బుధ స్తోత్రం | Budha Stotram

0
2084

 

బుధ స్తోత్రం | Budha Stotram
బుధ స్తోత్రం | Budha Stotram

Budha Stotram | బుధ స్తోత్రం

 

బుధ స్తోత్రం

 

అథ బుధస్తోత్రమ్ ।

అస్య శ్రీబుధస్తోత్రమహామన్త్రస్య వసిష్ఠ ఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః ।

బుధో దేవతా । బుధప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ।

ధ్యానమ్ ।

భుజైశ్చతుర్భిర్వరదాభయాసిగదం వహన్తం సుముఖం ప్రశాన్తమ్ ।

పీతప్రభం చన్ద్రసుతం సురేఢ్యం సిమ్హే నిషణ్ణం బుధమాశ్రయామి ॥

 

పీతామ్బరః పీతవపుః పీతధ్వజరథస్థితః ।

పీయూషరశ్మితనయః పాతు మాం సర్వదా బుధః ॥ ౧॥

 

సింహవాహం సిద్ధనుతం సౌమ్యం సౌమ్యగుణాన్వితమ్ ।

సోమసూనుం సురారాధ్యం సర్వదం సౌమ్యమాశ్రయే ॥ ౨॥

 

బుధం బుద్ధిప్రదాతారం బాణబాణాసనోజ్జ్వలమ్ ।

భద్రప్రదం భీతిహరం భక్తపాలనమాశ్రయే ॥ ౩॥

 

ఆత్రేయగోత్రసఞ్జాతమాశ్రితార్తినివారణమ్ ।

ఆదితేయకులారాధ్యమాశుసిద్ధిదమాశ్రయే ॥ ౪॥

 

కలానిధితనూజాతం కరుణారసవారిధిమ్ ।

కల్యాణదాయినం నిత్యం కన్యారాశ్యధిపం భజే ॥ ౫॥

 

మన్దస్మితముఖామ్భోజం మన్మథాయుతసున్దరమ్ ।

మిథునాధీశమనఘం మృగాఙ్కతనయం భజే ॥ ౬॥

 

చతుర్భుజం చారురూపం చరాచరజగత్ప్రభుమ్ ।

చర్మఖడ్గధరం వన్దే చన్ద్రగ్రహతనూభవమ్ ॥ ౭॥

 

పఞ్చాస్యవాహనగతం పఞ్చపాతకనాశనమ్ ।

పీతగన్ధం పీతమాల్యం బుధం బుధనుతం భజే ॥ ౮॥

 

బుధస్తోత్రమిదం గుహ్యం వసిష్ఠేనోదితం పురా ।

యః పఠేచ్ఛృణూయాద్వాపి సర్వాభీష్టమవాప్నుయాత్ ॥ ౯॥

ఇతి బుధస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here