ధాటీ పంచకం – Dhati Panchakam

Dhati Panchakam పాదుకే యతిరాజస్య కథయన్తి యదాఖ్యయా | తస్య దాశరథేః పాదౌ శిరసా ధారయామ్యహమ్ || పాషండద్రుమషండదావదహనశ్చార్వాకశైలాశనిః బౌద్ధధ్వాన్తనిరాసవాసరపతిర్జైనేభకంఠీరవః | మాయావాది భుజంగభంగగరుడస్త్రైవిద్య చూడామణిః శ్రీరంగేశజయధ్వజో విజయతే రామానుజోఽయం మునిః || ౧ || పాషండ షండగిరిఖండనవజ్రదండాః ప్రచ్ఛన్నబౌద్ధమకరాలయమన్థదండాః | వేదాన్తసారసుఖదర్శనదీపదండాః రామానుజస్య విలసన్తిమునేస్త్రిదండాః || ౨ || చారిత్రోద్ధారదండం చతురనయపథాలంక్రియాకేతుదండం సద్విద్యాదీపదండం సకలకలికథాసంహృతేః కాలదండమ్ | త్రయ్యన్తాలమ్బదండం త్రిభువనవిజయచ్ఛత్రసౌవర్ణదండమ్ ధత్తేరామానుజార్యః ప్రతికథకశిరో వజ్రదండం త్రిదండమ్ || ౩ || త్రయ్యా మాంగళ్యసూత్రం త్రిథాయుగపయుగ రోహణాలంబసూత్రం … Continue reading ధాటీ పంచకం – Dhati Panchakam