” వరన్త వః |
అయ॑తన్తా చరతో అ॒న్యద”న్య॒దిద్యా చ॒కార॑ వ॒యునా॒ బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॑: || ౩౭
అ॒భి॒నక్ష”న్తో అ॒భి యే తమా”న॒శుర్ని॒ధిం ప॑ణీ॒నాం ప॑ర॒మం గుహా” హి॒తమ్ |
తే వి॒ద్వాంస॑: ప్రతి॒చక్ష్యానృ॑తా॒ పున॒ర్యత॑ ఉ॒ ఆయ॒న్తదుదీ”యురా॒విశ॑మ్ || ౩౮
ఋ॒తావా”నః ప్రతి॒చక్ష్యానృ॑తా॒ పున॒రాత॒ ఆ త॑స్థుః క॒వయో” మ॒హస్ప॒థః |
తే బా॒హుభ్యా॑o ధమి॒తమ॒గ్నిమశ్మ॑ని॒ నకి॒: షో అ॒స్త్యర॑ణో జ॒హుర్హి త”మ్ || ౩౯
ఋ॒తజ్యే”న క్షి॒ప్రేణ॒ బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॒ర్యత్ర॒ వష్టి॒ ప్ర తద॑శ్నోతి॒ ధన్వ॑నా |
తస్య॑ సా॒ధ్వీరిష॑వో॒ యాభి॒రస్య॑తి నృ॒చక్ష॑సో దృ॒శయే॒ కర్ణ॑యోనయః || ౪౦
స స”oన॒యః స వి॑న॒యః పు॒రోహి॑త॒: స సుష్టు॑త॒: స యు॒ధి బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॑: |
చా॒క్ష్మో యద్వాజ॒o భర॑తే మ॒తీ ధనాఽఽదిత్సూర్య॑స్తపతి తప్య॒తుర్వృథా” || ౪౧
వి॒భు ప్ర॒భు ప్ర॑థ॒మం మే॒హనా”వతో॒ బృహ॒స్పతే”: సువి॒దత్రా॑ణి॒ రాధ్యా॑ |
ఇ॒మా సా॒తాని॑ వే॒న్యస్య॑ వా॒జినో॒ యేన॒ జనా” ఉ॒భయే” భుఞ్జ॒తే విశ॑: || ౪౨
యోఽవ॑రే వృ॒జనే” వి॒శ్వథా” వి॒భుర్మ॒హాము॑ ర॒ణ్వః శవ॑సా వ॒వక్షి॑థ |
స దే॒వో దే॒వాన్ప్రతి॑ పప్రథే పృ॒థు విశ్వేదు॒ తా ప॑రి॒భూర్బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॑: || ౪౩
విశ్వ”o స॒త్యం మ॑ఘవానా యు॒వోరి॒దాప॑శ్చ॒న ప్ర మి॑నన్తి వ్ర॒తం వా॑మ్ |
అచ్ఛే”న్ద్రాబ్రహ్మణస్పతీ హ॒విర్నోఽన్న॒o యుజే”వ వా॒జినా” జిగాతమ్ || ౪౪
ఉ॒తాశి॑ష్ఠా॒ అను॑ శృణ్వన్తి॒ వహ్న॑యః స॒భేయో॒ విప్రో” భరతే మ॒తీ ధనా” |
వీ॒ళు॒ద్వేషా॒ అను॒ వశ॑ ఋ॒ణమా”ద॒దిః స హ॑ వా॒జీ స॑మి॒థే బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॑: || ౪౫
బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతే”రభవద్యథావ॒శం స॒త్యో మ॒న్యుర్మహి॒ కర్మా” కరిష్య॒తః |
యో గా ఉ॒దాజ॒త్స ది॒వే వి చా”భజన్ మ॒హీవ॑ రీ॒తిః శవ॑సాసర॒త్పృథ॑క్ || ౪౬
బ్రహ్మ॑ణస్పతే సు॒యమ॑స్య వి॒శ్వహా” రా॒యః స్యా”మ ర॒థ్యో॒ ౩ వయ॑స్వతః |
వీ॒రేషు॑ వీ॒రాఁ ఉప॑ పృఙ్ధి న॒స్త్వం యదీశా”నో॒ బ్రహ్మ॑ణా॒ వేషి॑ మే॒ హవ॑మ్ || ౪౭
బ్రహ్మ॑ణస్పతే॒ త్వమ॒స్య య॒న్తా సూ॒క్తస్య॑ బోధి॒ తన॑యం చ జిన్వ |
విశ్వ॒o తద్భ॒ద్రం యదవ”న్తి దే॒వా బృ॒హద్వ॑దేమ వి॒దథే” సు॒వీరా”: || ౪౮

