Dakshinamurthy Varnamala Stotram | దక్షిణామూర్తి వర్ణమాలా స్తోత్రం

0
1024

Dakshinamurthy Varnamala Stotram Lyrics in Telugu

Dakshinamurthy Varnamala Stotram Lyrics in Telugu

ఓమిత్యేతద్యస్య బుధైర్నామ గృహీతం యద్భాసేదం భాతి సమస్తం వియదాది |
యస్యాజ్ఞాతః స్వస్వపదస్థా విధిముఖ్యాస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౧ ||

నమ్రాంగాణాం భక్తిమతాం యః పురుషార్థాన్దత్వా క్షిప్రం హంతి చ తత్సర్వవిపత్తీః |
పాదాంభోజాధస్తనితాపస్మృతిమీశం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౨ ||

మోహధ్వస్త్యై వైణికవైయాసికిముఖ్యాః సంవిన్ముద్రాపుస్తకవీణాక్షగుణాన్యమ్ |
హస్తాంభోజైర్బిభ్రతమారాధితవంతస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౩ ||

భద్రారూఢం భద్రదమారాధయితృణాం భక్తిశ్రద్ధాపూర్వకమీశం ప్రణమంతి |
ఆదిత్యా యం వాంఛితసిద్ధ్యై కరుణాబ్ధిం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౪ ||

గర్భాంతఃస్థాః ప్రాణిన ఏతే భవపాశచ్ఛేదే దక్షం నిశ్చితవంతః శరణం యమ్ |
ఆరాధ్యాంఘ్రిప్రస్ఫురదంభోరుహయుగ్మం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౫ ||

వక్త్రం ధన్యాః సంసృతివార్ధేరతిమాత్రాద్భీతాః సంతః పూర్ణశశాంకద్యుతి యస్య |
సేవంతేఽధ్యాసీనమనంతం వటమూలం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౬ ||

తేజఃస్తోమైరంగదసంఘట్టితభాస్వన్మాణిక్యోత్థైర్భాసితవిశ్వో రుచిరైర్యః |
తేజోమూర్తిం ఖానిలతేజఃప్రముఖాబ్ధిం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౭ ||

దధ్యాజ్యాదిద్రవ్యకకర్మాణ్యఖిలాని త్యక్త్వా కాంక్షాం కర్మఫలేష్వత్ర కరోతి |
యజ్జిజ్ఞాసాం రూపఫలార్థీ క్షితిదేవస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౮ ||

క్షిప్రం లోకే యం భజమానః పృథుపుణ్యః ప్రధ్వస్తాధిః ప్రోజ్ఝితసంసృత్యఖిలార్తిః |
ప్రత్యగ్భూతం బ్రహ్మ పరం సంరమతే యస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౯ ||

ణానేత్యేవం యన్మనుమధ్యస్థితవర్ణాన్భక్తాః కాలే వర్ణగృహీత్యై ప్రజపంతః |
మోదంతే సంప్రాప్తసమస్తశ్రుతితంత్రాస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౧౦ ||

మూర్తిశ్ఛాయానిర్జితమందాకినికుందప్రాలేయాంభోరాశిసుధాభూతిసురేభా |
యస్యాభ్రాభా హాసవిధౌ దక్షశిరోధిస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౧౧ ||

తప్తస్వర్ణచ్ఛాయజటాజూటకటాహప్రోద్యద్వీచీవల్లివిరాజత్సురసింధుమ్ |
నిత్యం సూక్ష్మం నిత్యనిరస్తాఖిలదోషం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౧౨ ||

యేన జ్ఞాతేనైవ సమస్తం విదితం స్యా ద్యస్మాదన్యద్వస్తు జగత్యాం శశశృంగమ్ |
యం ప్రాప్తానాం నాస్తి పరం ప్రాప్యమనాదిం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౧౩ ||

మత్తో మారో యస్య లలాటాక్షిభవాగ్నిస్ఫూర్జత్కీలప్రోషితభస్మీకృతదేహః |
తద్భస్మాసీద్యస్య సుజాతః పటవాసస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౧౪ ||

