Mantra Garbha Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu | మంత్ర గర్భ దత్తాత్రేయ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

0
1550

13335289_1307082149320636_1116463207_n

Mantra Garbha Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram Telugu Lyrics

మంత్రగర్భ దత్తాత్రేయ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

 

ఓఙ్కారతత్త్వరూపాయదివ్యజ్ఞానాత్మనేనమః।నభోతీతమహాధామ్నఐన్ద్ర్యృధ్యాఓజసేనమః॥౧॥

నష్టమత్సరగమ్యాయాగమ్యాచారాత్మవర్త్మనే।మోచితామేధ్యకృతయేఱ్హీమ్బీజశ్రాణితశ్రియే॥౨॥

మోహాదివిభ్రమాన్తాయబహుకాయధరాయచ।

భత్తదుర్వైభవఛేత్రేక్లీమ్బీజవరజాపినే॥౩॥

భవహే- తువినాశాయరాజచ్ఛోణాధరాయచ।

గతిప్రకమ్పితాణ్డాయచారువ్యహతబాహవే॥౪॥

గతగ- ర్వప్రియాయాస్తుయమాదియతచేతసే।వశితాజాతవశ్యాయముణ్డినేఅనసూయవే॥౫॥

వదద్వ- రేణ్యవాగ్జాలా-విస్పృష్టవివిధాత్మనే।

తపోధనప్రసన్నాయే-డాపతిస్తుతకీర్తయే॥౬॥

తేజోమణ్యన్తరఙ్గాయా-ద్మరసద్మవిహాపనే।

ఆన్తరస్థానసంస్థాయాయైశ్వర్యశ్రౌతగీతయే॥౭॥

వాతాదిభయయుగ్భావ-హేతవేహేతుబేతవే।జగదాత్మాత్మభూతాయవిద్విషత్షట్కఘాతినే॥౮॥

సురవ-ర్గోద్ధృతేభృత్యాఅసురావాసభేదినే।

నేత్రేచనయనాక్ష్ణేచిచ్చేతనాయమహాత్మనే॥౯॥

దేవాధిదేవదేవాయవసుధాసురపాలినే।

యాజినామగ్రగణ్యాయద్రామ్బీజజపతుష్టయే॥౧౦॥

వాసనావనదావాయధూలియుగ్దేహమాలినే।

యతిసంన్యాసిగతయేదత్తాత్రేయేతిసంవిదే॥౧౧॥

యజనాస్యభుజేజాయతారకావాసగామినే।

మహాజవాస్పృగ్రూపాయా-త్తాకారాయవిరూపిణే॥౧౨॥

నరాయధీప్రదీపాయయశస్వియశసేనమః।హారిణేచోజ్వలాఙ్గాయాత్రేస్తనూజాయసమ్భవే॥౧౩॥

మోచితామరసఙ్ఘాయధీమతాంధీరకాయచ।బలిష్ఠవిప్రలభ్యాయయాగహోమప్రియాయచ॥౧౪॥

భజన్మహిమవిఖ़్యాత్రేఽమరారిమహిమచ్ఛిదే।లాభాయముణ్డిపూజ్యాయయమినేహేమమాలినే॥౧౫॥

గతోపాధివ్యాధయేచహిరణ్యాహితకాన్తయే।

యతీన్ద్రచర్యాందధతేనరభావౌషధాయచ॥౧౬॥

వరిష్ఠయోగిపూజ్యాయతన్తుసన్తన్వతేనమః।స్వాత్మగాథాసుతీర్థాయమఃశ్రియేషట్కరాయచ॥౧౭॥

తేజోమయోత్తమాఙ్గాయనోదనానోద్యకర్మణే।

హాన్యాప్తిమృతివిజ్ఞాత్రఓఙ్కారితసుభక్తయే॥౧౮॥

రుక్షుఙ్మనఃఖేదహృతేదర్శనావిషయాత్మనే।

రాఙ్కవాతతవస్త్రాయనరతత్త్వప్రకాశినే॥౧౯॥

ద్రావితప్రణతాఘాయా-త్తఃస్వజిష్ణుఃస్వరాశయే।రాజన్త్ర్యాస్యైకరూపాయమఃస్థాయమసుబమ్ధవే॥౨౦॥

యతయేచోదనాతీత- ప్రచారప్రభవేనమః।

మానరోషవిహీనాయశిష్యసంసిద్ధికారిణే॥౨౧॥

గఙ్గేపాదవిహీనాయచోదనాచోదితాత్మనే।

యవీయసేఽలర్కదుఃఖ-వారిణేఽఖణ్డితాత్మనే॥౨౨॥

ఱ్హీమ్బీజాయార్జునజ్యేష్ఠాయదర్శనాదర్శితాత్మనే।నతిసన్తుష్టచిత్తాయయతినేబ్రహ్మచారిణే॥౨౩॥

ఇత్యేషసత్స్తవోవృత్తోయాత్కందేయాత్ప్రజాపినే।మస్కరీశోమనుస్యూతఃపరబ్రహ్మపదప్రదః॥౨౪॥

ఇతిశ్రీ పండిత శ్రీవాసుదేవానన్దసరస్వతీవిరచితం

మన్త్రగర్భ శ్రీదత్తాత్రేయాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్॥

Related Posts

Sri Datta Prarthana Taravali Lyrics In Telugu | శ్రీ దత్త ప్రార్థనా తారావలీ

Sri Anagha Devi Ashtottara Shatanamavali In Telugu | శ్రీ అనఘాదేవి అష్టోత్తరశతనామావళిః

Sri Dattatreya Dwadasa Nama Stotram In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

Sri Dattatreya Chinmaya Ashtakam In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ చిన్మయాష్టకం

Sri Dattatreya Chaturdasa Nama Stotram In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ చతుర్దశనామ స్తోత్రం

Sri Dattatreya Karunatripadi In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ కరుణా త్రిపది (మరాఠీ)

Sri Dattatreya Ashta Chakra Beeja Stotram In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ అష్టచక్రబీజ స్తోత్రం

Sri Datta Aparadha Kshamapana Stotram In Telugu | శ్రీ దత్త అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

Sri Dattatreya Dwadasa Namavali Lyrics In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ ద్వాదశనామావళిః

Sri Dattatreya Stotram (Kartavirya Arjuna Krutam) In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రం (కార్తవీర్యార్జున కృతం)

Vishnudatta Kruta Dattatreya Stotram In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రం (విష్ణుదత్త కృతం)

Ghora Kashtodharana Datta Stotram In Telugu | శ్రీ దత్త స్తోత్రం (ఘోర కష్టోద్ధారణ స్తోత్రం)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here