(ఋ.వే.౨.౨౫.౧)
ఇన్ధా”నో అ॒గ్నిం వ॑నవద్వనుష్య॒తః కృ॒తబ్ర”హ్మా శూశువద్రా॒తహ”వ్య॒ ఇత్ |
జా॒తేన॑ జా॒తమతి॒ స ప్ర స॑ర్సృతే॒ యంయ॒o యుజ”o కృణు॒తే బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॑: || ౪౯
వీ॒రేభి॑ర్వీ॒రాన్వ॑నవద్వనుష్య॒తో గోభీ” ర॒యిం ప॑ప్రథ॒ద్బోధ॑తి॒ త్మనా” |
తో॒కం చ॒ తస్య॒ తన॑యం చ వర్ధతే॒ యంయ॒o యుజ”o కృణు॒తే బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॑: || ౫౦
సిన్ధు॒ర్న క్షోద॒: శిమీ”వాఁ ఋఘాయ॒తో వృషే”వ॒ వధ్రీ”oర॒భి వ॒ష్ట్యోజ॑సా |
అ॒గ్నేరి॑వ॒ ప్రసి॑తి॒ర్నాహ॒ వర్త॑వే॒ యంయ॒o యుజ”o కృణు॒తే బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॑: || ౫౧
తస్మా” అర్షన్తి ది॒వ్యా అ॑స॒శ్చత॒: స సత్వ॑భిః ప్రథ॒మో గోషు॑ గచ్ఛతి |
అని॑భృష్టతవిషిర్హ॒న్త్యోజ॑సా॒ యంయ॒o యుజ॑o కృణు॒తే బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॑: || ౫౨
తస్మా॒ ఇద్విశ్వే॑ ధునయన్త॒ సిన్ధ॒వోఽచ్ఛి॑ద్రా॒ శర్మ॑ దధిరే పు॒రూణి॑ |
దే॒వానా”o సు॒మ్నే సు॒భగ॒: స ఏ”ధతే॒ యంయ॒o యుజ”o కృణు॒తే బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॑: || ౫౩

(ఋ.వే.౨.౨౬.౧)
ఋ॒జురిచ్ఛంసో” వనవద్వనుష్య॒తో దే”వ॒యన్నిదదే”వయన్తమ॒భ్య॑సత్ |
సు॒ప్రా॒వీరిద్వ॑నవత్పృ॒త్సు దు॒ష్టర॒o యజ్వేదయ॑జ్యో॒ర్వి భ॑జాతి॒ భోజ॑నమ్ || ౫౪
యజ॑స్వ వీర॒ ప్ర వి॑హి మనాయ॒తో భ॒ద్రం మన॑: కృణుష్వ వృత్ర॒తూర్యే” |
హ॒విష్కృ॑ణుష్వ సు॒భగో॒ యథాస॑సి॒ బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతే॒రవ॒ ఆ వృ॑ణీమహే || ౫౫
స ఇజ్జనే”న॒ స వి॒శా స జన్మ॑నా॒ స పు॒త్రైర్వాజ”o భరతే॒ ధనా॒ నృభి॑: |
దే॒వానా॒o యః పి॒తర॑మా॒వివా”సతి శ్ర॒ద్ధామ॑నా హ॒విషా॒ బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి”మ్ || ౫౬
యో అ॑స్మై హ॒వ్యైర్ఘృ॒తవ॑ద్భి॒రవి॑ధ॒త్ ప్ర తం ప్రా॒చా న॑యతి॒ బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॑: |
ఉ॒రు॒ష్యతీ॒మంహ॑సో॒ రక్ష॑తీ రి॒షో॒o౩ఽహోశ్చి॑దస్మా ఉరు॒చక్రి॒రద్భు॑తః || ౫౭

(ఋ.వే.౭.౯౭.౩)
తము॒ జ్యేష్ఠ॒o నమ॑సా హ॒విర్భి॑: సు॒శేవ॒o బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి”o గృణీషే |
ఇన్ద్ర॒o శ్లోకో॒ మహి॒ దైవ్య॑: సిషక్తు॒ యో బ్రహ్మ॑ణో దే॒వకృ॑తస్య॒ రాజా” || ౫౮

