దేవీ షట్కం – Devi Shatkam in Telugu

0
517
దేవీ షట్కం – Devi Shatkam in Telugu

Devi Shatkam

అంబ శశిబింబవదనే కంబుగ్రీవే కఠోరకుచకుంభే |
అంబరసమానమధ్యే శంబరరిపువైరిదేవి మాం పాహి || ౧ ||

కుందముకులాగ్రదంతాం కుంకుమపంకేన లిప్తకుచభారాం |
ఆనీలనీలదేహామంబామఖిలాండనాయకీం వందే || ౨ ||

సరిగమపధనిసతాంతాం వీణాసంక్రాంతచారుహస్తాం తామ్ |
శాంతాం మృదులస్వాంతాం కుచభరతాంతాం నమామి శివకాంతాం || ౩ ||

అరటతటఘటికజూటీతాడితతాలీకపాలతాటంకాం |
వీణావాదనవేలాకమ్పితశిరసం నమామి మాతంగీమ్ || ౪ ||

వీణారసానుషంగం వికచమదామోదమాధురీభృంగమ్ |
కరుణాపూరితరంగం కలయే మాతంగకన్యకాపాంగమ్ || ౫ ||

దయమానదీర్ఘనయనాం దేశికరూపేణ దర్శితాభ్యుదయామ్ |
వామకుచనిహితవీణాం వరదాం సంగీత మాతృకాం వందే || ౬ ||

మాణిక్యవీణా ముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజులవాగ్విలాసామ్ |
మాహేంద్రనీలద్యుతికోమలాంగీం మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి || ౭ ||

ఇతి శ్రీకాలికాయాం దేవీషట్కం ||

Download PDF here Devi Shatkam – దేవీ షట్కం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here