గోవు – గంగ | Cow and Ganga Motivational Story in Telugu

0
3897
a800155ba1fa0a79b03789aa91ddbf42
గోవు – గంగ | Cow and Ganga Motivational Story in Telugu

3. వరుణ దేవుడు గౌతముని ప్రార్థనను మన్నించాడా?

వర్షాలు కురిపించమని వరుణ దేవుని ప్రార్థించగా , ఆయన చలించలేదు. గౌతముని ప్రార్థనలు తనను చేరకుండా ఉండాలని సూక్ష్మరూపాన్ని ధరించి వరుణలోకానికి వెళ్లిపోయాడు.

వరుణుడు తన లోకానికి వెళ్లిపోయాడని గౌతముడు తెలుసుకుని అటువైపుగా ప్రయాణం సాగించాడు. గౌతముని రాకను తెలుసుకున్న వరుణుడు తన శ్రద్ధావతీ నగరం చుట్టూ దట్టమైన మేఘాల తో కట్టడి చేశాడు.

మహర్షి వాటిని కూడా తప్పించుకుని వారునుని చేరుకుని నేలకు రమ్మని వేడుకున్నాడు. కానీ వరుణుడు అంగీకరించలేదు.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here