శ్రీ దీపలక్ష్మీ స్తవం | Deepa Lakshmi Stavam in Telugu

Deepa Lakshmi Stavam in Telugu శ్రీ దీపలక్ష్మీ స్తవం అంతర్గృహే హేమసువేదికాయాం సమ్మార్జనాలేపనకర్మ కృత్వా | విధానధూపాతుల పంచవర్ణం చూర్ణప్రయుక్తాద్భుత రంగవల్యామ్ || ౧ || అగాధ సంపూర్ణ సరస్సమానే గోసర్పిషాపూరిత మధ్యదేశే | మృణాలతంతుకృత వర్తియుక్తే పుష్పావతంసే తిలకాభిరామే || ౨ || పరిష్కృత స్థాపిత రత్నదీపే జ్యోతిర్మయీం ప్రజ్జ్వలయామి దేవీమ్ | నమామ్యహం మత్కులవృద్ధిదాత్రీం సౌదాది సర్వాంగణ శోభమానామ్ || ౩ || భో దీపలక్ష్మి ప్రథితం యశో మే ప్రదేహి మాంగళ్యమమోఘశీలే … Continue reading శ్రీ దీపలక్ష్మీ స్తవం | Deepa Lakshmi Stavam in Telugu