Deva Krita Shiva Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ శివ స్తోత్రం (దేవ కృతం)

Deva Krita Shiva Stotram Lyrics in Telugu శ్రీ శివ స్తోత్రం (దేవ కృతం) దేవా ఊచుః | నమో దేవాదిదేవాయ త్రినేత్రాయ మహాత్మనే | రక్తపింగళనేత్రాయ జటామకుటధారిణే || ౧ || భూతవేతాళజుష్టాయ మహాభోగోపవీతినే | భీమాట్టహాసవక్త్రాయ కపర్ది స్థాణవే నమః || ౨ || పూషదంతవినాశాయ భగనేత్రహనే నమః | భవిష్యద్వృషచిహ్నాయ మహాభూతపతే నమః || ౩ || భవిష్యత్త్రిపురాంతాయ తథాంధకవినాశినే | కైలాసవరవాసాయ కరికృత్తినివాసినే || ౪ || వికరాళోర్ధ్వకేశాయ భైరవాయ … Continue reading Deva Krita Shiva Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ శివ స్తోత్రం (దేవ కృతం)