దశమహా విద్యా స్తోత్రం

0
8287
dasha maha vidyalu
Dasa Maha Vidya Stotram / దశమహా విద్యా స్తోత్రం

Dasa Maha Vidya Stotram / దశమహా విద్యా స్తోత్రం

॥ దశమహావిద్యాస్తోత్రమ్ ॥

 
ఓం నమస్తే చండికే చండి చండ ముండవినాశిని ।
నమస్తే కాలికే కాలమహాభయవినాశిని ॥ 1॥
శివే రక్ష జగద్ధాత్రి ప్రసీద హరవల్లభే ।
ప్రణమామి జగద్ధాత్రీం జగత్పాలనకారిణీమ్ ॥ 2॥
జగత్ శోభకరీం విద్యాం జగత్సృష్టివిధాయినీమ్ ।
కరాలాం వికటాం ఘోరాం ముండమాలావిభూషితామ్ ॥ 3॥
హరార్చితాం హరారాధ్యాం నమామి హరవల్లభామ్ ।
గౌరీం గురుప్రియాం గౌరవర్ణాలఙ్కారభూషితామ్ ॥ 4॥
హరిప్రియాం మహామాయాం నమామి బ్రహ్మపూజితామ్ ।
సిద్ధాం సిద్ధేశ్వరీం సిద్ధవిద్యాధరఙ్గణైర్యుతామ్ ॥5॥
మన్త్రసిద్ధిప్రదాం యోనిసిద్ధిదాం లిఙ్గశోభితామ్ ।
ప్రణమామి మహామాయాం దుర్గాం దుర్గతినాశినీమ్ ॥ 6॥
ఉగ్రాముగ్రమయీముగ్రతారాముగ్రగణైర్యుతామ్ ।
నీలాం నీలఘనశ్యామాం నమామి నీలసున్దరీమ్ ॥ 7॥
శ్యామాఙ్గీం శ్యామఘటితాం శ్యామవర్ణవిభూషితామ్ ।
ప్రణమామి జగద్ధాత్రీం గౌరీం సర్వార్థసాధినీమ్ ॥ 8॥
విశ్వేశ్వరీం మహాఘోరాం వికటాం ఘోరనాదినీమ్ ।
ఆద్యామాద్యగురోరాద్యామాద్యనాథప్రపూజితామ్ ॥ 9॥
శ్రీం దుర్గాం ధనదామన్నపూర్ణాం పద్మాం సురేశ్వరీమ్ ।
ప్రణమామి జగద్ధాత్రీం చంద్రశేఖరవల్లభామ్ ॥ 10॥
త్రిపురాం సున్దరీం బాలామబలాగణభూషితామ్ ।
శివదూతీం శివారాధ్యాం శివధ్యేయాం సనాతనీమ్ ॥11॥
సున్దరీం తారిణీం సర్వశివాగణవిభూషితామ్ ।
నారాయణీం విష్ణుపూజ్యాం బ్రహ్మవిష్ణుహరప్రియామ్ ॥12॥
సర్వసిద్ధిప్రదాం నిత్యామనిత్యాం గుణవర్జితామ్ ।
సగుణాం నిర్గుణాం ధ్యేయామర్చితాం సర్వసిద్ధిదామ్ ॥ 13॥
విద్యాం సిద్ధిప్రదాం విద్యాం మహావిద్యాం మహేశ్వరీమ్ ।
మహేశభక్తాం మాహేశీం మహాకాలప్రపూజితామ్ ॥ 14॥
ప్రణమామి జగద్ధాత్రీం శుమ్భాసురవిమర్దినీమ్ ।
రక్తప్రియాం రక్తవర్ణాం రక్తబీజవిమర్దినీమ్ ॥ 15॥
భైరవీం భువనాం దేవీం లోలజివ్హాం సురేశ్వరీమ్ ।
చతుర్భుజాం దశభుజామష్టాదశభుజాం శుభామ్ ॥ 16॥
త్రిపురేశీం విశ్వనాథప్రియాం విశ్వేశ్వరీం శివామ్ ।
అట్టహాసామట్టహాసప్రియాం ధూమ్రవినాశినీమ్ ॥ 17॥
కమలాం ఛిన్నభాలాఞ్చ మాతఙ్గీం సురసున్దరీమ్ ।
షోడశీం విజయాం భీమాం ధూమాఞ్చ వగలాముఖీమ్ ॥ 18॥
సర్వసిద్ధిప్రదాం సర్వవిద్యామన్త్రవిశోధినీమ్ ।
ప్రణమామి జగత్తారాం సారాఞ్చ మన్త్రసిద్ధయే ॥ 19॥
ఇత్యేవఞ్చ వరారోహే స్తోత్రం సిద్ధికరం పరమ్ ।
పఠిత్వా మోక్షమాప్నోతి సత్యం వై గిరినన్దిని ॥ 20॥
ఇతి దశమహావిద్యాస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here