200 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రమాదకరమైన యోగం, ఈ 4 రాశుల వారికి కష్టాలే కష్టాలు | Papakartari Yoga 2023

0
6531
Chaturgun Papakartari Yoga
Chaturgun Papakartari Yoga 2023

Dangerous Chaturgun Papakartari Yoga

1చతుర్గుణ పాపకర్తరి యోగం

చతుర్గుణ పాపకర్తరి యోగం ఎలా ఏర్పడుతుంది (How is Chaturguna Papakartari Yoga Formed?)

గ్రహాలు కదలిక వల్ల శుభ మరియు అశుభ యోగాలను ఏర్పడతాయి. 4 అశుభ గ్రహాలు మధ్య 4 రాశులు ఉన్నప్పుడు ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం వల్ల మానవ జీవితం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. గ్రహాల కదలిక వల్ల ప్రమాదకరమైన యోగా ఏర్పాడింది . ఇది చాలా అశుభకరమైనది గా భావిస్తరు. చతుర్గుణ పాపకర్తరి వల్ల ఈ 4 రాశుల వారికి కష్టాలు తప్పవు. ఒక్కో రాశి గురుంచి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back