హ్యంభోరాశౌ సంసృతిరూపే లుఠతాం తత్పారం గంతుం యత్పదభక్తిర్దృఢనౌకా |
సర్వారాధ్యం సర్వగమానందపయోనిధిం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౧౫ ||

మేధావీ స్యాదిందువతంసం ధృతవీణం కర్పూరాభం పుస్తకహస్తం కమలాక్షమ్ |
చిత్తే ధ్యాయన్యస్య వపుర్ద్రాంనిమిషార్ధం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౧౬ ||

ధామ్నాం ధామ ప్రౌఢరుచీనాం పరమం యత్సూర్యాదీనాం యస్య స హేతుర్జగదాదేః |
ఏతావాన్యో యస్య న సర్వేశ్వరమీడ్యం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౧౭ ||

ప్రత్యాహారప్రాణనిరోధాదిసమర్థైర్భక్తైర్దాంతైః సంయతచిత్తైర్యతమానైః |
స్వాత్మత్వేన జ్ఞాయత ఏవ త్వరయా యస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౧౮ ||

జ్ఞాంశీభూతాన్ప్రాణిన ఏతాన్ఫలదాతా చిత్తాంతఃస్థః ప్రేరయతి స్వే సకలేఽపి |
కృత్యే దేవః ప్రాక్తనకర్మానుసరః సంస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౧౯ ||

ప్రజ్ఞామాత్రం ప్రాపితసంబిన్నిజభక్తం ప్రాణాక్షాదేః ప్రేరయితారం ప్రణవార్థమ్ |
ప్రాహుః ప్రాజ్ఞా విదితానుశ్రవతత్త్వాస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౨౦ ||

యస్యాంజ్ఞానాదేవ నృణాం సంసృతిబోధో యస్య జ్ఞానాదేవ విమోక్షో భవతీతి |
స్పష్టం బ్రూతే వేదశిరో దేశికమాద్యం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౨౧ ||

ఛన్నేఽవిద్యారూపపటేనైవ చ విశ్వం యత్రాధ్యస్తం జీవపరేశత్వమపీదమ్ |
భానోర్భానుష్వంబువదస్తాఖిలభేదం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౨౨ ||

స్వాపస్వప్నౌ జాగ్రదవస్థాపి న యత్ర ప్రాణశ్వేతః సర్వగతో యః సకలాత్మా |
కూటస్థో యః కేవలసచ్చిత్సుఖరూపస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౨౩ ||

హా హేత్యేవం విస్మయమీయుర్మునిముఖ్యా జ్ఞాతే యస్మిన్స్వాత్మతయానాత్మవిమోహః |
ప్రత్యగ్భూతే బ్రహ్మణి యాతః కథమిత్థం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామి || ౨౪ ||

యైషా రమ్యైర్మత్తమయూరాభిధవృత్తైరాదౌ క్లృప్తా యన్మనువర్ణైర్మునిభంగీ |
తామేవైతాం దక్షిణవక్త్రః కృపయాసావూరీకుర్యాద్దేశికసమ్రాట్ పరమాత్మా || ౨౫ ||

Download PDF here Dakshinamurthy varnamala stotram – దక్షిణామూర్తి వర్ణమాలా స్తోత్రం

Related Posts

Sri Medha Dakshinamurthy Stotram in Telugu | శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రవర్ణపద స్తుతిః

Dakshinamurthy ashtakam

Dakshinamurthy Varnamala Stotram

Sri Dakshinamurthy Stotram 2 in English

Sri Dakshinamurthy Stotram 2 | శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం 2

దక్షిణామూర్త్యష్టకం – Dakshinamurthy ashtakam

Dakshinamurthy Stotram | దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం

Sri Medha Dakshinamurthy Sahasranama Stotram | శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి సహస్ర నామ స్తోత్రం

Dakshinamurthy Stotram in Telugu | దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here