చతుశ్శ్లోకీ భాగవతం – Chatusloki Bhagavatam

0
1099

Chatusloki Bhagavatam

శ్రీ భగవానువాచ |

జ్ఞానం పరమగుహ్యం మే యద్విజ్ఞానసమన్వితమ్ |
సరహస్యం తదంగం చ గృహాణ గదితం మయా || ౧ ||

యావానహం యథాభావో యద్రూపగుణకర్మకః |
తథైవ తత్త్వవిజ్ఞానమస్తు తే మదనుగ్రహాత్ || ౨ ||

అహమేవాసమేవాగ్రే నాన్యద్యత్సదసత్పరమ్ |
పశ్చాదహం యదేతచ్చ యోఽవశిష్యేత సోఽస్మ్యహమ్ || ౩ ||

ఋతేఽర్థం యత్ప్రతీయేత న ప్రతీయేత చాత్మని |
తద్విద్యాదాత్మనో మాయాం యథాఽఽభాసో యథా తమః || ౪ ||

యథా మహాంతి భూతాని భూతేషూచ్చావచేష్వను |
ప్రవిష్టాన్యప్రవిష్టాని తథా తేషు న తేష్వహమ్ || ౫ ||

ఏతావదేవ జిజ్ఞాస్యం తత్త్వజిజ్ఞాసునాఽఽత్మనః |
అన్వయవ్యతిరేకాభ్యాం యత్స్యాత్సర్వత్ర సర్వదా || ౬ ||

ఏతన్మతం సమాతిష్ఠ పరమేణ సమాధినా |
భవాన్కల్పవికల్పేషు న విముహ్యతి కర్హిచిత్ || ౭ ||

Download PDF here Chatusloki Bhagavatam – చతుశ్శ్లోకీ భాగవతం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here