శ్రీ షిరిడి సాయినాధుని ధూప హారతి

0
722
శ్రీ షిరిడి సాయినాధుని ధూప హారతి
శ్రీ షిరిడి సాయినాధుని ధూప హారతి

శ్రీ షిరిడి సాయినాధుని ధూప హారతి

ధూపారతి సూర్యాస్తమయము

(ధూపదీపనైవేద్య దర్శనానంతరం ఒక వత్తి(దీపము)తో ఆరతి యివ్వవలయును.

ఆరతి సాయిబాబా
ఆరతీ సాయిబాబా సౌఖ్యదాతార జీవాచరణరజాతలీ
ద్యావా ద్యాసావిసావా భక్తా విసావా ! ఆరతి సాయిబాబా

జాళునియా అనంగ స్వస్వరూపీ రాహేదంగ
ముముక్ష జనా దావీ నిజడోళా శ్రీరంగ
డోళా శ్రీ‌రంగ ! ఆరతిసాయిబాబ

జయామనీ జైసా భావ తయా తైసా అనుభవ
దావిసీ దయాఘనా ఐసీ తుఝీ హీ మావ
తుఝీ హీ మావ ! ఆరతి సాయిబాబా

తుమచే నామ ధ్యాతాహరే సంసృతి వ్యథా
అగాధ తవ కరణీ మార్గ దావిసీ అనాథా
దావిసీ అనాధా ! ఆరతి సాయిబాబా

కలియుగీ అవతార సగుణ పరబ్రహ్మసాచార
అపతీర్ణ ఝూలాసే స్వామీ ద‌త్తాదింగ‌బ‌ర‌
దత్తా దిగంబ‌ర‌ !ఆరతి సాయిబాబా

ఆఠా దివసా గురువారీభక్త కరితీ వారీ
ప్రభుపద పహావయా భవభయ నివారీ
భ‌వ‌భ‌య నివారీ! ఆరతి సాయిబాబా

మాఝా నిజద్రవ్యఠేవా తవ చరణ రజసేవా
మాగణహేచి ఆతాతుహ్మా దేవాధిదేవాదేవ
దేవాధిదేవ ! ఆరతి సాయిబాబా

ఇచ్చిత దీనచాతక నిర్మలతో య నిజసూఖ
పాజవే మాధవాయీ సంభాళ ఆపులీభాక
అప‌లీభాక ! ఆరతి సాయిబాబా

సౌఖ్యదాతార జీవాచరణరజాతలీ
ద్యావా ద్యాసావిసావా భక్తా విసావా ! ఆరతి సాయిబాబా

2.షిరిడీమారే పండరీపుర

షిరిడీ మారే పండరపురసాయిబాబా రమావర
బాబా రమావర సాయిబాబా రమావర
శుద్ధభక్తీ చంద్రభాగా భావపుండలీక జాగా
పుండలీకజాగా భావపుండలీకజాగా

యాహో యాహో అవఘేజన కరబాబాన్సీ వందన
సాయీసీ వందన కరబాబాన్సీ వందన
గణూహ్మణ బాబాసాయీ దావపావ మాఝే ఆ ఈ
పావమాఝే ఆ ఈదావపావ మాఝే ఆ ఈ

నమనము(ఘాలీన లోటాంగణ)
(కర్పూరము వెలించవలెను)

ఘాలీన లోటాంగణ, వందీన చరణ,
డోళ్యానీ పాహీన రూపతురే
ప్రేమే ఆలింగన, ఆనందే పూజిన్‌
భావే ఓవాళీనహ్మణ నామా

త్వమేవ మాతాచ పితాత్వమేవ
త్వమేవ బంధుశ్చ సఖాత్వమేవ
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమదేవదేవ

కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా,
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతి స్వభావాత్‌
కరోమి యద్యత్సకలం పర స్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామి

అచ్యుతం కేశవం రామానారాయణం,
కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిమ్‌
శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభం,
జానకీ నాయకం రామచంద్రం భజే

నామస్మరణము
హరేనామ హరేనామ రామరామ హరేహరే
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే

శ్రీ‌గురుదేవదత్త

నమస్కారాష్టకము

అనంతా తులాతే కసేరే స్తవావే
అనంతాతులాతే కసేరే సమావే
అనంతా ముఖాచా శిణ శేషగాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా

స్మరావే మనీ త్వత్పదా నిత్యభావే
ఉరావేతరీ భక్తీసాఠీ స్వభావే
తరావే జగా తారునీ మాయతాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా

వసే జోసదా దావయా సంతలీలా
దిసే ఆజ్ఞలోకాపరీ జో జనాల
పరీఅంతరీ జ్ఞానకైవల్యదాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా

భరాలాధలా జన్మహా మానవాచా
నరాసార్ధకా సాధనీభూత సాచా
ధరూసాయి ప్రేమగళాయా అహంతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా

ధరావే కరీసాన అల్పజ్ఞబాలా
కారావే ఆహ్మాధస్య చుంబోని గాలా
ముఖీఘాల ప్రేమే ఖరాగ్రస ఆతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా

సురాదీక జ్యాంచ్యాపదా వందితాతీ
శుకాదీకజాతే సమానత్వదేతీ
ప్రయాగాది తీర్థేపదీ నమ్రహోతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా

తుఝ్యూజ్యాపదా పాహతా గోపబాలీ
సదారంగ ళీ చిత్స్వరూపీ మిళాలీ
కరీ రాసక్రీడా సవేకృష్ణనాథా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా

తులా మాగతో మాగుణ ఏక ద్యావే
కరాజోడితో దీన అత్యంత భావే
భవీమోహనీ రాజ హాతరి ఆతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా

ప్రార్థన

ఐసా యే ఈబా సాయీ దిగంబరా
అక్షయరూప అవతారాసర్వహి వ్యాపక తూ
శృతిసారా అనసూయా త్రికుమారా మహారాజే ఈబా

కాశీస్నాన జప, ప్రతిదీవశీ కొల్హాపుర భిక్షేసీ
నిర్మల నదితుంగా, జలప్రాశీ నిద్రామహురదేశీ ఐసాయే ఈబా
ఝోళిలోంబతసే వామకరీ త్రిశూల ఢమరూధారీ
భక్తావరద సదా సుఖకారీ దేశిల ముక్తీచారీ ఐసాయే ఈబా

పాయిపాదుకా జపమాలా కమండలూ మృగఛాలా
ధారణ కరిశీబా నాగజటా ముగుట శోభతోమాథా ఐసాయే ఈబా

తత్పర తుఝ్యూయా జేధ్యానీ అక్షయత్యాంచే సదనీ
లక్ష్మివాసకరీ దినరజనీ రక్షసి సంకట వారుని ఐసాయే ఈబా

యాపరిధ్యాన తురే గురురాయా దృశ్యకరీ నయనాయా
పూర్ణానాంద సుఖే హీ కాయా లావిసి హరిగుణగాయా
ఐసా యే ఈబా సాయి దిగంబరా అక్షయరూప అవతారాసర్వహి వ్యాపక తూ
శృతిసారా అనసూయా త్రికుమారా మహారాజే ఈబా

శ్రీసాయినాథ మహిమ్నస్తోత్రము

సదాసత్య్వరూపం చిదానందకందం
జగత్సంభవస్థాన సంహార హేతుమ్‌
స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం,
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌

భవధ్వాంత విధ్వంస మార్గండ మీడ్యం
మనోవాగతీతం ముని ర్‌ధ్యాన గమ్యమ్‌
జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణం త్వాం
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌

భవాంబోధి మాగ్నార్దితానాం జనానాం
స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తిప్రియాణామ్‌
సముద్ధారణార్థం కలౌ సంభవంతం
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌

సదానింబవృక్షస్య మూలాది వాసాత్‌
సుధాస్రావిణం తిక్తమప్య ప్రియంతమ్‌
తరుం కల్పవృక్షాధికం సాధయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌

సదాకల్పవృక్షస్య తస్యాధిమూలే
భవద్భావ బుద్ధ్యా సపర్యాది సేవామ్‌
నృణాంకుర్వతాం భుక్తిముక్తి ప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌

అనేకాశృతా తర్క్యలీలా విలాసైః
సమావిష్కృతేశాన భాస్వత్ప్రభావమ్‌
అహంభావహీనం ప్రసన్నాత్మభావం
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌

సతాం విశ్రమారామ మేవాభిరామం
సదాసజ్జనైః సంస్తుతం సన్నమద్భిః
జనామోదదం భక్త భద్రప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌

అజనాద్యమేకం పరబ్రహ్మసాక్షాత్‌
స్వయం సంభవం రామమేవాతీర్ణమ్‌
భవద్దర్శనాత్సంపునీతః ప్రభోహం
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌

శ్రీ సాయీశకృపానిధే ఖిలనృణాం సర్వార్థసిద్ధి ప్రద
యుష్మత్పాదరజః ప్రభావమతుల ధాతాపి వక్తాక్షమః
సద్బక్త్యా శరణం కృతాంజలిపుటః సంప్రాప్తితోస్మిప్రభో
శ్రీమత్సాయి పరేశ పాదకమలా న్నాన్యచ్ఛరణ్యం మమ

సాయి రూపధర రాఘవోత్తమం
భక్తకామ విబుధద్రుమం ప్రభుమ్‌
మాయయోపహత చిత్తశుద్దయే
చింతయామ్యహ మహర్నిశం ముదా

శరత్సుంధాంశు ప్రతిమ ప్రకాశం
కృపాతపత్రం తవసాయినాథ
త్వదీయ పాదాబ్జ స‌మిశ్రితానాం
స్వచ్ఛాయయా తాపమపాకరోతు

ఉపాసనా దైవత సాయినాథ
స్తవైర్మయోపాసనినా స్తుతస్త్వమ్‌
రమేన్మనోమే తవసాదయుగ్మే
భృంగోయథబ్జే మకరంద లుబ్దః

అనేక జన్మార్జిత పాపసంక్షయో
భవేద్భవత్పాద సరోజ దర్శనాత్‌
క్షమస్వసర్వానపరాధ పుంజకామ్‌
ప్రసీద సాయీశ స‌ద్గురోద‌యానిధే

శ్రీసాయినాథ చరణామృతపూర్ణచిత్తాస
త్వ‌త్పాదసేవనరతా స్సతతం చ భక్త్యా
సంసార జన్యదురితైషు వినిర్గతాస్తే
కైవల్యధామ పరమం సమవాప్నువంతి

స్తోత్రమే త్పఠేద్భక్త్యా యోనర స్తన్మనాః సదా
సద్గురోః సాయినాథస్య కృపాపాత్రం భవేద్ధ్బవమ్‌

రుసోమమ

శ్రీగురుప్రసాద ప్రియంబికా, మజవరీ పితాహీ రుసో

రుసోమమ ప్రియంబికా, మజవరీ పితాహీ రుసో
రుసో మమ ప్రియాంగ‌నా ప్రియసుతాత్మజా హీ రుసో
రుసో భగిని బంధుహీ, శ్వవుర సాయిబాయీ రుసో
న దత్తగురు సాయిమా; మజవరీ కధీహి రుసో

పుసో న సునబాయీ త్యా, మజన బ్రాతృజాయా పుసో
పుసో న ప్రియసోయరే ప్రియసగే నజ్ఞాతి పుసో
పుసో సుహృద నా సఖా స్వజన నాప్తబంధూ పుసో
పరీ న గురుసాయిమా మజవరీ కధీహీ రుసో

పుసో న అబలాములే, తరుణ వృద్ధహీనా పుసో
పుసో న గురు ధాకుటే, మజన థోర సానే పుసో
పుసో న చ బలేబురే, సుజన సాధుహీనా పుసో
పరీ న గురు సాయిమా, మజవరీ కధీహీ రుసో

రుసో చతుర తత్త్వవిత్‌ విబుథ ప్రాజ్ఞ జ్ఞానీ రుసో
రుసో హి విదుషీస్త్రియా, కుశల పండితాహీ రుసో
రుసోమహిపతీ యతీ భజక తాపసీహీ రుసో
న దత్తగురు సాయిమా, మజవరీ కధీహి రుసో

రుసో కవి బుుషిమునీ, అనగసిద్ద యోగీ రుసో
రుసో హి గృహదేవతా ని కులగ్రామదేవీ రుసో
రుసో ఖల పిశ్హాచీ, మలిన ఢాకినీ హీ రుసో
న దత్తగురు సాయిమా, మజవరీ కధీహి రుసో

రుసో మృగ ఖగ కృమీ, అఖిల జీవజంతూ రుసో
రుసో విటప ప్రస్తరా, అచల అపగాబ్ధి రుసో
రుసో ఖపవనాగ్నివార్‌, అవని పంచతత్త్వే రుసో
న దత్తగురు సాయిమా మజువరీ కధీహి రుసో

రుసో విమల కిన్నెరా, అమల యక్షిణీహీ రుసో
రుసో శశిఖగాదిహీ, గగని తారకాహీ రుసో
రుసో అమరరాజహీ అదయ ధర్మరాజా రుసో
న దత్తగురు సాయిమా, మజవరీ కధీహి రుసో

రుసో మన సరస్వతీ చపలచిత్తతేహీ రుసో
రుసో వపు దిశాఖిలా, కఠినకాల తోహీ రుసో
రుసో సకల విశ్వ‌హిమ‌యితు బ్రహ్మగోళ రుసో
న దత్తగురు సాయిమా, మజవరీ కధీహి రుసో

విమూఢహ్మణునీ హసో, మజన మత్సరాహీ ఢ‌సో
పదాభిరుచి ఉల్హ సో జనన కర్దమీనా ఫసో
న దుర్గ ధృతిచా ధసో అశివభావ మాగే ఖసో
ప్రపంచి మనహే రుసో, ధృఢవిరక్తి చిత్తీఠసో

కుణాచిహి ఘృణానసో, నచస్పృహ కశాచీ అసో
స దైవ హృదయీ వసో, మనసిధ్యాని సాయి వసో
పదీప్రణయ వోరసో, నిఖిల దృశ్య బాబా దిసో
న దత్తగురు సాయిమా, ఉపరియాచనేలా రుసో

మంత్రపుష్పము

హరి ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవా స్తాని ధర్మాణి
ప్రథమాన్యాసన్‌ తేహనాకం మహిమానఃస్సచంత
యత్రపూర్వే సాధ్యాఃస్సంతి దేవాః
ఓమ్‌ రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్యసాహినే
నమోవయంవై శ్రవణాయ కుర్మహే
సమేకామాన్‌ కామకామాయ మహ్యం
కామేశ్వరోవై శ్రవణో దధాతు
కుబేరాయవైశ్రవణాయ మహారాజాయనమః
ఓం స్వస్థి సామ్రాజ్యం భోజ్యం
స్వారాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ఠ్య రాజ్యం
మహారాజ్య మాధిపత్యం మయం సమంతపర్యా
ఈశ్యాసార్వభౌమః స్సార్వాయుష ఆన్‌
తాదాపదార్థాత్‌ పృథివ్యై సముద్ర పర్యంతాయా
ఏకరాళ్ళితి తదప్యేష శ్లోకో భిగితో మరుతః
పరివేష్ఠారో మరుత్తస్యావసన్‌ గృహే
అవిక్షితస్య కామప్రేర్‌ విశ్వేదేవాః సభాసద ఇతి
శ్రీనారాయణ వాసుదేవ సచ్చిదానంద సద్గురు
సాయినాథ్‌ మహారాజ్‌కీ జై

ప్రార్థన

కరచరణకృతం వాక్కాయజం కర్మజంవా
శ్రవణం నయనజం వా మానసం వాపరాధమ్‌
విదియ‌మ విదితం వా సర్వమేతత్‌ క్షమస్వ
జయజయ కరుణాబ్దే శ్రీ ప్రభో సాయినాథ
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్‌ మహారాజ్‌కీ జై

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here