(ఋ.వే.౭.౯౭.౯)
ఇ॒యం వా”o బ్రహ్మణస్పతే సువృ॒క్తిర్బ్రహ్మేన్ద్రా”య వ॒జ్రిణే” అకారి |
అ॒వి॒ష్టం ధియో” జిగృ॒తం పుర”o‍ధీర్జజ॒స్తమ॒ర్యో వ॒నుషా॒మరా”తీః || ౫౯

(ఋ.వే.౧౦.౧౫౫.౨)
చ॒త్తో ఇ॒తశ్చ॒త్తాముత॒: సర్వా” భ్రూ॒ణాన్యా॒రుషీ” |
అ॒రా॒య్య”o బ్రహ్మణస్పతే॒ తీక్ష్ణ॑శృఙ్గోదృ॒షన్ని॑హి || ౬౦
అ॒దో యద్దారు॒ ప్లవ॑తే॒ సిన్ధో”: పా॒రే అ॑పూరు॒షమ్ |
తదా ర॑భస్వ దుర్హణో॒ తేన॑ గచ్ఛ పరస్త॒రమ్ || ౬౧

(ఋ.వే.ఖి.౧౦.౧౨౮.౧౨)
అగ్ని॒ర్యేన॑ వి॒రాజ॑తి సూ॒ర్యో” యేన వి॒రాజ॑తి |
వి॒రాజ్యే”న విరా॒జతి తేనా॒స్మాన్ బ్రహ్మ॑ణస్పతే వి॒రా॑జ సమిధ॒o కు॑రు || ౬౨

(ఋ.వే.౬.౭౫.౧౭)
యత్ర॑ బా॒ణాః స॒మ్పత”న్తి కుమా॒రా వి॑శి॒ఖా ఇ॑వ |
తత్రా” నో॒ బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॒రది॑తి॒: శర్మ॑ యచ్ఛతు వి॒శ్వాహా॒ శర్మ॑ యచ్ఛతు || ౬౩

(ఋ.వే.౧౦.౧౬౪.౪)
యది॑న్ద్ర బ్రహ్మణస్పతేఽభిద్రో॒హం చరా”మసి |
ప్రచే”తా న ఆఙ్గిర॒సో ద్వి॑ష॒తాం పా॒త్వంహ॑సః || ౬౪

(ఋ.వే.౧౦.౧౧౨.౯)
ని షు సీ”ద గణపతే గ॒ణేషు॒ త్వామా”హు॒ర్విప్ర॑తమం కవీ॒నామ్ |
న ఋ॒తే త్వత్క్రి॑యతే॒ కిం చ॒నారే మ॒హామ॒ర్కం మ॑ఘవఞ్చి॒త్రమ॑ర్చ || ౬౫

(ఋ.వే.౧౦.౬౦.౧౨)
అ॒యం మే॒ హస్తో॒ భగ॑వాన॒యం మే॒ భగ॑వత్తరః |
అ॒యం మే॑ వి॒శ్వభే”షజో॒ఽయం శి॒వాభి॑మర్శనః || ౬౬

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: |

Lord Ganesha Other Stotras

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu | శ్రీ గణపతి గకార అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram in Telugu | గకారాది శ్రీ గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం

Heramba Upanishad Lyrics in Telugu | హేరంబోపనిషత్

Samsara Mohana Ganesha Kavacham in Telugu | సంసారమోహన గణేశ కవచం

Santhana Ganapathi Stotram in Telugu | సంతాన గణపతి స్తోత్రం

Sankata Nashana Ganesha Stotram (Deva Krutam) in Telugu | సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం (దేవ కృతం)

Sri Siddhi Vinayaka Stotram in Telugu | శ్రీ సిద్ధివినాయక స్తోత్రం

Shodasa Ganapathi Stavam in Telugu | షోడశ గణపతి స్తవం

Shatru Samharaka Ekadanta Stotram in Telugu | శత్రుసంహారక ఏకదంత స్తోత్రం

Sri Vallabhesha Hrudayam in Telugu | శ్రీ వల్లభేశ హృదయం

Sri Vallabhesha Karavalamba Stotram in Telugu | శ్రీ వల్లభేశ కరావలంబ స్తోత్రం