శ్రీ దీపలక్ష్మీ స్తవం | Deepa Lakshmi Stavam in Telugu

0
197
Deepa Lakshmi Stavam Lyrics in Telugu
Deepa Lakshmi Stavam Lyrics in Telugu

Deepa Lakshmi Stavam in Telugu

శ్రీ దీపలక్ష్మీ స్తవం

అంతర్గృహే హేమసువేదికాయాం
సమ్మార్జనాలేపనకర్మ కృత్వా |
విధానధూపాతుల పంచవర్ణం
చూర్ణప్రయుక్తాద్భుత రంగవల్యామ్ || ౧ ||

అగాధ సంపూర్ణ సరస్సమానే
గోసర్పిషాపూరిత మధ్యదేశే |
మృణాలతంతుకృత వర్తియుక్తే
పుష్పావతంసే తిలకాభిరామే || ౨ ||

పరిష్కృత స్థాపిత రత్నదీపే
జ్యోతిర్మయీం ప్రజ్జ్వలయామి దేవీమ్ |
నమామ్యహం మత్కులవృద్ధిదాత్రీం
సౌదాది సర్వాంగణ శోభమానామ్ || ౩ ||

భో దీపలక్ష్మి ప్రథితం యశో మే
ప్రదేహి మాంగళ్యమమోఘశీలే |
భర్తృప్రియాం ధర్మవిశిష్ట శీలాం
కురుష్వ కల్యాణ్యనుకంపయా మామ్ || ౪ ||

యాంతర్బహిశ్చాపి తమోఽపహంత్రీ
సంధ్యాముఖారాధిత పాదపద్మా |
త్రయీసముద్ఘోషిత వైభవా సా
హ్యనన్యకామే హృదయే విభాతు || ౫ ||

భో దీప బ్రహ్మరూపస్త్వం జ్యోతిషాం ప్రభురవ్యయః |
ఆరోగ్యం దేహి పుత్రాంశ్చ అవైధవ్యం ప్రయచ్ఛ మే || ౬ ||

సంధ్యాదీపస్తవమిదం నిత్యం నారీ పఠేత్తు యా |
సర్వసౌభాగ్యయుక్తా స్యాల్లక్ష్మ్యనుగ్రహతః సదా || ౭ ||

శరీరారోగ్యమైశ్వర్యం అరిపక్షక్షయః సుఖమ్ |
దేవి త్వద్దృష్టిదృష్టానాం పురుషాణాం న దుర్లభమ్ || ౮ ||

Goddess Lakshmi Devi Related Stotras

Sri Bhadra Lakshmi Stavam in Telugu | శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తవం

శ్రీ పద్మ కవచం | Sri Padma Kavacham in Telugu

కనకధారా స్తోత్రం (పాఠాంతరం) | Kanakadhara Stotram in Telugu

అష్టలక్ష్మీ ధ్యాన శ్లోకాః | Ashtalakshmi Dhyana Shloka in Telugu

వ్యూహలక్ష్మి తంత్రం | Vyuha Lakshmi Maha Mantram

శ్రీ లక్ష్మీ గాయత్రీ మంత్రస్తుతిః – Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti in Telugu

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతకల్పం – Sri Varalakshmi Vrata Kalpam in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పూజా విధానం – Sri Lakshmi Kubera Puja Vidhanam in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ విశేష షోడశోపచార పూజ – Sri Maha Lakshmi Visesha Shodasopachara Puja in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Sahasranama Stotram

శ్రీ సౌభాగ్యలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Saubhagya Lakshmi Ashtottarasatanamavali in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu