Dhruva Krutha Bhagavat Stuti in Srimad Bhagavatam in Telugu | ధ్రువ కృత భగవత్ స్తుతిః

0
135
Dhruva Krutha Bhagavat Stuti in Srimad Bhagavatam Lyrics in Telugu
Dhruva Krutha Bhagavat Stuti in Srimad Bhagavatam Lyrics With Meaning in Telugu PDF Download

Dhruva Krutha Bhagavat Stuti in Srimad Bhagavatam Lyrics in Telugu

ధ్రువ కృత భగవత్ స్తుతిః

ధ్రువ ఉవాచ |
యోఽన్తః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం
సంజీవయత్యఖిలశక్తిధరః స్వధామ్నా |
అన్యాంశ్చ హస్తచరణశ్రవణత్వగాదీన్
ప్రాణాన్నమో భగవతే పురూషాయ తుభ్యమ్ || ౧ ||

ఏకస్త్వమేవ భగవన్నిదమాత్మశక్త్యా
మాయాఖ్యయోరుగుణయా మహదాద్యశేషమ్ |
సృష్ట్వానువిశ్య పురుషస్తదసద్గుణేషు
నానేవ దారుషు విభావసువద్విభాసి || ౨ ||

త్వద్దత్తయా వయునయేదమచష్ట విశ్వం
సుప్తప్రబుద్ధ ఇవ నాథ భవత్ప్రపన్నః |
తస్యాపవర్గ్యశరణం తవ పాదమూలం
విస్మర్యతే కృతవిదా కథమార్తబన్ధో || ౩ ||

నూనం విముష్టమతయస్తవ మాయయా తే
యే త్వాం భవాప్యయవిమోక్షణమన్యహేతోః |
అర్చన్తి కల్పకతరుం కుణపోపభోగ్య-
మిచ్ఛన్తి యత్స్పర్శజం నిరయేఽపి నౄణామ్ || ౪ ||

యా నిర్వృతిస్తనుభృతాం తవ పాదపద్మ-
ధ్యానాద్భవజ్జనకథాశ్రవణేన వా స్యాత్ |
సా బ్రహ్మణి స్వమహిమన్యపి నాథ మా భూత్
కిం‍త్వన్తకాసిలులితాత్పతతాం విమానాత్ || ౫ ||

భక్తిం ముహుః ప్రవహతాం త్వయి మే ప్రసంగో
భూయాదనంత మహతామమలాశయానామ్ |
యేనాంజసోల్బణమురువ్యసనం భవాబ్ధిం
నేష్యే భవద్గుణకథామృతపానమత్తః || ౬ ||

తే న స్మరన్త్యతితరాం ప్రియమీశ మర్త్యం
యే చాన్వదః సుతసుహృద్గృహవిత్తదారాః |
యే త్వబ్జనాభ భవదీయపదారవిన్ద-
సౌగన్ధ్యలుబ్ధహృదయేషు కృతప్రసంగాః || ౭ ||

తిర్యఙ్నగద్విజసరీసృపదేవదైత్య-
మర్త్యాదిభిః పరిచితం సదసద్విశేషమ్ |
రూపం స్థవిష్ఠమజ తే మహదాద్యనేకం
నాతః పరం పరమ వేద్మి న యత్ర వాదః || ౮ ||

కల్పాంత ఏతదఖిలం జఠరేణ గృహ్ణన్
శేతే పుమాన్ స్వదృగనన్తసఖస్తదంకే |
యన్నాభిసింధురుహకాంచనలోకపద్మ-
గర్భే ద్యుమాన్ భగవతే ప్రణతోఽస్మి తస్మై || ౯ ||

త్వం నిత్యముక్తపరిశుద్ధవిబుద్ధ ఆత్మా
కూటస్థ ఆదిపురుషో భగవాంస్త్ర్యధీశః |
యద్బుద్ధ్యవస్థితిమఖండితయా స్వదృష్ట్యా
ద్రష్టా స్థితావధిమఖో వ్యతిరిక్త ఆస్సే || ౧౦ ||

యస్మిన్ విరుద్ధగతయో హ్యనిశం పతంతి
విద్యాదయో వివిధశక్తయ ఆనుపూర్వ్యాత్ |
తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్య-
మానందమాత్రమవికారమహం ప్రపద్యే || ౧౧ ||

సత్యాశిషో హి భగవంస్తవ పాదపద్మ-
మాశీస్తథానుభజతః పురుషార్థమూర్తేః |
అప్యేవమార్య భగవాన్ పరిపాతి దీనాన్
వాశ్రేవ వత్సకమనుగ్రహకాతరోఽస్మాన్ || ౧౨ ||

Navagraha Related Stotras

Sri Ketu Kavacham Lyrics in Telugu | శ్రీ కేతు కవచం

Sri Rahu Kavacham Lyrics in Telugu | శ్రీ రాహు కవచం

Sri Brihaspati Kavacham Lyrics in Telugu | శ్రీ బృహస్పతి కవచం

Sri Shani Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu | శ్రీ శని అష్టోత్తరశతనామావళిః

Sri Brihaspati Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics | శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తరశతనామావళిః

Sri Angaraka (Mangal) Kavacham Lyrics in Telugu | శ్రీ అంగారక కవచం

Sri Budha Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu | శ్రీ బుధ అష్టోత్తరశతనామావళిః

Sri Budha Kavacham Lyrics in Telugu | శ్రీ బుధ కవచం

Sri Chandra Kavacham Lyrics in Telugu | శ్రీ చంద్ర కవచం

Sri Chandra Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ చంద్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః

Navagraha Stotram (Vadiraja Krutam) in Telugu | నవగ్రహ స్తోత్రం (వాదిరాజయతి కృతం)

Navagraha Prarthana in Telugu | నవగ్రహ ప్రార్థనా